Gemeente Woerden calamiteit ongewoon voorval

 

Bedrijven moeten milieucalamiteiten en zogenoemde ‘ongewone voorvallen’ (incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoering) melden bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit volgt uit hoofdstuk 17 van de wet Milieubeheer. Dit kan telefonisch 088 – 022 500 (tijdens kantoortijden) of 0800 – 022 55 10 (buiten kantoortijden). Na de telefonische melding dient het formulier op de website te worden ingevuld.

Een ongewoon voorval is een gebeurtenis binnen uw bedrijf die afwijkt van het normale bedrijfsproces en die nadelige gevolgen voor het milieu kan opleveren. Denk bijvoorbeeld aan brand/explosie, een voorval waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, bijvoorbeeld lekkage, storing in de bedrijfsinstallatie of in het productieproces. Op basis van de melding kan het bevoegd gezag een onderzoek instellen. Belangrijk doel van de meldingen is te leren van incidenten en het realiseren van verbeteringen om herhaling of erger te voorkomen.

Het niet melden van een ongewoon voorval kan worden gezien als overtreding en kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gevolgen hebben. Zo kan het niet melden van een ongewoon voorval bestraft worden met een proces verbaal, het opleggen van een dwangsom of aanleiding geven tot een strafrechtelijk onderzoek.

 

  Persoonlijke Gegevens

  Functie contactpersoon

  Bedrijfsnaam

  Voorletters

  Achternaam contactpersoon

  Adres

  Huisnummer

  Woonplaats

  Postcode

  Telefoon 1

  Telefoon 2

  E-mail adres

  Website

  Ongewoon voorval

  Datum voorval

  Tijdstip

  [time* time-formuliermeldingvoorval 20/ time-format:HH:mm]

  Aard van het voorval

  Zijn er slachtoffers bij gevallen?

  JaNee

  Locatie ongewoon voorval

  Beschrijving voorval

  Oorzaak van het voorval

  Welke stoffen zijn vrijgekomen of welke milieuschade- of hinder is ontstaan?

  Wat zijn de eigenschappen van de eventueel vrijgekomen stoffen?

  Was/ is/ wordt het voorval merkbaar buiten de inrichting?

  JaNee

  Zo ja, wat?

  Andere gegevens om aard en ernst van de gevolgen van het voorval voor het milieu te kunnen beoordelen

  Maatregelen

  Zijn er maatregelen getroffen om de oorzaak van het voorval weg te nemen?

  JaNee

  Wat wordt / is gedaan om een volgend soortgelijk voorval te voorkomen?

  Is het ongewoon voorval gemeld aan andere instanties?

  Eventuele aanvullende opmerkingen

  Bijlagen

  Bijlagen (bijvoorbeeld foto) toevoegen (maximaal 2Mb per file)