Integraal Toezicht en Handhaving

Waar houden wij toezicht op

We houden risicogestuurd en waar mogelijk branchegericht toezicht op onderstaande gebieden. Daarnaast houden we ook toezicht bij klachten. Meer informatie over klachten en het melden hiervan vindt u via deze link. 

Bedrijven en milieu

Een bedrijf heeft in veel gevallen te maken met wettelijke milieuregels. De toezichthouders van de ODRU controleren hierop. Dit doen wij periodiek, themagericht (bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing) of branchegericht.

Bouwtoezicht

Voor de gemeenten IJsselstein en de Ronde Venen voeren we bouwtoezicht uit. De ODRU houdt daar toezicht op nieuwe bouwwerken en controleert op wet- en regelgeving bij bestaande bouw. We houden ook toezicht op bouw bij monumenten, zowel bij gemeentelijke monumenten als rijksmonumenten.

Toezicht op asbest en sloop

De ODRU voert voor alle gemeenten toezicht uit op asbestsaneringen. Voor een aantal gemeenten voeren we daarnaast ook toezicht uit op sloop. Dit is het geval voor de gemeente IJsselstein, gemeente de Ronde Venen, gemeente Vijfheerenlanden en gemeente Wijk bij Duurstede.

Bodemtoezicht

De ODRU houdt toezicht op het Besluit bodemkwaliteit (BBK-meldingen). Dit besluit stelt voorwaarden voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem. We houden ook toezicht op het plaatsen van bodemenergiesystemen.

Archeologie

De ODRU houdt toezicht op voorschriften met betrekking tot archeologie en bij archeologische vondsten.

Geluid

We doen geluidsmetingen als er klachten zijn gemeld over geluidsoverlast bij bedrijven. Daarnaast zijn er weer steeds meer evenementen en festivals. Een direct effect is dat het aantal geluidsmetingen dat we uitvoeren weer flink toeneemt de komende maanden!

Soorten handhaving

Tijdens een controle kunnen we één of meerdere overtredingen constateren. Welke sanctie de ODRU bij een overtreding inzet, hangt af van de ernst van de overtreding en het gedrag van de overtreder. Bij de ernst van de overtreding gaat het om risico’s voor milieu, veiligheid en gezondheid. Afhankelijk van de combinatie van de ernst van de overtreding en het gedrag van de overtreder passen we een bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregel toe. Hieronder leest u wat de verschillende maatregelen inhouden.

Bestuursrechtelijke maatregelen

  • Last onder dwangsom: Dit is een herstelsanctie. Dit betekent dat de overheid een verplichting aan de burger of het bedrijf oplegt om iets te doen of juist te laten. Die verplichting iets te doen of te laten wordt de ‘last‘ genoemd. De hoogte van de dwangsom is afgestemd op de zwaarte van de overtreding.
  • Last onder Bestuursdwang: Dit is ook een herstelsanctie. Het verschil met een last onder dwangsom is dat het bevoegd gezag zelf de maatregelen neemt om de overtreding ongedaan te maken (bijvoorbeeld stilleggen of het laten opruimen van afval). De kosten die het bevoegd gezag maakt worden op de overtreder verhaald.
  • Intrekking van de omgevingsvergunning: als sprake is van een ernstige overtreding van de omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag ervoor kiezen om de vergunning in te trekken. Dit betekent dat alle activiteiten moeten worden beëindigd.

Strafrechtelijke maatregelen

  • Proces-verbaal (PV): een proces-verbaal kan leiden tot een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke strafoplegging. Dit kan een geldboete of zelfs gevangenisstraf zijn.
  • Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSB-m): de directeur van de ODRU heeft de bevoegdheid om bedrijven die milieuregels overtreden direct een geldboete op te leggen. Afhandeling van deze zaken loopt via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).