Afdekking van (alle) bovengrondse mestbassins verplicht vanaf 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 moeten alle bovengrondse mestbassins in Nederland, die gebruikt worden voor de opslag van (drijf-) mest, zijn afgedekt. Dat geldt óók voor de mestbassins die 30 jaar of ouder zijn.

Kwaliteitsverklaring
Conform het Activiteitenbesluit milieubeheer § 3.4.6 moeten afgedekte mestbassins zowel voor het bassin zelf als voor de afdekking een kwaliteitsverklaring hebben. Naleving wordt door medewerkers van de Omgevingsdienst regio Utrecht (Odru) in opdracht van de gemeente (het bevoegd gezag) gecontroleerd. Dat betekent dat zij bij de uit te voeren milieucontroles van bedrijven mogen optreden tegen het niet afgedekt zijn van de bedoelde mestbassins of het ontbreken van een kwaliteitsverklaring.

Overgangstermijn vervalt
Met deze nieuwe regelgeving vervalt de huidige overgangstermijn voor mestbassins