Geluidssanering De Ronde Venen

De ODRU geeft voor de gemeente De Ronde Venen invulling aan de verplichting voor de geluidssanering. Hiervoor gaat de ODRU onderzoeken of de betreffende woningen in deze gemeente mogelijk in aanmerking komen voor maatregelen om de geluidsbelasting in de woning te verminderden. Voordat we hieraan uitvoering kunnen geven moet eerst een saneringsprogramma worden vastgesteld en worden ingediend bij het ministerie van I&M. De bewoners die het betreft hebben hierover een brief van ons ontvangen. Het programma bestaat uit een akoestisch onderzoek en een formulier om het programma in te dienen. Het akoestisch onderzoek en het daarbij behorende indieningsformulier kunnen van 3 maart 2017 tot en met 13 april 2017 via de links op deze pagina worden gedownload. Het kan ook worden ingezien bij de gemeente De Ronde Venen. Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze op dit programma indienen bij het college van B&W van de gemeente De Ronde Venen, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht.