Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Dat heeft ook gevolgen voor regio Utrecht.

Deze verandering betekent ook wat voor onze dienstverlening. Daarom bereidt de ODRU zich goed voor op de Omgevingswet. Dit doen we voor én samen met onze gemeenten. Op deze pagina vindt u informatie die voor u als gemeente relevant is.

Omgevingsplan: mengpaneel voor afwegingsruimte

De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 komt dichterbij. Belangrijk onderdeel van de Omgevingswet zijn de milieuthema’s. Daarbij horen ook de algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en de bruidsschat. Deze wetten zijn bepalend voor het opstellen van het omgevingsplan. Het zijn ingewikkelde wetten, waar specialistische kennis voor nodig is. De ODRU heeft deze kennis in huis.

Om de gemeenten te ondersteunen maakt de ODRU gebruik van een instrument om de afwegingsruimte in de verschillende milieuthema’s duidelijk te maken: het mengpaneel. Hiermee kan het gesprek worden gevoerd over een passende set van milieuregels in het gemeentelijk omgevingsplan.

Mengpaneel: eigen afwegingen milieuthema’s

Door de invoering van de Omgevingswet krijgen gemeenten de mogelijkheid om eigen afwegingen te maken binnen de verschillende milieuthema’s (o.a. lucht, geluid en geur). Omdat het hierbij om specialistische kennis gaat, kan het voor gemeenten moeilijk zijn om deze afwegingsruimte en de consequenties van de keuzes te overzien. Het mengpaneel kan helpen om tot de beste keuzes te komen voor uw gemeente. De ODRU ondersteunt u hier graag bij.

De volgende mengpanelen zijn al beschikbaar:

Programma’s lucht en geluid onder de Omgevingswet

Eén van de nieuwe instrumenten onder de Omgevingswet is het programma. Over de programma’s lucht en geluid hebben wij een notitie geschreven. Ook geven wij aan wat de ODRU kan betekenen voor de gemeente bij het opstellen van een programma.

  • In deze notitie gaan we in op dit instrument voor het aspect luchtkwaliteit en geur.
  • In deze notitie gaan we in op dit instrument voor het aspect geluid.

Bruidsschat

Als de Omgevingswet van kracht wordt, vervallen op milieugebied een aantal regels vanuit het Rijk. Bijvoorbeeld over geur door industrie en het geluidsniveau door activiteiten dat bij tijdelijke woningen wordt gemeten. Om te voorkomen dat er hierdoor gaten vallen waardoor overlast en milieurisico’s toenemen, is er de bruidsschat. In de bruidsschat zijn de regels die gaan vervallen opgenomen. Gemeenten kunnen deze regels overnemen, aanpassen of schrappen. De Omgevingsdienst regio Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht verdiepten zich samen in de bruidsschat.

De Utrechtse omgevingsdiensten hebben alle regels geïnventariseerd en advies uitgebracht over hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan. Met als resultaat: een basisadvies voor 24 gemeenten in de provincie. Met dit advies kunnen gemeenten bepalen welke vervolgstappen nodig zijn om de milieuthema’s uit de bruidsschat de juiste plek te geven in lokaal beleid (het omgevingsplan). Het basisadvies gaat over negen milieuthema’s, waar onder geur, bodem, water en energie.

Vervolgtraject

De bruidsschat is omvangrijk en er moet daarnaast rekening gehouden worden met andere regelingen die voortkomen uit de Omgevingswet. Het vertalen van al deze regelgeving naar de individuele gemeenten is dan ook een flinke klus. De ODRU en RUD Utrecht doen dan ook niet alleen inhoudelijke aanbevelingen, maar geven ook advies over het vervolgtraject. Dat luidt op hoofdlijnen: stem vooral af met ketenpartners en inventariseer als gemeente de eigen ambities en mogelijkheden voor je bepaalt wat je met de bruidsschatregels gaat doen.

Positief

Het basisadvies is positief ontvangen door de opdrachtgevende gemeenten. Ook het informatiepunt leefomgeving (IPLO) oordeelde dat het stuk van goede kwaliteit is. De OdrU en RUD werken vaker samen in de voorbereiding op de Omgevingswet en dat bevalt collega’s van beide omgevingsdiensten goed.

Download hieronder het complete basisadvies

Rapportage project Basisadvies Bruidsschat Omgevingswet