Laden..

Welkom bij het ODRU Jaarverslag 2017

Samen meer mogelijk maken

Over de ODRU

Vijftien gemeenten in de provincie Utrecht brachten een deel van hun taken op het gebied van milieu en in een aantal gevallen bouw onder bij de Omgevingsdienst regio Utrecht; wij zijn daarmee een adviseur van en voor onze gemeenten. Zij maken gebruik van onze deskundigheid om de omgeving waarin wij wonen en werken nog veiliger, duurzamer en gezonder te maken.

Van het Algemeen Bestuur

Aan de slag in 2017 betekende voor het bestuur ingeslagen wegen voortzetten en resultaten borgen. De leden van het dagelijks bestuur waren actief betrokken bij de voortgang van de koersprogramma’s.

Organisatie ontwikkeling

In 2015 stelde het algemeen bestuur de strategische koers ‘Samen bouwen aan de ODRU 2015-2018‘ vast. In 2016 hebben we daarvoor verschillende verbeterprogramma’s opgezet die in 2017 de eerste resultaten opleverden.

Young Professionals

Vanuit het programma personeelsbeleid namen we in 2017 elf Young Professionals aan. Rosan, één van onze Young Professionals vertelt waarom ze zo graag bij de ODRU werkt.

Ondernemingsraad

Het jaar 2017 stond in het teken van de organisatiewijziging binnen de ODRU. De ondernemingsraad (OR) had hierin een belangrijke adviesrol, onder meer bij het opdelen van de organisatiewijziging in twee stappen.

Lees meer

Op advies van de OR besteedde de ODRU aandacht aan een betere informatievoorziening en de invulling van de nieuwe functie van coördinator.

Selectie & advies

De OR is bij de organisatiewijziging actief betrokken bij de selectie van de nieuwe afdelingshoofden. Ook brachten we adviezen uit over onder andere vervanging van de laptops, integriteitsbeleid en het fundament voor het ‘nieuwe beoordelen’.

Samen komen we verder

Bij de adviestrajecten gaven OR-medewerkers waardevolle input en werkten we op een constructieve manier samen met de directie. Samen komen we verder!

Financiële samenvatting

Financieel

De ODRU sloot het jaar 2017 af met een positief resultaat van € 238.127. Dit resultaat is € 150.911 hoger dan de bijgestelde begroting 2017. Het AB besluit over de bestemming van het resultaat van € 238.127 conform artikel 32 uit de GR.

Het resultaat over 2016 werd in zijn geheel gedoteerd in een bestemmingsreserve ten behoeve van het organisatieprogramma 'Uitvoering Koers'. In 2017 werd € 497.132  aan deze reserve onttrokken ter dekking hiervan.

Resultaat 2017 (x € 1,000) Bijgestelde begroting 2017 Realisatie 2017
Totale lasten 13,797 14,830
Totale baten 13,147 14,571
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -650 -259
Onttrekking uit bestemmingsreserves 737 497
Gerealiseerd resultaat 87 238

Omzet

In totaal heeft de ODRU in 2017 ruim 169 duizend uur gerealiseerd. Dit totaal bestaat uit 134 duizend uren die ODRU standaard aan gemeenten levert, 17 duizend uur aan projecten die bovenop de gegarandeerde projecten worden geleverd, en 18 duizend uur aan aanvullende projecten waar wij gaandeweg het jaar opdracht voor hebben gekregen.

Het totaal geleverde uren levert een bedrag op van 14 miljoen euro, dit is ruim 97% van de totale omzet.

Urenrapportage (x1000) Realisatie 2017 (in uren) Realisatie 2017 (in euro's)
1. Dienstverleningsovereenkomst 134 € 11,293
2. Afname projectbudget 17 € 1,461
3. Aanvullend afgenomen 18 € 1,396
TOTAAL 169 € 14,150

Balans

Balans (x € 1,000) Activa (31-12-2017) Passiva (31-12-2017)
Materiele vaste activa 471 Reserves 807
Vorderingen 2,934 Resultaat 238
Uitzettingen in 's rijks schatkist 3,631 Voorzieningen 500
Liquide middelen 240 Overige schulden 2,103
Overlopende activa 106 Overlopende activa 3,734
Balanstotaal 7,382 7,382

Personeel verdeling

Personeelsverdeling (31-12-2017) Aantal
Fulltime man 47
Parttime man 23
Fulltime vrouw 17
Parttime vrouw 55
TOTAAL 142
Kengetallen Personeel (31-12-2017) Waarde
Formatie (in FTE) 127.34
Bezetting (in FTE) 120.97
Bezetting (in aantal) 142
Totaal man 70
Totaal vrouw 72
Ingehuurd personeel 61

Arbeidsverzuim

Arbeidsverzuim 2017 Waarde
Kort (< 8 dagen) 1.03%
Middellang (8 - 42 dagen) 0.61%
Lang (> 42 dagen) 2.95%
Extra lang (> 1 jaar) 0.68%
Verzuimpercentage totaal 5.27%
Toelichting Financieel Overzicht

Regionale projecten

Door via de ODRU met vijftien gemeenten samen te werken, bundelen we onze kennis en capaciteit en kunnen we meer bereiken. In 2017 voerden we met elkaar vele regionale projecten uit.

Watertaken
Asbest
Energieakkoord
Geitenhouderij
ITH
Ketentoezicht
Kenniskring
Natuurbescherming

Asbest

Asbestverdachte daken samen in beeld gebracht.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking moeten deze voor die tijd verwijderen. De ODRU droeg samen met andere regionale partners (Samenwerkingsafspraak Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2017, Provinciaal Milieu Overleg) bij aan een database met asbestverdachte daken voor 21 gemeenten in onze provincie. We hebben nu in beeld hoeveel daken vóór 2024 gesaneerd moeten worden en om welke oppervlakte (4,5 km2!) dit gaat.

Lees meer

Landelijk voorbeeld

De aanpak in onze regio bleef niet onopgemerkt. Het Programmabureau (Ministerie I en W), dat landelijk verantwoordelijk is voor de Versnellingsaanpak van de asbestdaken sanering stelde:

“De manier van (samen)werken in de regio Utrecht bij de inventarisatie en aanpak van asbestdaken past bij uitstek bij de programmatische aanpak voor de versnelling van de asbestdakensanering. In de regio Utrecht kwamen verschillende initiatiefnemers (provincie Utrecht, Omgevingsdienst regio Utrecht en RUD) samen om na te denken over het doel en bedoeling van de inventarisatie. Ze maakten gebruik van kennis en ervaring van bijvoorbeeld de gemeente Utrecht. Zo kwamen ze met een geclusterde aanbesteding met als resultaat een efficiënte en effectieve aanpak. Vervolgens deelde regio Utrecht de ervaring landelijk met andere overheden. Kortom, een mooi voorbeeld van hoe we met elkaar in Nederland kunnen komen tot het saneren van de asbestdaken.”

Onze aanpak staat ook als voorbeeld in de voortgangsbrief over asbestdaken van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 21 december. Uiteraard zetten we deze samenwerking in 2018 door om samen de sanering van asbestdaken te versnellen. Meer weten? Neem contact op het met Informatieteam Asbestdaken (M.dejong@odru.nl).

ITH

Gelijk speelveld door landelijke aanpak ITH

Afgelopen jaar werkte de ODRU samen met de andere omgevingsdiensten aan een gelijke manier van toezicht houden bij tankstations en zwembaden. Met één checklist die iedereen gebruikt én door periodiek af te stemmen, is een gelijk speelveld ontstaan. Tijdens de overleggen spreken we af hoe we voorschriften moeten interpreteren en in enkele gevallen adviseerden we het ministerie om voorschriften aan te passen.

Lees meer

Initiatief vanuit de sector

We zien nu al dat afwachtende ondernemers pro-actiever worden in het doorvoeren van wijzigingen. Ze weten wat van hen wordt verwacht en ze weten dat de regels van Groningen tot Limburg dezelfde zijn.

Een voorbeeld van een afstemmings-vraag is de termijn voor de keuring bij tankstations. Sommige tankstationhouders stelden, min of meer structureel, de termijn voor de keuring steeds twee maanden uit. Op termijn bespaarden ze hier geld mee, een vorm van calculerend gedrag dus. Landelijk is afgestemd dat we hier extra op letten tijdens het toezicht.

Ook de branchevereniging is blij dat de regels overal in het land op dezelfde manier worden geïnterpreteerd.

Energieakkoord

Stroomversnelling voor energiebesparing

Omdat de ambitie uit het energie-akkoord ’energiebesparing bij bedrijven’ achterblijft, maakte het voormalig Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2017 een extra subsidie vrij. De ODRU kon hiermee impuls geven aan de energiebesparing door bedrijven, waarop de nieuwe maatregelenlijsten van toepassing zijn.

Lees meer

Wat betekent dit concreet

We voerden energiecontroles uit bij zeventig bedrijven in verschillende branches, variërend van autoschadeherstelinrichtingen, voortgezet onderwijs, grotere kantoren, binnensportgelegenheden tot metaal-elektra-bedrijven. Tijdens deze controles brachten we het energieverbruik in kaart en adviseerden we over verplichte en rendabele maatregelen, zoals het vervangen van conventionele verlichting door ledverlichting.

Kenniskring

Actuele kennis en kwaliteit staat voorop in onze uitvoering

De ODRU heeft sinds dit jaar een Kenniskring: Drie collega’s signaleren en onderzoeken ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie en maken duidelijk wat de impact is in onze dagelijkse taakuitvoering. De regie ligt bij de Kenniskring. Zij vraagt één of meerdere collega’s, die specialist zijn op een bepaald gebied, een onderwerp verder uit te werken en een advies uit te brengen. De Kenniskring maakt hiervan vervolgens een uniforme werkafspraak.

Lees meer

Veelzijdig Intern adviesplatform

De Kenniskring is ook een platform waar ODRU-medewerkers met hun inhoudelijke uitvoeringsvragen terecht kunnen. Zo zorgen we er samen voor dat we bij bedrijven de regelgeving uniform toepassen. Het gaat hierbij om zaken en onderwerpen die team-overstijgend zijn.

Verkenning nieuwe regelgeving vloeibaar aardgas

De Kenniskring wil de kwaliteit van onze taakuitvoering constant up-to-date houden. Zo hebben we de nieuwe regelgeving verkend voor vloeibaar aardgas, een alternatieve brandstof in opkomst. Binnen het werkgebied van de ODRU zijn nog geen tankstations die deze brandstof gebruiken. Om deskundigheid en ervaring te bundelen en te delen, namen we contact op met de RUD-Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht. De kennis en ervaringen van buiten onze regio en aandachtspunten voor toekomstige initiatieven binnen onze regio hebben we vastgelegd in een informatieve richtlijn.

Wet Natuurbescherming

De ODRU als adviseur bij het beschermen van de natuur

Lees meer

Gemeenten vinden het steeds belangrijker om op een goede manier natuurwaarden te beschermen. Met het oog op ruimtelijke plannen en het verlenen van vergunningen onderzoeken zij of beschermde natuurwaarden goed zijn onderzocht en afgewogen. De ODRU adviseert gemeenten door ecologische onderzoeken inhoudelijk te toetsen en te adviseren over de vereisten, verantwoordelijkheden en procedures.

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 trad de Wet natuurbescherming in werking, het overkoepelende juridische kader voor soorten- en gebiedsbescherming en bescherming van houtopstanden. In plaats van de minister van Economische Zaken is nu de provincie het bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen voor soortenbescherming. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van deze wet. De ODRU ondersteunt de gemeenten hierbij.

De ODRU als adviseur

Bij de invoering van de wet informeerde de ODRU de gemeenten over de veranderingen en de impact hiervan. Daarnaast houdt de ODRU de provincie op de hoogte van ontwikkelingen. De ODRU verzorgde ook drie keer een cursus voor vergunningverleners en medewerkers ruimtelijke ordening van de gemeenten. Zij leerden op de juiste manier om te gaan met beschermde natuurwaarden in plannen en vergunningsprocedures. Deze cursus is goed bezocht en positief ontvangen.

Natuur blijvend op de kaart

Gemeenten vragen de ODRU hierover steeds vaker om advies. Een aanwijzing dat het onderwerp verankerd raakt, een positieve ontwikkeling die we graag blijven faciliteren en helpen invullen.

Ketentoezicht

Illegale grondtoepassingen vind je samen

In 2017 voerde de ODRU twee projecten uit om illegale grondtoepassingen op te sporen en te controleren. Het motto was ‘naar buiten’, om ook de niet-gemelde grondtoepassingen in beeld te brengen. Eén van deze projecten voerden we, in het kader van Integrale Handhaving & Ketentoezicht, uit met andere omgevingsdiensten, waterschappen en de politie Midden-Nederland.

Lees meer

Het hoofddoel was het opsporen en controleren van illegale, niet-gemelde, grondtoepassingen. Zo voorkomen we dat grond van onbekende kwaliteit wordt gebruikt op een ongeschikte plek en de kwaliteit van de bodem achteruit gaat. We zorgen dus voor een betere naleving van de regels. Daarnaast wilden we met het gezamenlijke project de samenwerking bevorderen en kennis delen met de andere overheidsdiensten die toezicht houden op de keten grondstromen.

Met elkaar bezochten we 46 locaties. Bij zes locaties is bestuursrechtelijk opgetreden, bij drie van deze bedrijven hebben de BOA’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) strafrechtelijk opgetreden. Bij zeven locaties loopt nog een onderzoek. Uit de evaluatie van beide projecten blijkt dat de doelstellingen zijn gehaald. Omdat het project duidelijk meerwaarde heeft, gaan we hier in 2018 mee door.

Duurzaamheid

Jouw huis slimmer

Binnen de ODRU houdt een team van duurzaamheidsadviseurs zich onder andere bezig met de energietransitie. Gemeenten hebben grote ambities om binnen twintig jaar energieneutraal te zijn. Woningeigenaren staan voor de grote opgave om het energieverbruik drastisch te verminderen en uiteindelijk naar nul te brengen. Om woningeigenaren te ondersteunen in deze transitie gingen vijftien gemeenten in de provincie Utrecht een samenwerking aan: ‘U thuis’. Uit deze samenwerking is het nieuwe regionaal energieloket ontstaan: Jouw Huis Slimmer.

Lees meer

Jouwhuisslimmer.nl

Gemeenten willen de verduurzaming van woningen versnellen door vraag en aanbod te verbinden en alle informatie op één plek samen te brengen. Jouwhuisslimmer.nl is dan ook een digitaal platform waarop woningeigenaren alles kunnen vinden over energiebesparing in de woning, over lokale bedrijven, bewonersinitiatieven en energieambassadeurs. Jouwhuisslimmer.nl biedt ook ruimte voor inspirerende verhalen van bewoners. Omdat het een initiatief is van gemeenten, is het platform onafhankelijk en gratis.

Duurzaamheidsadviseurs van de ODRU helpen de gemeenten met de invulling van Jouwhuisslimmer.nl en het op maat maken per gemeente. Het platform staat symbool voor de regionale samenwerking tussen de gemeenten en de gezamenlijke inzet voor verduurzaming.

Jouw Huis Slimmer

Watertaken

Samen zorgen voor droge voeten

Het lijkt simpel. Wie een kelder aanlegt, loost het water uit de bouwput toch gewoon op het riool? Helaas is de praktijk anders en complexer. Dit water hoort namelijk niet in een riool. Te veel schoon water in het riool leidt tot een inefficiënte zuivering. Een overbelasting van het riool leidt tijdens hevige regenbuien tot ondergelopen straten en overstort van rioolwater op oppervlaktewater. Maar wat als het niet anders kan? En wat als dit water toch niet schoon is?

Lees meer

Gezamenlijk waterlozingen coördineren

Naast gemeenten spelen ook waterschappen, provincie en Omgevingsdienst regio Utrecht hierin een rol. In overleg met de ketenpartners ontrafelen we stapsgewijs de puzzel en nemen wij onze verantwoordelijkheid. Afgelopen jaar handelden wij daarom voor steeds meer gemeenten de zogenaamde lozingsmeldingen af en wijzen wij initiatiefnemers op alternatieve lozingsroutes. Komend jaar richten wij op verzoek van enkele gemeenten het toezicht in. Uiteraard doen we dit in overleg met onze partners.

Geitenhouderij

Geitenhouderijen en volksgezondheid

Een veehouderij in de omgeving van een woning kan effecten hebben op de gezondheid. Uit onderzoek over 2009 tot en met 2013 bleek een consistent verband tussen de aanwezigheid van (melk)geitenhouderijen en een verhoogd risico op longontsteking in een straal van 1,5 tot 2 km rondom geitenhouderijen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is en dus ook niet of maatregelen mogelijk zijn om het risico te verlagen.

Lees meer

Aanmeldnotitie geitenhouderij

Bij het oprichten of uitbreiden van een geitenhouderij dient de eigenaar een aanmeldnotitie in bij de omgevingsdienst. Daarin staan in elk geval de activiteit, een beschrijving van de fysieke kenmerken, de locatie en de eventuele gevolgen voor het milieu. De ODRU beoordeelt in overleg met de gemeente of nadelige milieugevolgen te verwachten zijn, onder andere voor de volksgezondheid, die reden zijn voor een milieueffectrapportage.

Overleg met de gemeenten

Omdat op landelijk en provinciaal niveau geen beleid is voor de gemeenten binnen de provincie Utrecht, moeten gemeenten zelf een (beleids)afweging maken. De ODRU is gemandateerd om beoordelingsbesluiten op aanmeldnotities af te handelen. Toch nemen wij, vanwege de politieke gevoeligheid en de beoordelingsvrijheid van gemeenten, in het geval van een geitenhouderij altijd contact op met de betreffende gemeente. Samen met een jurist bespreekt de agrarische vergunningverlener met de gemeente de mogelijkheden en standpunten. In 2017 vonden deze gesprekken bij vier verschillende gemeenten plaats.

Gemeentelijke projecten

Verken de projecten en oplossingen die de ODRU in de gemeentes in haar werkveld heeft bewerkstelligd.

De Bilt
Rhenen
Wijk bij Duurstede
Bunnik
Woerden
Stichtse Vecht
Vianen
Veenendaal
Renswoude
Oudewater
Utrechtse Heuvelrug
Montfoort
De Ronde Venen
IJsselstein
Zeist

Bunnik

Odijk Het Burgje Archeologie

In plangebied Het Burgje bij Odijk komt een nieuwe woonwijk. Daarom is in opdracht van de gemeente Bunnik archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn spectaculair.

Lees meer

In plangebied Het Burgje bij Odijk komt een nieuwe woonwijk. Daarom is in opdracht van de gemeente Bunnik archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. De gemeente vervulde daarbij zowel de rol van opdrachtgever als die van het bevoegd gezag voor archeologie en monumenten. Om het onderzoek wetenschappelijk verantwoord uit te voeren, en daarbij de kosten in de hand te houden, adviseerden onze archeologen de projectleider inhoudelijk en deden ze de praktische uitvoeringsbegeleiding.

Spectaculaire vondsten

De resultaten van het onderzoek zijn spectaculair. In het plangebied is een grafveld uit de Romeinse tijd - vroege middeleeuwen gevonden. Opvallend was de vondst van een krijgergraf van een man, begraven met zijn volle wapenuitrusting en een prachtige glazen drinkbeker. Langs het grafveld lag ooit een rivier, die is opgevuld. Hier zijn resten van de historisch bekende hofstede ‘Vinkenburg’ gevonden. Het middeleeuwse kasteelcomplex bestond uit een omgrachte woontoren en een boerderij met opslagplaatsen voor de oogst. Tenslotte blijkt het gemeentelijk monument boerderij ‘Het Burgje’ uit de 16e eeuw te stammen. In de bodem daaronder liggen vermoedelijk nog resten van het middeleeuwse kasteel van de heer van Odijk.

Open dag

Tijdens een drukbezochte open dag konden jong en oud de archeologische resten komen beleven. Deze dag werd, in opdracht van de gemeente Bunnik, georganiseerd door het opgravingsbedrijf ADC ArcheoProjecten in samenwerking met de archeologische vrijwilligersvereniging AWN en de huurder van boerderij ‘Het Burgje’, Groendiensten Reinaerde.

Vrumona

Vergunningverlener van de ODRU denkt mee met Vrumona.

In 2017 startte de ODRU het project IPPC-inrichtingen. De ODRU neemt de milieuvergunningen van de ongeveer dertig meest milieubelastende bedrijven opnieuw onder de loep en beoordeelt of een actualisatie van de vergunningen nodig is. Bij frisdrankenbedrijf Vrumona in Bunnik bijvoorbeeld kon dat niet door de vele eerder afgegeven besluiten. Daarom was een complete revisievergunning nodig.

Lees meer

Samenwerking met Waterschap en gemeente

Door de lozing van een grote hoeveelheid bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke riolering heeft Vrumona ook de volle aandacht van het Waterschap. De ODRU betrekt daarom het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) als wettelijk adviseur bij het overleg over een vergunningsprocedure. De afstemming tussen de ODRU, HDSR en de gemeente vraagt veel tijd. Als een bedrijf wil veranderen of uitbreiden, kan die vertraging frustrerend zijn. De ODRU adviseerde Vrumona daarom om het traject van een revisievergunning te doorlopen, toen er nog geen tijdsdruk was.

Door mee te denken met Vrumona en andere ondernemers, en proactief voor te sorteren op toekomstige ontwikkelingen, begeleidt de ODRU hen zo goed mogelijk bij het herzien of opnieuw aanvragen van milieuvergunningen.

Statistieken

Meer statistieken van Gemeente Bunnik

De Bilt

Geluidsluwe gevel plan Tolakkerweg

De gemeente De Bilt kreeg het verzoek tot ontwikkeling van woningbouw langs de Tolakkerweg. In overleg met de omwonenden is het plan aangepast. De ontwikkelaar koos voor woonblokken die dwars ten opzichte van de weg zijn geplaatst. Dit maakte de geluidssituatie complex.

Lees meer

Vaak ligt de bouw van nieuwe woningen vlakbij drukke wegen. De ODRU spant zich in om de overlast van het verkeerslawaai zo klein mogelijk te houden. De geluidadviseurs van de ODRU denken graag mee en vonden in onderstaand voorbeeld zelf de doorslaggevende oplossing. Alle betrokkenen zijn tevreden.

Complexe geluidssituatie

De gemeente De Bilt kreeg het verzoek tot ontwikkeling van woningbouw langs de Tolakkerweg. In overleg met de omwonenden is het plan aangepast. De ontwikkelaar koos voor woonblokken die dwars ten opzichte van de weg zijn geplaatst. Dit maakte de geluidssituatie complex. De voor- en achterkant van de woningen ontvingen verkeerslawaai door de Tolakkerweg, de A27 en de spoorlijn Utrecht-Hilversum en er was geen geluidsluwe gevel per woning aanwezig. 

De ODRU en de gemeente vroegen de ontwikkelaar om de ingehuurde akoestisch adviseur maximale ruimte te geven voor een oplossing. De gemeente stond ook wat meer bouwvolume toe. De adviseur rekende diverse varianten door, stemde de resultaten met ons af, maar ook deze boden geen oplossing. Daarna stelden wij zelf twee opties voor en één bleek voor iedereen haalbaar.

Kleine uitbouw als oplossing

De oplossing was een kleine uitbouw van de woningen waarbij in de gevel een hoek ontstaat. Aan de achterkant en in de uitbouw kan een raam worden geopend, waardoor het verkeersgeluid niet direct de woning in komt. Met name voor de slaapkamers is dat winst, omdat mensen regelmatig met een geopend raam willen slapen.

Onderscheiding Dataplace

Dataplace is door de gemeente De Bilt onderscheiden na advies van de ODRU over energiebesparing. Het bedrijf draagt met hun ingrijpende maatregelen bij aan een energieneutraal De Bilt in 2030.

Lees meer

Duurzaamheidssymbool

Het in Groenekan gevestigde Dataplace ontving op 28 november het Duurzaamheidssymbool van de gemeente De Bilt. Dit wordt uitgereikt aan projecten en activiteiten die bijdragen aan het gemeentelijke duurzaamheidsprogramma en een energieneutraal De Bilt in 2030. Dataplace heeft veel aandacht voor duurzaamheid en nam op advies van de ODRU ingrijpende maatregelen voor energiebesparing.

Uitreiking

De uitreiking volgde op een laatste controle door de ODRU. De ODRU adviseert de gemeente ten aanzien van duurzaamheids- en energievraagstukken. Ook stimuleren we bedrijven die aan energiebesparing moeten en kunnen doen via het project ‘Energiebesparing en handhaving’.

Rob Hosman (midden op de foto, Coördinator Integraal Toezicht en Handhaving bij de ODRU): “Als ODRU nemen we wettelijk verplichte en extra energiemaatregelen onder de loep. Daar adviseren we over. Het gaat in eerste instantie om die kennisoverdracht. De ‘handhaving’ heeft vervolgens betrekking op de goede uitvoering van de energiemaatregelen. En die uitvoering is bij Dataplace ruim op orde”.

Statistieken

Meer statistieken van Gemeente De Bilt

De Ronde Venen

25-jarig jubileum De Woudreus

In 2017 stond NME-centrum De Woudreus in het teken van het 25-jarig jubileum. Er waren allerlei feestelijke activiteiten voor de doelgroepen en partijen, waarmee NME de afgelopen 25 jaar samenwerkte.

Lees meer

In onderstaande video vertelt Esther je meer over De Woudreus.

Hoogtepunten

  • 45 drukbezochte educatieve voorstellingen van Boswachter Beer voor leerlingen van groepen 1 t/m 4.
  • Door de Polderwachter begeleide excursies in de Waverhoek voor leerlingen van groepen 5 t/m 8.
  • Workshops voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.
  • Een gezellig bedankfeest voor alle vrijwilligers.
  • Op 17 september een open dag voor alle inwoners, mede vormgegeven door organisaties als scouting, het basisonderwijs, de Agrarische Natuurvereniging, Natuurmonumenten, Atelier Mus en Muzen, IVN, Stichting De Bovenlanden en veel vrijwilligers. Een prachtige dag met maar liefst 500 bezoekers.

volg onze activiteiten

Ook de komende jaren blijven we dé ontmoetingsplek voor jong en oud die meer willen weten over natuur- en milieu. Wilt u ook eens een kijkje komen nemen of ons volgen op social media? Bekijk dan hier onze activiteiten en contactgegevens.

Buitentoezicht op grondstromen versterkt

De ODRU koppelde informatie uit meldingen over grondstromen en grondkwaliteit beter aan de inzet in het veld. Zo konden we snel en efficiënt werken, ook bij de Wilnisse Zuwe.

Lees meer

Voor de verbetering van de kade aan De Wilnisse Zuwe in Wilnis moet ruim 430.000 m3 grond- en baggerspecie worden aangevoerd en toegepast. Om bodemvervuiling te voorkomen, moet elke partij voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Degene die de grond wil toepassen, dient voor elke partij een melding in. Namens gemeente De Ronde Venen handelt de ODRU deze meldingen af. Hierdoor heeft de ODRU veel informatie over de grondstromen in de regio en de kwaliteit ervan. Ook voert de ODRU het toezicht in het veld uit.

Intensief toezicht

In overleg met gemeente De Ronde Venen heeft de ODRU in 2017 de informatie uit de meldingen nog beter en sneller gekoppeld aan de inzet in het veld. Hierdoor is het toezicht in het veld geïntensiveerd, waardoor we directe adviezen konden geven. Zo konden we snel en efficiënt werken, ook bij de Wilnisse Zuwe.

Statistieken

Meer statistieken van Gemeente De Ronde Venen

IJsselstein

Brandveiligheid zendmast Gerbrandytoren

Bij een brand in de zendmast van Hoogersmilde in juli 2011 bezweek de buismast. Hierdoor ontstond een discussie over de veiligheid van de min of meer gelijke zendmast in IJsselstein, de Gerbrandytoren.

Lees meer

Gevolg was dat de ODRU eind 2015, namens Burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein, een revisievergunning voor het onderdeel milieu afgaf. In de voorschriften stond de eis om een brandbeveiligingsinstallatie in de buismast (het bovenste smallere gedeelte) van de Gerbrandytoren aan te brengen. Hierdoor moest het ontwerp van de installatie worden vastgelegd in een uitgangspuntendocument (UPD), dat door de ODRU is goedgekeurd, namens het bevoegd gezag.

Overleg uitgangspunten

In 2017 was er intensief overleg over de uitgangspunten voor de brandbeveiligingsinstallatie tussen Alticom (eigenaar van de Gerbrandytoren), de adviseur van Alticom (DGMR), een vergunningverlener van de ODRU en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Uitdagingen waren de complexiteit van het bouwwerk, de voorwaarden voor het gebruik als zendmast (dit maakt uitsluitend blussen met gas mogelijk), en het feit dat de gangbare normen niet hierop waren afgestemd. Bovendien waren de mogelijkheden voor het aanbrengen van de brandbeveiligingsinstallatie beperkt. De buismast is namelijk een nauwe ruimte met installaties.

Het uitgangspuntendocument is inmiddels klaar en wacht op goedkeuring. De ODRU overlegt met de VRU over de betrouwbaarheid van de voorgestelde installatie. Omdat het hier gaat om een aanzienlijke investering, is het in het belang van de gemeente en Alticom dat de installatie betrouwbaar is.

Geluidbelastingskaarten EU-Richtlijn Omgevingslawaai

Een kaart van de geluidbelasting laat zien hoe ver het geluid van veel gebruikte wegen en spoorwegen in een gebied uitstraalt. Gemeente IJsselstein ligt in een drukke agglomeratie en is daarom vanuit de Europese Richtlijn omgevingslawaai verplicht om elke vijf jaar geluidbelastingkaarten te maken. De kaart geeft het publiek inzicht in de geluidbelasting en is – zo nodig – de basis voor een actieplan. Dit volgt in 2018.

Lees meer

Voorheen liet gemeente IJsselstein de geluidbelastingkaarten door een adviesbureau opstellen, maar zij vroeg ons in 2017 om dat te doen met gegevens van het jaar 2016. De ODRU beschikte al over de rekenmodellen van de gemeente voor weg- en railverkeerslawaai (tram). Daarnaast hadden we specifieke informatie over de verkeersgegevens van 2016 nodig. Deze stemden we, samen met de gemeente, de provincie en de omliggende gemeenten, af met een verkeerskundig bureau. Gezamenlijk kozen we ervoor om de kaarten zoveel mogelijk digitaal te presenteren.

Geïnteresseerden gaan met een hyperlink direct naar een speciaal hiervoor ingerichte omgeving binnen ons Geoloket. Vervolgens kunnen ze de relevante kaarten aanvinken en naar keuze inzoomen. U bekijkt de kaarten op deze pagina zelf.

Statistieken

Meer statistieken van Gemeente IJsselstein

Montfoort

Langlopende zaken afgerond

Gemeente Montfoort is sinds 2016 een regiegemeente. Dit betekent dat de ODRU alle milieu- en bouwtaken voor haar uitvoert. Hieronder vallen ook toezicht en handhaving op bouwen.Afgelopen jaar hebben de toezichthouders en de juristen veel werk verzet. Bij de overdracht van taken door de gemeente aan de ODRU was sprake van ongeveer twintig langlopende handhavingszaken. Deze zijn voortvarend opgepakt en in 2017 met extra inzet van alle partijen afgerond. 

Lees meer

De collega’s van toezicht en handhaving kunnen zich nu meer richten op klachten en meldingen en ook het gebiedstoezicht pakken we op. Voor andere zaken zijn we nog bezig met de puntjes op de i. Ook met andere uitvoeringsorganisaties verloopt de samenwerking goed. Zo zitten we samen met de gemeente aan tafel bij de BSR (die voor Montfoort de gemeentegelden int) om zaken goed op elkaar af te stemmen.

Statistieken

Meer statistieken van Gemeente Montfoort

Oudewater

Horeca: ondernemers informeren en handhaving voorkomen

Startende horecazaken hebben voor de benodigde vergunningen vaak intensief overleg met gemeenten. Het contact met de ODRU is meestal wat minder intensief. Dat horecabedrijven ook een melding activiteitenbesluit moeten indienen en dat ze mogelijk maatregelen moeten nemen, zoals afzuiging- en emissie-eisen, vetvangers voor afvalwater en een akoestisch onderzoek, is niet altijd bekend. In het bijzonder de kleinere horecabedrijven komen daardoor vaak pas in het geval van klachten bij de ODRU terecht .

Lees meer

Proactief advies

Naar aanleiding van meerdere handhavingszaken in de gemeenten Oudewater en Woerden gingen medewerkers van de ODRU en de gemeenten in overleg. Ze spraken af dat de gemeente startende horecaondernemers wijst op de noodzaak van een melding activiteitenbesluit. Zo informeren we ondernemers op tijd over hun plichten en kunnen ze maatregelen nemen op het moment dat dat het meest voordelig is. Daarnaast houdt de gemeente de ODRU op de hoogte van de verleende exploitatievergunningen. Zo heeft de ODRU een actueel beeld van horecaondernemingen in Oudewater en Woerden en is het bedrijvenbestand actueel.

Statistieken

Meer statistieken van Gemeente Oudewater

Renswoude

Overdracht brede milieutaken naar de ODRU

Gemeenten zijn verplicht om de basistaken milieu onder te brengen bij een omgevingsdienst, volgens de Wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH, 14 april 2016) en het Besluit Omgevingsrecht (1 juli 2017). Voor gemeente Renswoude voerde de ODRU deze taken nog niet volledig uit. Samen onderzochten we of het mogelijk was om niet alléén de basistaken, maar álle milieutaken naar de ODRU over te dragen. Denk bijvoorbeeld aan toezicht op asbestsloop en de controles op vuurwerkverkoop.

Lees meer

Renswoude gaf de voorkeur aan het overdragen van alle Wabo-milieutaken naar de ODRU. Voor de ODRU past deze keuze in de Koers 2015-2018 die is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Bovendien is het lastig om basistaken en Wabo-milieutaken op een robuuste manier te splitsen. Sinds 1 juli voert de ODRU daadwerkelijk alle milieutaken uit voor gemeente Renswoude. Zo voldoet de gemeente aan de kwaliteitscriteria die voortkomen uit de Wet VTH.

Van incidentgericht naar risicogestuurd

De eerste resultaten zijn positief. Het beleid van de gemeente verschuift van incidentgericht toezicht en vergunningverlening naar risicogestuurd toezicht, handhaving en vergunningverlening. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de milieugerelateerde activiteiten in de gemeente. Hierdoor dragen ze bij aan de bescherming van inwoners en omgeving en bevorderen ze een speelveld waarbij de gemeente alle ondernemers gelijk behandelt.

Fijnstofbeleid Renswoude

Regio FoodValley, waar ODRU onderdeel van is, en een groot aantal samenwerkingspartners maakten vorig jaar afspraken om de uitstoot van onder andere fijnstof, ammoniak en geur te verminderen. De afspraken staan in het 'Interim Beleid vergunningverlening Veehouderijen in het kader van Leefmilieu'.

Lees meer

De hoeveelheden fijnstof, geur en ammoniak in een gedeelte van regio FoodValley hebben effecten op een gezonde leefomgeving. In het bijzonder in het gebied tussen Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel is sprake van verhoogde concentraties fijnstof, geur en ammoniak. De lokale veehouderij heeft daarin een belangrijk aandeel. De concentraties werken belemmerend voor uitbreidingen van bedrijven en woningen. Om de uitstoot te verminderen, zijn te weinig praktische, haalbare en betaalbare technieken beschikbaar. Dat komt onder meer doordat de huidige wet- en regelgeving innovatieve ontwikkelingen niet meer stimuleert.

Regio foodvalley

Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen). Het streven van Regio FoodValley is om een top 5-regio in Europa te worden op het gebied van gezonde en duurzame voeding.

Nieuwe afspraken

Regio FoodValley en een groot aantal samenwerkingspartners maakten vorig jaar afspraken om de uitstoot van onder andere fijnstof, ammoniak en geur te verminderen. De afspraken staan in het ‘Interim Beleid vergunningverlening Veehouderijen in het kader van Leefmilieu’.

De agrarische vergunningverleners van de ODRU toetsen elke aanvraag en aanmeldnotitie in Renswoude, waarbij pluimvee een rol speelt in de (maximale) mogelijkheden om de emissie van fijnstof te verminderen. Hiervoor zoekt de ODRU naar de Beste Beschikbare Technieken volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De ODRU bespreekt met de aanvrager extra reductiemaatregelen om te kijken wat technisch en economisch haalbaar is.

Statistieken

Meer statistieken van Gemeente Renswoude

Rhenen

Fipronilcrisis ook lokaal een probleem

In 2017 trok de fipronilproblematiek over Nederland. Ook pluimveehouders in het werkgebied van de ODRU werden getroffen. Zo kreeg de ODRU meldingen over geurhinder bij één van de getroffen bedrijven. Tijdens een gezamenlijke controle met gemeente Rhenen bleek dat de problemen voor een getroffen pluimveehouder groot waren. 

Lees meer

Lokale bedrijfsproblematiek

Het bedrijf kon de vrijkomende mest en eieren niet via de reguliere manier afvoeren. Nederland heeft namelijk een beperkte verwerkingscapaciteit van dit ‘afval’. Het gevolg was dat de eieren en kippenmest zich ophoopten en maatregelen nodig waren. 

De ODRU maakte met de gemeente en de pluimveehouder afspraken over de noodzakelijke maatregelen in deze noodsituatie. Op deze manier kon de pluimveehouder de eieren en mest opslaan op een manier die het milieu zo min mogelijk belast. Dit in afwachting van verwerking van het afval door erkende bedrijven. In dit dossier werkte de ODRU samen met de NVWA, het waterschap en de gemeente.

Toezichthouder en vergunningverlener trekken samen op

Begin 2017 bezochten een toezichthouder en een vergunningverlener van de ODRU een groothandel in verpakte gevaarlijke stoffen en chemicaliën in Rhenen. Aan de ene kant controleerden ze de naleving van de verleende milieuvergunning en aan de andere kant beoordeelden ze of deze milieuvergunning nog actueel was. De regels voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is de afgelopen jaren aanzienlijk gewijzigd. De vergunning bleek op onderdelen inderdaad niet meer actueel te zijn. Zo was niet geregeld dat de ondernemer de uitgangspunten voor de sprinklerinstallatie elke vijf jaar moet herzien, en bleek de toegestane hoeveelheid verpakte gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden te liggen. Bovendien werd de vergunning niet overal nageleefd.

Lees meer

Proactief, deskundig, betrouwbaar en meedenkend

Omdat hier sprake is van veiligheidsrisico’s koppelen de medewerkers van de ODRU de bevindingen van het controlebezoek direct terug naar de beleidsmedewerker van de gemeente Rhenen en vertegenwoordiger van de regionale brandweer (VRU). Samen stemmen ze de vervolgstappen af. Ook overleggen ze met de Regionale uitvoeringsdienst-Noordzeekanaal (RUD-NZK) om met hen de uitkomsten te bespreken. Door deze samenwerking zorgen ze voor een deskundige eenduidige beoordeling en voorkomen ze vertraging bij de formele vergunningprocedure.

Belangen gemeente, burgers en ondernemer zorgvuldig afgewogen

De ODRU spreekt met de ondernemer af dat het bedrijf de hoeveelheid aan verpakte gevaarlijke stoffen per direct monitort volgens de nieuwe stoffenindeling, om zo overschrijding van de drempelwaarden te voorkomen. Naar verwachting is een revisievergunning nodig, waarbij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen weer geheel aan de huidige inzichten voldoet. Omdat een actualisatie van de vergunning verstrekkende financiële gevolgen heeft voor de ondernemer, krijgt het bedrijf de gelegenheid om samen met een adviseur een plan op te stellen om de gevaarlijke stoffen op een goede manier op te slaan. Deze afspraken worden vastgelegd met uitvoeringstermijnen, waarbij de risico’s voor burgers, de verantwoordelijkheden van de gemeente en de belangen van de ondernemer nauwkeurig zijn afgewogen.

Statistieken

Meer statistieken van Gemeente Rhenen

Stichtse Vecht

Hennepopslag opgerold

Hoe goede samenwerking leidt tot succes

Eén van de kernwaarden van de ODRU is ‘samen’. Dat dat een voorwaarde voor succes is, liet Mark Huitema, Inspecteur Integrale Handhaving, afgelopen jaar zien.

Op 3 april kregen politie, brandweer, bouw- en woningtoezicht, milieu-inspectie en de ODRU-inspecteur een briefing van de gemeentelijke ambtenaar OOV van Stichtse Vecht. Geconstateerde ‘misstanden’ op een bedrijventerrein, gecombineerd met een onderbuikgevoel op basis van jarenlange ervaring, deed vermoeden dat daar meer werd gedaan dan handel in auto’s, reparaties en Afrikaans dansen. De burgemeester van Stichtse Vecht wilde het niet langer aanzien en vroeg om optredend handelen.

Lees meer

Wat doet die kast daar?

Op 10 april, om 8.00 uur ’s ochtends, stond het team voor het hek. “Als inspecteur mag ik zonder huiszoekingsbevel panden binnen gaan”, vertelt Mark. “Gelukkig wist de eigenaar dat ook. Eenmaal binnen werd mij verzekerd door de huurder dat hij niets te verbergen had: ‘Wij zijn onlangs een autobedrijf gestart.’ Wel wat vreemd op een eerste verdieping, maar het kan.” Gelukkig heeft Mark een door jarenlange ervaring getraind politieoog.

Autobedrijven slaan vaak brandbare vloeistoffen op gevaarlijke plekken op. In een kast werd geen vloeistof, maar wel een weegschaal, een geldteller en… twaalf kilo gedroogde henneptoppen gevonden. Deze wiet had een straatwaarde van zo’n € 60.000. Een strafbaar feit dat direct werd overgedragen aan de politie.

Luisteren naar en met omwoners Ultrasonic

Bij de Maarsseveense plassen vindt jaarlijks een aantal evenementen plaats, zoals Ultrasonic, een muziekfestival met verschillende podia. Zo’n festival kan ook geluidsoverlast veroorzaken. Dit vraagt om een goede afstemming met de mensen uit de buurt. De ODRU is in opdracht van gemeente Stichtse Vecht verantwoordelijk voor het binnen de perken houden van geluidsoverlast. Dit doen we onder andere door meldingen af te handelen en te handhaven als geluidsnormen inderdaad worden overschreden.

Lees meer

Een meetstation in je tuin

Anna, één van de omwonenden van de Maarsseveense Plassen: “In 2016 hadden we voor de eerste keer contact met de ODRU. Het was prachtig weer, dus we zaten lekker in de tuin. Maar het geluid van Ultrasonic stond zo hard dat we elkaar niet eens konden verstaan. 

Na één telefoontje was iemand van de ODRU ter plaatse. Bij het meten bleek dat het toegestane geluidsniveau inderdaad werd overschreden. John Ruijer, adviseur geluid bij de ODRU, ging direct in gesprek met de organisatie van Ultrasonic en binnen een kwartier was het geluid merkbaar zachter. Ongeveer in onze tuin bleek het zwaartepunt van het geluid van drie verschillende podia tegelijk te liggen. 

In 2017 vroeg de ODRU dan ook of ze een vast meetstation in onze tuin mochten plaatsen. Zo konden ze continu monitoren of de geluidsnormen niet werden overschreden en, zo nodig, direct ingrijpen. Dit was live te volgen via een app op telefoon of laptop. De waardes lagen tussen de optredens lager en namen weer toe wanneer een nieuw optreden begon. Ultrasonic wordt nooit mijn favoriete evenement, maar gaat maar om één dag en het is heel prettig om te merken dat je als omwonende serieus wordt genomen!”

Leerzame ervaring

Ook voor de ODRU was het een leerzame ervaring. Per jaar zijn er zes grote evenementen in ons werkgebied. We kijken of we dezelfde meetmethode kunnen inzetten bij andere grootschalige evenementen. We zoeken steeds de balans tussen het mogelijk maken van een leuk evenement en het zo weinig mogelijk belasten van de omgeving. Een passende geluidsnorm, het op tijd bijstellen hiervan en het in gesprek blijven met alle partijen zorgen al voor een betere balans.

Statistieken

Meer statistieken van Gemeente Stichtse Vecht

Utrechtse Heuvelrug

Klimaatneutrale ambities

De ODRU helpt de Utrechtse Heuvelrug bij klimaatneutrale ambities

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil in 2035 een gemeente met een klimaatneutraal grondgebied zijn. Om dit te bereiken, stelde zij in 2017, met ondersteuning van de ODRU, het programma Heuvelrug Duurzaam op.

Lees meer

Het programma Heuvelrug Duurzaam is vastgesteld door de Raad. In het kader van dit programma ontwikkelde ODRU samen met de gemeente een klimaatspel en werkten we mee aan het plaatsen van 500 extra zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

Klimaatspel

Het klimaatspel geeft deelnemers inzicht in oplossingen die mogelijk en nodig zijn om een klimaatneutrale gemeente te worden. Het spel is gemaakt voor de deelnemende bewoners en partijen in de Utrechtse Heuvelrug, en ook buiten deze gemeente bestaat interesse. Zo speelde de ODRU het spel al met het Algemeen Bestuur van de ODRU, met Rijkswaterstaat, met de gemeenten van de FoodValley en in de gemeenten Veenendaal, Stichtse Vecht en Zeist.

500 extra zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op haar gebouwen al 326 zonnepanelen geplaatst. In 2016 kreeg zij een subsidie toegekend, een SDE+ beschikking, voor het plaatsen van 500 extra zonnepanelen. Erwin Mikkers, projectleider van de ODRU, verzorgde het hele traject voor de gemeente. Van het laten uitvoeren van de onderzoeken, het schrijven van collegevoorstellen en een raadvoorstel om krediet te krijgen tot en met de openbare aanbesteding. In 2018 worden de panelen, door de subsidie budgettair neutraal, gerealiseerd. In De Bilt, Stichtse Vecht en Zeist voerde de ODRU in 2017 vergelijkbare projecten uit.

Statistieken

Meer statistieken van Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Veenendaal

De ODRU denkt vroeg mee
over energiebesparende maatregelen

Bij de aanvraag voor het beginnen of uitbreiden van een fabriek zit de ODRU graag direct bij de behandeling van de melding aan tafel. In die fase denkt de architect na over wat waar moet komen. Wij willen zo vroeg mogelijk adviseren over energiebesparende maatregelen. Zo weten ondernemers op voorhand waaraan ze zich moet houden en voorkomen we dat het bedrijf achteraf extra kosten moet maken. Zo ook bij SanoRice.

Lees meer

Uitbreiding wafelproducent SanoRice

Een mooi voorbeeld is de uitbreiding van wafelproducent SanoRice in Veenendaal. Het bedrijf realiseert in 2018 een flinke uitbreiding van het magazijn en een geconditioneerd bedrijfspand van aanzienlijke afmetingen. Gelijk met de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het bouwen handelde één van de vergunningverleners namens gemeente Veenendaal de melding Activiteitenbesluit af. Deze melding moet onder andere informatie bevatten over de uitvoering van de inrichting, zoals de verlichting-, verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties.

Veel energiewinst mogelijk

SanoRice verbruikt veel energie. De vergunningverlener van de ODRU besprak daarom al in het ontwerpstadium de energiebesparingsmogelijkheden met de eigenaar. Hij nam hierbij niet alleen de erkende verplichte maatregelen door, maar stond ook stil bij alternatieve en hernieuwbare energiebronnen. SanoRice gaf aan verder te willen gaan dan alléén de verplichte besparingsmaatregelen. Het bedrijf gaat een substantieel deel van het elektriciteitsverbruik zelf opwekken met zonnepanelen. Door gezamenlijke inspanningen van SanoRice, de ondernemersvereniging, de gemeente en de ODRU komt een klimaatneutrale samenleving in 2018 weer een klein stapje dichterbij.

Leefbaarheidsonderzoek bij aanpassing Rondweg-Oost

Aanpassingen van de Rondweg-Oost heeft ook invloed op de geluidsbelasting op de woningen rondom deze wegen. De ODRU bracht dit voor de gemeente in beeld.

Lees meer

De Rondweg-Oost in Veenendaal kan het verkeer niet meer goed verwerken en daarom onderzoekt de provincie Utrecht diverse varianten om de weg en de rotondes aan te passen. Deze varianten hebben naast een impact op de weg zelf, ook invloed op de verkeersstromen binnen de kern van Veenendaal. Afhankelijk van de maatregelen verwacht de provincie op diverse wegen afnames en toenames van het verkeer. Dit heeft ook gevolgen voor de geluidsbelasting op de woningen rondom deze wegen: op een drukke weg bij weinig woningen is er een afname van bijvoorbeeld 60dB naar 59dB en op een andere weg bij veel woningen is er een afname 58dB naar 57dB. De ODRU bracht dit voor de gemeente in beeld, zie de afbeelding. Hieruit volgen mogelijke knelpunten.

De gemeente wilde ook de gevolgen voor de leefbaarheid over het hele gebied in beeld brengen. Het onderzoek is uitgebreid en ook het aantal geluidgehinderden binnen de kern is in beeld gebracht. Daarmee wordt de leefbaarheid per variant in één getal uitgedrukt en bezit de gemeente een instrument om de gevolgen voor de leefbaarheid binnen de gemeente kwalitatief te vergelijken.

Statistieken

Meer statistieken van Gemeente Veenendaal

Vianen

Schrijven van geschiedenis

Een echte schat!

De gemeente Vianen staat voor een grote verandering. Met het samengaan van Zederik en Leerdam is gemeente Vijfheerenlanden in 2019 een feit. Met ingang van 1 januari 2017 ging al een ambtelijke samenwerking van start en werden kennisoverdracht en afstemming een dagelijkse activiteit. Wat de overgang naar Vijfheerenlanden voor de ODRU betekent en welke milieu- en/of bouwtaken wij gaan uitvoeren, wordt in 2018 bekend. De gesprekken hierover zijn in volle gang.

Lees meer

Vijfheerenlanden in 2019 een feit

Afgelopen zomer werd bij graafwerkzaamheden per toeval een bijzondere vondst gedaan: een échte schat! Omgaan met zo’n belangrijke vondst vraagt zorgvuldigheid, waar bovendien veel partijen bij betrokken zijn. Daarom coördineert de gemeente dit als bevoegd gezag voor archeologie. De archeologen van de ODRU ondersteunen haar op praktische en inhoudelijke manier. Zo overlegden we met vinders en grondeigenaren en vroegen we offertes bij conserveringsbureaus aan om de vondsten schoon te laten maken. Wat precies is gevonden, presenteren we officieel in het eerste kwartaal van 2018.

Open en transparant over aanleg golfbaan

Sinds juni 2016 zijn de eerste negen holes van golfbaan de Kroonprins in Vianen open. De komende jaren legt de eigenaar de laatste holes aan. Door de veranderingen in het landschap was een aantal stichtingen bezorgd over het verlies van het open landelijke karakter en extra belasting voor het milieu. Zij maakten daarom bezwaar tegen de aanleg en uitten hun zorgen. Wij voerden namens de gemeente Vianen dit dossier zorgvuldig uit tot aan de uitspraak van de Raad van State.

Lees meer

Sinds juni 2016 zijn de eerste negen holes van golfbaan de Kroonprins in Vianen open. De komende jaren legt de eigenaar de laatste holes aan. Door de veranderingen in het landschap was een aantal stichtingen bezorgd over het verlies van het open landelijke karakter en extra belasting voor het milieu. Zij maakten daarom bezwaar tegen de aanleg en uitten hun zorgen. Wij voerden namens de gemeente Vianen dit dossier zorgvuldig uit tot aan de uitspraak van de Raad van State.

De zorgen van de stichtingen zijn begrijpelijk. Daarom voorzagen wij ze van alle informatie over de activiteiten op de golfbaan tijdens de aanlegperiode. Ook legden wij uit welke wettelijke regels gelden en dat de aanleg kon doorgaan. De stichtingen hielden hun zorgen en zij maakten bezwaar bij de Raad van State. Wij legden daarom aan de Raad van State uit welke activiteiten tijdens de aanleg plaatsvonden, hoe wij hierop toezagen en op welke wijze wij het wettelijk kader interpreteerden. Raad van State concludeerde in november 2017 dat de ODRU voor de gemeente juist handelde: de aanleg van de golfbaan is volgens het wettelijke kader uitgevoerd.

Statistieken

Meer statistieken van Gemeente Vianen

Wijk bij Duurstede

Markt van de Toekomst

In Wijk bij Duurstede vond op 13 mei 2017 de tweede editie plaats van de Markt van de Toekomst. De gemeente gaf de ODRU de opdracht de organisatie te coördineren. De markt is een voorbeeld van co-creatie tussen gemeente, inwoners en lokale ondernemers.

Lees meer

Honderden inwoners deden kennis en inspiratie op voor een meer duurzame leefstijl. Een aantal duurzame ideeën:

  • Groenten kopen uit de Wijkse Moestuin.
  • Auto delen via My Wheels, binnenkort de eerste elektrische deelauto in Wijk bij Duurstede.
  • Lid worden van de EigenWijkse Energie Coöperatie: Energie van, voor en door ons zelf!

Wethouder Hans Marchal riep op een symbolische manier op om meer slagkracht te tonen op weg naar een duurzaam en klimaatneutraal 2030. Om deze ambitie waar te maken, is de inzet van iedereen hard nodig.

Naast de thema’s duurzaam vervoer, duurzame energie en duurzaam bouwen, was er ook aandacht voor de gezamenlijke aanpak van zwerfafval (Wijk Schoon Gewoon) en het kweken van eigen groenten.

Statistieken

Meer statistieken van Gemeente Wijk bij Duurstede

Woerden

Wonen zonder aardgas

Aardgas is een fossiele brandstof die opraakt. Bij de verbranding ervan komt CO₂ vrij. Deze uitstoot versterkt de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Daarom willen we overstappen op nieuwe manieren om te verwarmen, douchen en koken. Ook de ODRU denkt hierover mee. Zo leverde de ODRU in 2017 namens de gemeente Woerden een belangrijke bijdrage aan het project aardgasvrij Schilderskwartier.

Lees meer

Aardgasvrij Schilderskwartier

De gemeente Woerden wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Daarvoor is onder meer nodig dat woningen op een andere manier dan met aardgas worden verwarmd. In het Schilderskwartier, een wijk uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, moet het aardgasnet daarom voor 2030 worden vervangen en hebben de woningen van woningbouwvereniging GroenWest onderhoud nodig.

Samen alternatieven verkennen

De ODRU ging met netbeheerder Stedin en woningbouwvereniging GroenWest in gesprek om de alternatieven voor aardgas voor de wijk te verkennen. Samen keken we wat dat betekent in termen van totale maatschappelijke kosten en impact op de CO2-uitstoot. Ook de bewoners uit de wijk werden bij deze verkenning betrokken. Zo organiseerde de ODRU in samenwerking met de gemeente een bewonersbijeenkomst, werden nieuwsbrieven verstuurd en werd een klankbordgroep van bewoners uit de wijk opgericht.

Een grondwatermodel voor Woerden

De ODRU en gemeente Woerden werkten samen met de provincie, RUD, waterschap HDSR en drinkwaterbedrijf Oasen, aan een grondwatermodel voor de aanpak van verontreinigde grondwaterpluimen.

Lees meer

In de ondergrond van Woerden is veel aan de hand. Zo is sprake van omvangrijke pluimen met verontreinigd grondwater, bodemdaling, te lage en te hoge grondwaterstanden, drinkwaterwinning, waardevol archeologisch gebied en een diepe zandwinplas. Tegelijkertijd wil de samenleving dat er veel gebeurt in de ondergrond van Woerden. Denk aan systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO), parkeergarages, een goede fundering en controle over het verontreinigd grondwater.

De ODRU en gemeente Woerden werkten samen met de provincie, RUD, waterschap HDSR en drinkwaterbedrijf Oasen, aan een grondwatermodel voor de aanpak van verontreinigde grondwaterpluimen. Dit was nodig, omdat het grondwatersysteem in Woerden zo complex is. Door het goede overleg met alle betrokkenen is het model breed inzetbaar en ontstaat een beter inzicht in funderingsrisico’s en plaatsing van WKO-systemen.

Statistieken

Meer statistieken van Gemeente Woerden

Zeist

Altijd oplettende collega’s bij de ODRU

Zo ontdekte Wouter van der Steen in de openbare parkeerplaatsen van de gemeente Zeist mogelijkheden voor besparing. De parkeergarages worden volledig verlicht door energiezuinige (hoogfrequente) TL-lampen. Dankzij bewegingssensoren schakelt ongeveer 45% van de lampen zichzelf uit bij het ontbreken van beweging. De overige 55% is nog wel 24 uur per dag ingeschakeld.

Lees meer

Zo ontdekte Wouter van der Steen in de openbare parkeerplaatsen van de gemeente Zeist mogelijkheden voor besparing. De parkeergarages worden volledig verlicht door energiezuinige (hoogfrequente) TL-lampen. Dankzij bewegingssensoren schakelt ongeveer 45% van de lampen zichzelf uit bij het ontbreken van beweging. De overige 55% is nog wel 24 uur per dag ingeschakeld.

100.000 KILOWATT BESPARING PER JAAR

Ook al lijkt dit een vrij duurzame situatie, het kan beter. Het verlichten van twee parkeergarages met led levert namelijk een jaarlijkse besparing op van 100.000 kilowatt, het volledige jaarverbruik van dertig huishoudens. Een mooie stap in de energietransitie van Zeist! Led zorgt ook voor lagere onderhoudskosten door een langere levensduur.

Als betrokken inwoner koppelde Wouter deze besparing en terugverdientijd van de investering direct terug naar de gemeente Zeist. Deze was blij met zijn advies en vervangt de verlichting de komende jaren stapsgewijs door ledverlichting. Ook bekijkt zij waar aanpassingen nodig zijn, qua schakelingen van verlichtingen. Hierbij speelt sociale veiligheid een belangrijke rol.

Austerlitz, het Franse kamp

Een legerkamp van Napoleon als verbindende factor

Om het dorp levendig te houden, wilde Austerlitz uitbreiden. Daarom voerden archeologen van de onderzoeksbureaus BAAC en Vestigia, in opdracht van de gemeente Zeist en onder begeleiding van onze archeologisch adviseur, in september een grootschalige archeologische opgraving uit. De resultaten overtroffen ieders verwachting. Ze vonden duizenden sporen en vondsten van het kamp van Napoleon en ontdekten twee prehistorische grafheuvels.

Lees meer

Schoolklas rondleidingen

Maar hoe breng je deze historische ‘schatten’ over aan het publiek? Rondleidingen van schoolklassen uit het dorp en een open dag tijdens de Nationale Archeologiedagen bleken hiervoor een geschikt middel. De opgedane ervaring tijdens de jaarlijkse Archeologiedag op De Boswerf kwam bij dit laatste goed van pas. Samen met lokale organisaties en belangenverenigingen stelden we voor jong en oud een aantrekkelijk programma met educatie en vermaak samen. Het bleek lokaal en landelijk een echte publiekstrekker en een leuke verbinding tussen oud en nieuw.

Statistieken

Meer statistieken van Gemeente Zeist