Expertise en Advies

Wij zijn een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie met een breed aanbod aan producten en diensten. Naast onze taken op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving adviseren we onze gemeenten over de volgende taakvelden:

  • Bodem
  • Archeologie
  • Lucht
  • Geluid
  • Externe Veiligheid
  • Ecologie
  • Asbest
  • Educatie en recreatie
  • Ruimtelijke ordening en milieu
  • Klimaat en Duurzaamheid

Bodem

Onze bodemadviseurs brengen hun kennis in om samen met andere afdelingen te adviseren over ruimtelijke ontwikkelingen (RO) en vergunningverlening (Wabo). Wij voeren voor onze gemeenten meldingen uit over het toepassen van grond, lozingen en het het plaatsen van gesloten bodemenergiesystemen. Daarnaast zijn er veel nieuwe, vaak moeilijke, bodemvraagstukken die we met aandacht volgen. Ook adviseren we actief over het opstellen van nieuw beleid. Denk bijvoorbeeld aan beleid over PFAS. Er zijn verschillende maatschappelijke opdrachten, die allemaal samen komen in en op de bodem. Denk aan het aanpassen van het elektriciteitsnet voor de energie transitie, het zorgen voor meer waterberging in verband met klimaatadaptatie en aan de woningnood. Voor alle gemeenten vraagt het thema bodem de komende jaren extra aandacht. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuift het bevoegd gezag voor de vaste bodem namelijk van de provincie Utrecht naar de gemeenten. De voorbereidingen daarop zijn in volle gang.

Archeologie

Onze huidige leefomgeving is het resultaat van ons gezamenlijke verleden. We staan er vaak niet bij stil, maar dat verleden is er ook nog. Het is vaak niet direct zichtbaar en dat maakt het ook kwetsbaar. Als we daar niet samen voor zorgen en niet opletten, dan gaat het ongezien verloren. Het werkgebied van de ODRU vraagt kennis van van ons van drie inhoudelijk verschillende archeologische regio’s. Dat maakt onze advisering uniek! Onze kernopdracht is het beschermen en benutten van archeologie in beleid, vergunningverlening en (specialistisch) toezicht. Voor gemeenten voeren we diverse projecten uit. We coördineren archeologisch onderzoek, adviseren over unieke vondsten en denken mee over het UNESCO-werelderfgoed.

Lucht

We kunnen niet zonder en toch is het in verhouding een klein en jong taakveld binnen onze dienst. Gezien de directe relatie met gezondheid groeit de aandacht voor gezonde lucht en sluiten ook steeds meer overheden zich aan bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). De ODRU helpt gemeenten daarbij met praktische adviezen.

Geluid

Achter het ene woordje geluid schuilt een hele wereld. Onze kernopdracht is het bijdragen aan een gezonde leefomgeving als het gaat over geluid. Dat doen we via beleid, advisering bij vergunningverlening en (specialistisch) toezicht. Daarbij gaat het om weglawaai, verkeerslawaai, bedrijvenlawaai en industrielawaai. We onderhouden diverse datasets en kaarten die gebruikt worden bij (de voorbereiding van) ruimtelijke ontwikkelingen. Actueel is natuurlijk de komst van de Omgevingswet, waarbij we actief meedenken en bijdragen aan gemeentelijke Omgevingsplannen. Nu de COVID-19 pandemie voorbij lijkt, barst het los met evenementen en festivals. Een direct effect is dat het aantal geluidsmetingen dat we uitvoeren weer flink toeneemt de komende maanden!

Externe Veiligheid

De ODRU adviseert over transport en opslag van gevaarlijke stoffen. Binnen de ODRU geen grote tak van sport, maar uiteraard wel zeer belangrijk voor een gezonde en veilige leefomgeving. Actueel is de voorbereiding op de Omgevingswet. Door de Omgevingswet is er nieuw beleid nodig op het gebied van Externe Veiligheid. Hierdoor krijgen gemeenten er een aantal nieuwe taken en verplichtingen bij. Samen met onze gemeenten, de RUD Utrecht en de VRU bereiden we ons voor op deze veranderingen en volgen we ook landelijk de laatste ontwikkelingen.

Ecologie

Namens onze gemeenten zet de ODRU zich in voor de bescherming van bijzondere natuurwaarden (waaronder soortenbescherming, biodiversiteit). Wij stimuleren dat ecologie als een belangrijke waarde wordt meegenomen in beslissingen over ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningen. Dat doen we door het leveren van deeladviezen ecologie (inclusief stikstof) voor de meeste ODRU gemeenten voor RO/Wabo-vragen. Daarnaast ondersteunen we gemeenten sinds kort ook bij de ontwikkeling en implementatie van soortenmanagementplan (SMP). Samen met onze buitenlocaties houden we ons de komende tijd bezig met natuur inclusief bouwen, een thema dat steeds actueler en relevanter wordt.

Asbest

Hoe kom je er vanaf? Wat mag je zelf wel, wat kun je beter niet doen? De ODRU is hét regionale kenniscentrum op gebied van asbest en hiermee ondersteunen we gemeenten. Denk daarbij aan de afhandeling van sloopmeldingen, maar ook aan het adviseren over en begeleiden van saneringswerkzaamheden bij het aantreffen van asbest in de openbare ruimte. Een belangrijk thema is nog steeds de verwijdering van asbestdaken, waarbij de ODRU een actieve bijdrage levert aan het provinciale programma Asbestdaken op nul. Ook ondersteunen we meerdere gemeenten met wijkacties en online informatieavonden over dit thema. Voor meer informatie over onze aanpak asbestdaken: www.asbestdakenopnul.nl. In opdracht van het ministerie I en W beheert de ODRU ook de landelijke asbestdakenkaart (www.asbestversnelling.nl ).

Educatie en recreatie

De ODRU heeft vier centra voor Natuur en Duurzaamheidscommunicatie (NDC’s):

In deze centra bieden we verschillende diensten aan op het gebied van milieueducatie en recreatie. Kijk hier voor meer informatie.