Jaarverslag ODRU: ons werk in 2020

In het jaarverslag van de ODRU blikken we terug op 2020. Het jaar waarin corona ons in haar greep had. Maar ook het jaar waarin de ODRU afspraken maakte met overheidsorganisaties in de regio Utrecht over het afhandelen van vergunningaanvragen onder de Omgevingswet, waarin onze archeologisch adviseur betrokken was bij een bijzondere vondst en waarin we samen met de provincie Utrecht en de RUD de regionale asbestdakenkaart publiceerde.

“Ik ben trots op wat we met elkaar in 2020 hebben bereikt”, aldus ODRU-directeur Arnold van Vuuren. “Samen met onze gemeenten en andere samenwerkingspartners zorgen we ervoor dat de omgeving waarin wij wonen en werken veilig, gezond en duurzaam is én blijft.”

Benieuwd naar het jaarverslag van de ODRU? Bekijk de animatie hieronder.

Of klik hier voor het financiële jaarverslag.

 

 

 

Na de commissieleden van de Eerste Kamer en verschillende groepen ambtelijke vertegenwoordiging van de regiosamenwerking namen afgelopen donderdag de bestuurders uit de regio Utrecht een kijkje in de toekomst van de Omgevingswet. De twee Utrechtse Omgevingsdiensten, de Omgevingsdienst regio Utrecht en de RUD Utrecht, hadden alle bestuurders van gemeenten, provincie, waterschappen, GGD en ProRail uitgenodigd voor deze tijdreis. De bestuursvoorzitters van de omgevingsdiensten openden de bijeenkomst met de gedachte als bestuurders kritisch te blijven op het bereiken van de bedoeling van de wet. Namelijk integratie en vereenvoudiging van wetgeving en regels voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht wordt zo inzichtelijker voor burgers, ondernemers en overheden.

Mevrouw Winnie Sorgdrager complimenteerde de bestuurders in de regio namens het rijk. De samenwerking in de regio blijft niet onopgemerkt en tegelijk riep ze op goed in gesprek te blijven over wie wat doet en hoe we goed de VTH-taken kunnen uitvoeren in Nederland.

Hoe verloopt zo’n aanvraag straks?
Zo’n dertig bestuurders werden vervolgens geteleporteerd naar de toekomst om te zien wat aanvragers meemaken in 2022 als de Omgevingswet in werking treedt. Aanvragers kunnen straks in één loket, het Digitaal stelsel omgevingsloket (DSO), de aanvraag indienen. Hoe verloopt dat proces bijvoorbeeld straks voor iemand die een dakkapel aan de voorkant van zijn huis wil plaatsen en hier ook een boom wil kappen? Het Rijk en een aantal partijen uit de regio hebben al veel informatie ingevoegd over de regels waar de aanvrager straks mee te maken heeft. Duidelijk werd dat goede afstemming van regels belangrijk is voor een fijne klikervaring van aanvragers. Zo voorkomen we dat aanvragers informatie dubbel moeten aanleveren of dat het niet duidelijk is welke informatie precies nodig is. Bij terugkomst discussieerden bestuurders onder leiding van regionaal implementatiecoach Leana Vlok verder over dit onderwerp.

De bestuursvoorzitter van de Omgevingsdienst regio Arnhem sloot af. Het laatste jaar van voorbereiding is aangebroken, de bestuurders in de regio hebben samen verkend wat de toekomst brengt. Dat smaakt naar meer!

Het bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht (de ODRU) heeft Arnold van Vuuren benoemd als nieuwe directeur. Van Vuuren neemt op 1 januari 2020 formeel het stokje over van Jacco Post die recent van de organisatie afscheid nam. De functie van directeur wordt nu nog  tijdelijk waargenomen door Michiel Heerkens.  

Arnold van Vuuren, van oorsprong bioloog, vervulde diverse leidinggevende en directiefuncties bij de landelijke overheid. De laatste jaren als directielid bij de Inspectie Leefomgeving en Transport dat valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De portefeuilles die hij door de jaren heen beheerde, hebben nauwe raakvlakken met het werk van de omgevingsdienst. Van Vuuren heeft een groot netwerk dat door alle bestuurlijke lagen en door verschillende maatschappelijke sectoren binnen zowel het publieke als het private domein heenloopt.  

Organisatieontwikkeling

Met Arnold van Vuuren heeft de ODRU zowel wat kennis van haar beleidsterreinen betreft als op het gebied van operationele aansturing en lange termijnvisie een krachtige nieuwe  directeur. Samen met de organisatie gaat hij door met de ingezette organisatieontwikkeling. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen zoals de komst van de Omgevingswet en de Energietransitie spelen daarbij een belangrijke rol.

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) werken nog intensiever samen voor gemeenten. Hiervoor hebben zij op 20 juni 2018 een convenant ondertekend. Gisteren hebben de drie directeuren deze afspraak bekrachtigd door een lijst te ondertekenen waarop 100 bedrijven staan. De bedrijven zijn uitgezocht op zowel de risico’s op het gebied van (brand)veiligheid als op milieuaspecten. De omgevingsdiensten en de VRU houden beide toezicht bij bedrijven, organisaties en instellingen. Dit jaar worden 75 bedrijven van de lijst gezamenlijk gecontroleerd door een inspecteur van de VRU en de betreffende omgevingsdienst. In de praktijk betekent dit dat er één afspraak wordt gepland bij het te inspecteren bedrijf in plaats van twee afzonderlijke inspecties. Door samen op pad te gaan krijgen de inspecteurs inzicht in elkaars werkzaamheden en prioriteiten. Gegevens kunnen worden uitgewisseld waardoor de bedrijven een eenduidig advies krijgen. Doordat er slechts één inspectiebezoek plaatsvindt, wordt de toezichtlast voor de bedrijven verlaagd. VRU-directeur Peter Bos is content met deze ontwikkeling: “Door samen te werken en gezamenlijk adviezen te geven, maken we het voor bedrijven én onszelf efficiënt en eenduidig. Zo werken we aan ons gezamenlijke doel: de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving vergroten.” Met de gezamenlijke inspecties van deze bedrijven wordt de bestaande samenwerking uitgebouwd, wordt de veiligheid voor burgers vergroot en de dienstverlening aan gemeenten en bedrijven verstevigd.

Door eeuwenlang gebruik zit er op veel plaatsen in de provincie Utrecht lood in de bodem. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar. Door gebruiksadviezen op te volgen, kan de blootstelling aan lood worden verminderd. De provincie gaat in 2018 en begin 2019 de kinderspeelplaatsen onderzoeken op blootstellingrisico’s.

Waar zit er lood in de bodem?
Verspreid ofwel diffuus lood daar in de bodem waar oude (stads)kernen liggen en in de opgehoogde veenweidegebieden, de zogenaamde toemaakdekgronden.

Wat kan ik doen?
Woont u in een gebied met lood, dan kunt u de gebruiksadviezen opvolgen. Lood komt alleen het lichaam in via hand-mondcontact, oftewel; door het ‘eten’ van aardedeeltjes uit loodhoudende bodem. Door het binnen krijgen van aardedeeltjes te voorkomen, wordt het risico voor jonge kinderen aanzienlijk beperkt. Zoals het wassen van handen na het buitenspelen, de zandbak van schoon(wit) zand voorzien en zo meer. In de flyer van Let op lood of dit informatiefilmpje vindt u meer gebruiksadviezen.

Wat doet de provincie?
Lood heeft een nadelig effect op de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. Daarom is het belangrijk dat met name kinderen tot en met 6 jaar zo min mogelijk lood binnenkrijgen. Omdat kinderen een kwetsbare groep vormen heeft de provincie een plan van aanpak opgesteld voor de kinderspeelplaatsen in de gemeenten waar zij bevoegd gezag is. Kinderspeelplaatsen op openbaar terrein worden onderzocht op eventuele aanwezigheid van lood in de bodem.

Waar worden speelplaatsen onderzocht?
In de volgende gemeenten worden in totaal 95 speelplaatsen onderzocht: De Ronde Venen, Woerden, Stichtse Vecht, Montfoort, IJsselstein, Oudewater, Wijk bij Duurstede, Baarn en Bunschoten. Het betreft oude (stads)kernen en opgehoogde veenweidegebieden.

Het onderzoek vindt plaats van november 2018 tot en met januari 2019. De eerste stap in het onderzoek is om de kans op blootstelling aan loodhoudende bodem in kaart te brengen. Dit gebeurt door foto’s te maken van de inrichting van de speelplaats, waarbij onder meer gekeken wordt in hoeverre de bodem is afgedekt door gras of harde materialen. Indien er mogelijk risico naar voren komt, dan worden er grondmonsters genomen. Als blijkt dat er risico aanwezig, dan worden maatregelen genomen om blootstelling via hand-mondcontact te voorkomen.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over lood?

Aanvullende informatie

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gaan nog intensiever samenwerken voor gemeenten. De afspraak is bekrachtigd met een convenant dat de drie directeuren ondertekenden op 20 juni 2018. Door bijvoorbeeld meer gegevens uit te wisselen en vaker samen of voor elkaar toezicht te houden, willen de diensten eenduidig adviseren, de veiligheid voor burgers vergroten en de toezichtlast voor bedrijven verlagen. Het convenant bouwt de bestaande samenwerking uit en verstevigt de dienstverlening aan gemeenten.

Samenwerking bij toezicht en advies
Wat merken ondernemers hiervan? ODRU, RUD Utrecht en VRU gaan meer gegevens uitwisselen en toezicht op elkaar afstemmen. Zo gaat er bijvoorbeeld één toezichthouder langs bij een bedrijf waar anders twee of drie toezichthouders komen of wordt er gezamenlijk toezicht gehouden. Door meer gegevens uit te wisselen krijgen gemeenten en ondernemers beter en eenduidig advies en wordt de veiligheid verbeterd. Er wordt breder naar de situatie gekeken. Samen wordt er meer gezien.

 Samenwerking bij calamiteiten

De omgevingsdiensten beschikken over relevante informatie over bedrijven, die voor hulpdiensten van belang kunnen zijn bij de bestrijding van incidenten bij deze bedrijven (denk aan gevaarlijke stoffen). Dit is voor de veiligheid voor de hulpverleners en de burgers in de directe omgeving belangrijk. De hulpdiensten informeren de omgevingsdiensten als er incidenten zijn in een bedrijf die consequenties hebben voor de omgevingsvergunning. Zo zorgen ODRU, RUD Utrecht en VRU samen voor een veiligere regio.

In de regio Utrecht werken we samen om de sanering van asbestdaken te versnellen. In 2017 brachten 21 gemeenten gezamenlijk in kaart hoeveel asbestverdachte daken er in de gemeenten liggen. De resultaten zijn onlangs bekend gemaakt. U leest ze hier.

Wilt u meer weten? Stel uw vraag dan aan het Informatieteam Asbestdaken via

De ODRU geeft voor de gemeente Bunnik invulling aan de verplichting voor de geluidssanering. Hiervoor gaat de ODRU onderzoeken of de betreffende woningen in de kern Bunnik mogelijk in aanmerking komen voor maatregelen om de geluidsbelasting in de woning te verminderden. Voordat we hieraan uitvoering kunnen geven moet eerst een saneringsprogramma worden vastgesteld in worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De bewoners die het betreft hebben hierover een brief van ons ontvangen. Het onderstaand saneringsprogramma ligt van 25 januari tot en met 7 maart 2018 ter inzage bij de gemeente Bunnik. Belanghebbenden kunnen deze periode hun zienswijze op dit programma indienen bij het college van B&W, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht.

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma kern Bunnik

 

Op 1 januari 2018 moeten alle bovengrondse mestbassins in Nederland, die gebruikt worden voor de opslag van (drijf-) mest, zijn afgedekt. Dat geldt óók voor de mestbassins die 30 jaar of ouder zijn.

Kwaliteitsverklaring
Conform het Activiteitenbesluit milieubeheer § 3.4.6 moeten afgedekte mestbassins zowel voor het bassin zelf als voor de afdekking een kwaliteitsverklaring hebben. Naleving wordt door medewerkers van de Omgevingsdienst regio Utrecht (Odru) in opdracht van de gemeente (het bevoegd gezag) gecontroleerd. Dat betekent dat zij bij de uit te voeren milieucontroles van bedrijven mogen optreden tegen het niet afgedekt zijn van de bedoelde mestbassins of het ontbreken van een kwaliteitsverklaring.

Overgangstermijn vervalt
Met deze nieuwe regelgeving vervalt de huidige overgangstermijn voor mestbassins

Sinds kort rijden ODRU-collega’s in duurzame auto’s.
Voor dienstreizen zijn er drie elektrische en drie hybride auto’s beschikbaar. Op onze eigen parkeerplaats achter het Provinciehuis is er per auto een laadpaal beschikbaar.
ODRU wil een maatschappelijk bewuste organisatie zijn. Met deze nieuwe dienstwagens zijn we daarmee goed op weg.