Laden..

Welkom bij het ODRU Jaarverslag 2018

Energie om verder te bouwen

Over de ODRU

Vijftien gemeenten in de provincie Utrecht brachten een deel van hun taken op het gebied van milieu en in een aantal gevallen bouw onder bij de Omgevingsdienst regio Utrecht; wij zijn daarmee een adviseur van en voor onze gemeenten. Zij maken gebruik van onze deskundigheid om de omgeving waarin wij wonen en werken nog veiliger, duurzamer en gezonder te maken.

Van het Algemeen Bestuur

V.l.n.r. Bas Lont, Frits  Naafs (voorzitter), Petra Doornenbal, Rob Jorg, Peter Bekker, Engbert Stroobosscher , Sander Jansen, Tymon de Weger, Erika Spil, Peter de Rooij, Ivo ten Hagen, Anne Brommersma, Hans Marchal, Huib Zevenhuizen, Jacco Post (secretaris). Jeroen Willem Klomps staat niet op de foto.

V.l.n.r. Bas Lont, Frits Naafs (voorzitter), Petra Doornenbal, Rob Jorg, Peter Bekker, Engbert Stroobosscher , Sander Jansen, Tymon de Weger, ErikaSpil, Peter de Rooij, Ivo ten Hagen, Anne Brommersma, Hans Marchal, Huib Zevenhuizen, Jacco Post (secretaris). Jeroen Willem Klomps staat niet op de foto.

Ook voor de organisatie stond 2018 in het teken van afronden en weer doorgaan. De strategische koers 2015 tot en met 2018 werd door het nieuwe bestuur geëvalueerd.

Lees meer

Een 'gebroken' jaar

2018 was voor het algemeen bestuur een ‘gebroken’ jaar; we rondden af en gingen weer door. In het voorjaar, na de gemeenteraadsverkiezingen, sloot het zittende bestuur zijn termijn af en droeg het stokje over aan een (deels) nieuw bestuur. Dat kwam begin juni vol energie uit de startblokken. Met de komst van nieuwe bestuursleden kreeg ook het dagelijks bestuur en de auditcommissie een andere samenstelling.

De richting waarin we gaan

Ook voor de organisatie stond 2018 in het teken van afronden en weer doorgaan. De strategische koers 2015 tot en met 2018 werd door het nieuwe bestuur geëvalueerd. De programma’s die aan de koers waren verbonden, werden afgerond of doorgestart.

Een nieuwe Koers werd in de steigers gezet. Een plan waarbij de uitgangspunten van de Koers 2015-2018, de missie, visie en kernwaarden, gehandhaafd blijven, maar waarbij ook nieuwe doelen worden gesteld. De ODRU blijft immers onze kennis- en uitvoeringsdienst die zich samen met ons inzet voor een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving voor onze inwoners en bedrijven.

De Koers 2019 tot en met 2022, waarvoor door alle geledingen de bouwstenen zijn aangedragen, geeft richting aan onze nieuwe bestuursperiode. Twee majeure programma’s, de Omgevingswet en Duurzaamheid, bepalen voor het komende jaar het uitzicht.

Overdracht van taken

Veel extra taken werden in 2018 aan de ODRU overgedragen: de bouwtaken van De Ronde Venen en milieutaken van de nieuwe gemeente Vijfherenlanden. Deze taken worden met ingang van 2019 door de ODRU uitgevoerd.

Daarnaast is met alle deelnemende gemeenten gesproken over het overdragen van de basis- en de Wabo-taken milieu. Dit alles vroeg niet alleen om veel bestuurlijk denkwerk. De komst van extra taken en veel nieuwe medewerkers deed ook een beroep op het organisatietalent en de flexibiliteit van het management en de ODRU-collega’s.

Trots

Als algemeen bestuur zijn we trots op de stappen die in het afgelopen jaar zijn gezet. De ODRU blijft op koers. Wij zijn ervan overtuigd dat we met elkaar in staat zijn om de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, zoals de energietransitie, ondermijning en de komst van de Omgevingswet, het hoofd te bieden. Er is in 2018 veel in de steigers gezet en veel energie opgedaan om samen verder te bouwen!

Namens het algemeen bestuur van de ODRU,

Frits Naaf (voorzitter)

HR in 2018

Voor het team HR vormde de instroom van veel nieuwe medewerkers en de uitvoering van de ARBO-activiteiten die voortkwamen uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) de hoofdthema’s.

Lees meer

Nieuwe MT-leden

Allereerst ging er, in samenwerking met de directeur, veel aandacht naar de werving van nieuwe MT-leden. Met behulp van een extern adviesbureau zijn we er als organisatie in geslaagd een team samen te stellen, waarin wij alle vertrouwen hebben. Met elkaar gaan we de ODRU de komende jaren naar een (nog) hoger niveau tillen.

Het team HR nam gedurende het jaar actief deel aan de projecten die ervoor moesten zorgen dat de overdracht van zowel taken als mensen uit De Ronde Venen en Vijfheerenlanden soepel en zorgvuldig zouden verlopen. En met succes! Op 1 januari 2019 werd de ODRU versterkt met vijf nieuwe collega’s uit zowel de gemeente als de OZHZ (Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid). Ze hebben er allemaal zin in om hier aan de slag te gaan.

Uitdagingen arbeidsmarkt

Naast personeel kwamen er met de overdracht toch ook veel ‘lege stoelen’ mee. Vacatures die niet gemakkelijk in te vullen zijn. Dit is mede het gevolg van een weer aantrekkende arbeidsmarkt. Het team HR stond voor de uitdaging om een ongekende hoeveelheid vacatures op korte termijn te vullen. Een project waar we eind 2018 mee zijn gestart, maar waaraan we zeker ook in 2019 nog moeten blijven werken.

Hierbij is blijvende aandacht voor de PR van de ODRU op de arbeidsmarkt noodzakelijk. Alleen dan kunnen we ervoor  zorgen dat wij altijd voldoende kennis en vaardigheden in huis hebben om onze doelen als organisatie te bereiken. Samen met andere afdelingen en met name met het team Communicatie wordt hiervoor een plan ontwikkeld.

Arbo-actiepunten vanuit Risico Inventarisatie

Naast de zorg voor de instroom van nieuwe medewerkers leverde HR een belangrijke bijdrage aan de uitwerking van de Arbo-actiepunten die uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie naar voren kwamen. In totaal zijn er 235 actiepunten geformuleerd. Dit aantal is eind 3e kwartaal van 2018 teruggebracht naar zeventig. Op basis van de resultaten ging er extra aandacht en zorg naar het welbevinden van de medewerkers. In verschillende  beleidsstukken die we in 2018 ontwikkelden, werd dit geborgd. Ook in 2019 blijft de aandacht en zorg voor ons personeel hoog op de agenda staan.

Organisatie ontwikkeling

In 2015 stelde het algemeen bestuur de strategische koers ‘Samen bouwen aan de ODRU 2015-2018’ vast. In 2016 hebben we daarvoor verschillende verbeterprogramma’s opgezet. In 2018 zijn een aantal programma’s afgerond en overgedragen aan de lijn.

De ODRU on Tour

In de eerste week van oktober, hebben we in de vorm van een groot evenement onze deuren en ramen wijd opengezet voor onze gemeenten. We deelden onze kennis en kernwaarden en gaven een kijkje in de keuken. We lieten collega’s en bestuurders proeven van het echte ‘Omgevingsdienstgevoel’.

Ondernemingsraad: samen komen we verder!

De ondernemingsraad heeft in 2018 geadviseerd over de, in 2017 ingezette, organisatiewijziging, de in 2017 uitgevoerde risico-inventarisatie en –evaluatie en de overdracht van taken en personeel. Ook stond 2018 in het teken van de werving van nieuwe leden voor de ondernemingsraad.

Lees meer

Implementatie organisatiewijziging

In 2018 heeft de organisatiewijziging - die in 2017 is ingezet – verder gestalte gekregen: de coördinatoren zijn gestart en alle managementposities zijn ingevuld. De ondernemingsraad heeft gevraagd het effect van de organisatiewijziging op de sturing en structuur van de organisatie en de medewerkers te monitoren en te evalueren. Het gesprek hierover is gestart en krijgt in 2019 een vervolg.

ARBO

De in 2017 uitgevoerde risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) heeft geleid tot het opstellen van diverse regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. De ondernemingsraad heeft ingestemd met de prioritering van de RI&E-aandachtspunten en heeft gevraagd de risico’s voor bouwtoezicht beter in beeld te brengen. Verder is ingestemd met het integriteitsbeleid en de Handleiding zwangerschaps- en moederschapsbescherming. Ook zijn de resultaten van het preventief medisch onderzoek besproken. De ondernemingsraad heeft gevraagd om arbeidsdeskundigen te betrekken bij de vertaling van de resultaten van het onderzoek naar een plan van aanpak met acties. Het overleg hierover wordt in 2019 voortgezet.

Overdracht taken & personeel

In 2018 hebben we hard gewerkt aan de voorbereiding van de overdracht van taken en personeel van gemeente De Ronde Venen. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de overdracht en randvoorwaarden geformuleerd inzake de beschikbaarheid van digitale stukken en de benodigde ICT-systemen. Verder is aandacht gevraagd voor een ‘zachte’ landing van de nieuwe collega’s uit De Ronde Venen en is aangedrongen op afspraken over monitoring, evaluatie en het vastleggen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van toekomstige knelpunten.

Ook de taakoverdracht van de (heringedeelde) gemeente Vijfheerenlanden heeft de nodige aandacht gevraagd. De ondernemingsraad is hierover actief geïnformeerd en heeft de ontwikkelingen kritisch gevolgd.

Nieuwe ondernemingsraad

In oktober is de nieuwe ondernemingsraad gestart. Het is een mooie mix geworden tussen oude en nieuwe leden die afkomstig zijn van verschillende afdelingen binnen de organisatie. De nieuwe ondernemingsraad heeft direct zijn schouders mogen zetten onder de evaluatie van de Strategische Koers 2015-2018 en de voorbereiding van de Koers 2019-2022. Het jaar is afgesloten met een tweedaagse training over de Wet op de ondernemingsraden, teambuilding en het formuleren van speerpunten. Met goede moed en energie gaan we 2019 in!

Klachten

We hebben de bevoegdheid om namens de ODRU gemeenten milieuklachten te behandelen veroorzaakt door bedrijven. Bij de verantwoording per gemeente ziet u hoeveel klachten we per gemeente hebben behandeld. Wie ontevreden is over onze dienstverlening kan ook een klacht indienen. Daarover leest u hieronder meer.

Lees meer

Klachtbehandeling bij de ODRU

We willen klachten over onze dienstverlening op een behoorlijke en zorgvuldige manier behandelen. Daarom volgen we de regels die daarover zijn opgenomen in de Algemene wet Bestuursrecht. Ons voornaamste doel is ervoor te zorgen dat het vertrouwen in de ODRU wordt hersteld. Dat vraagt oplossingsgericht en objectief handelen. Bovendien moet de afhandeling recht doen aan de belangen van alle partijen. De informatie die we bij de behandeling van klachten krijgen, geeft ons ook  de mogelijkheid om onze dienstverlening structureel te verbeteren.

Klachten voorkomen

Natuurlijk streven we ernaar om klachten te voorkomen. In 2018 is dat niet gelukt. Er zijn zes klachten bij ons gemeld. Eén klacht uit 2017 is in 2018 behandeld en één die eind 2018 werd ingediend, wordt in 2019 behandeld. In dit jaarverslag wordt dus over de behandeling van zes klachten gerapporteerd. De klachten richtten zich vooral op de manier waarop medewerkers handelden of - in een enkel  geval - nalieten om te handelen.

Informele behandeling

Na de ontvangst van een klacht gaan we allereerst in gesprek met de klager. We kijken dan of we de klacht, zonder dat een formele procedure wordt doorlopen, naar ieders tevredenheid kunnen afhandelen. Er wordt in zo’n geval dan ook geen formeel besluit genomen over het al dan niet ontvankelijk of gegrond zijn van de klacht. In 2018 lukte dat in vier van de zes gevallen.

Wanneer we uitleggen waarom we op dat moment op die manier hebben gehandeld, de achtergrond en omstandigheden toelichten, zien we dat er meer begrip ontstaat voor het gedrag waarover werd geklaagd. Omgekeerd geldt dat bij de betrokken medewerkers, soms in een gesprek met de directeur of leidinggevende, ook meer inzicht ontstaat in hoe hun gedrag tot een klacht kon leiden.

Formele behandeling

Twee klachten (waarvan één dus vanuit 2017) werden in een formele procedure behandeld. De klager wordt dan in de gelegenheid gesteld om de klacht mondeling toe te lichten. Ook de medewerker over wie de klacht gaat, wordt gehoord. Op basis van alle verzamelde informatie geeft de functionaris die de klacht behandelt een advies aan de directeur van de ODRU. Deze neemt daarop dan een besluit. De klager kan, als hij of zij het niet eens is met de wijze waarop de klacht is behandeld, zich alsnog richten tot de Nationale Ombudsman. Dat is tot dusver niet gebeurd.

De klacht uit 2017 werd deels gegrond verklaard. De andere klacht werd ongegrond verklaard omdat bleek dat er geen sprake was van verwijtbaar gedrag van onze medewerkers. Naar aanleiding van de behandeling van de klachten hebben we besloten om enkele interne procedures nog eens tegen het licht te houden. We willen graag bekijken of er op het gebied van communicatie en het bewaken van termijnen verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Financiële samenvatting

Overzicht resultaat 2018

De ODRU sloot het jaar 2018 af met een positief resultaat van € 244.504. Dit resultaat is € 244.504 hoger dan de bijgestelde begroting 2018 (zie tabel 1). In tabel 2 zijn de resultaten per programma opgenomen. In overleg met het AB besluiten we over de bestemming van het resultaat à € 244.504 conform artikel 32 uit de GR.

Lees meer

Gerealiseerd resultaat & weerstandsvermogen

Op 20 december 2018 stelde het AB de geactualiseerde notitie weerstandsvermogen vast. In de notitie zijn de risico’s in kaart gebracht en op basis hiervan is een berekening gemaakt van de benodigde omvang van het weerstandsvermogen. Dit betreft € 1,050 miljoen. De algemene reserve bedraagt € 565.853 per 2018, om op het gewenste niveau te komen zal het weerstandsvermogen moeten groeien met € 484.147. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten in de omvang van het aan te houden weerstandsvermogen. De jaarlijkse notitie risico’s en weerstandsvermogen stellen we in het najaar op.

Tabel 1: Gerealiseerd resultaat 2018 totaal

Resultaat 2018 (EUR) Bijgestelde begroting 2018 Realisatie 2018 Verschil
Totale lasten 14.332.096 15.722.789 -1.390.693
Totale baten 14.167.227 15.821.860 1.654.633
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -164.869 99.07 263.939
Onttrekking uit reserve Uitvoering Koers 164.869 145.434 -19.435
Gerealiseerd resultaat - 244.504 244.504

Tabel 2: Gerealiseerd resultaat 2018 per programma

Overzicht van Baten 2018 (EUR / programma) Bijgestelde begroting 2018 Realisatie 2018 Verschil
V&M (Milieu taken) 11.738.598 12.691.460 952.862
VHROSV (Bouwen en RO) 1.214.637 1.497.404 282.768
Onderwijs (Natuur- en Milieu Educatie) 771.742 929.461 157.719
Overhead 442.25 703.534 261.284
Algemene dekkingsmiddelen - - -
Onvoorzien - - -
Totale Baten 14.167.227 15.821.860 1.654.633
Overzicht van Lasten 2018 (EUR / programma) Bijgestelde begroting 2018 Realisatie 2018 Verschil
V&M (Milieu taken) 7.495.195 8.334.773 -839.579
VHROSV (Bouwen en RO) 1.139.242 1.164.531 -25.289
Onderwijs (Natuur- en Milieu Educatie) 629.214 813.018 -183.804
Overhead 5.043.446 5.410.468 -367.022
Algemene dekkingsmiddelen - - -
Onvoorzien 25 - 25
Totale Lasten 14.332.096 15.722.789 -1.390.693
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma 164.869 145.434 -19.435
Gerealiseerd resultaat - 244.504 244.504

Toelichting resultaat

Het positieve resultaat is ontstaan door diverse oorzaken. De belangrijkste hiervan is het uitvoeren van extra taken voor de gemeenten. Dit heeft geresulteerd in hogere omzet bij zowel de gemeentelijke bijdrage als de aanvullende opdrachten. Daarnaast zijn er extra werkzaamheden verricht voor de taakoverdracht gemeente Vijfheerenlanden en De Ronde Venen.

Om de extra taken uit te kunnen voeren hebben we meer extern personeel moeten inhuren. Ook ons eigen personeel heeft een hogere bijdrage geleverd aan de omzet. Ondanks de inzet voor de uitvoering koers is het gelukt om de productiviteitsnorm te halen (norm 1.360 uur en realisatie 1.368 uur).

Naast de gunstige opdrachtenstroom en de goede productiviteit bleek het in 2018 mogelijk om de kosten in goede mate in control te houden. De kosten van huisvesting en kapitaallasten kwamen lager uit dan begroot. De bestuurskosten en indirecte personele kosten en algemene beheer- en administratiekosten waren hoger dan begroot. Het bleek mogelijk om de voorziening boventalligen voor een klein deel af te bouwen.

Urenoverzicht

Het totaal aantal uren dat in 2018 is gecontracteerd, bedroeg ruim 183.645 (zie tabel 3 'Totaal urenoverzicht'). Hierin hebben de uren uit de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met de gemeenten het grootste aandeel. Vanuit de vastgestelde uitvoeringsprogramma´s (UVP´s) hebben we te maken met zowel tijdelijke als projectbudgetten.

Lees meer

Verantwoording urenrealisatie opbouw

De tijdelijke uren zijn bij de DVO uren opgeteld, omdat deze dezelfde financieringsstructuur hebben. De projectbudgetten komen vaak bij de gemeenten uit een ander budget dan milieu. Het laatste onderdeel van tabel 3 bestaat uit de aanvullend afgenomen uren in 2018. Dit is opgebouwd uit taken en diensten die aanvullend zijn gecontracteerd op het UVP à circa 24.400 uur. Ook de projecten die zijn doorgezet (Balans) vanuit 2017 maken onderdeel uit van de aanvullend afgenomen uren, namelijk 2.200 uur.

Toelichting urenrealisatie resultaat

In totaal hebben we bijna 176.000 uur gerealiseerd, een onderschrijding van ruim 4% op de gecontracteerde uren. Vergelijken we de realisatie met de uren uit de bijgestelde begroting, dan blijkt dat we ruim 17.800 uur meer hebben gerealiseerd (verschil in kolommen bijgestelde begroting 2018 en gerealiseerde uren 2018). Dit betekent dat we meer uren hebben geleverd dan begroot.

Begin 2019 is per gemeente de eindafrekening van de uren opgemaakt. De relatiemanagers van de ODRU hebben de afwikkeling van de over- en/of onderschrijdingen met de deelnemende gemeenten besproken en vastgelegd.  De totale bijdrage van gemeenten aan de ODRU is weergegeven in tabel 4. Een nadere toelichting is te vinden in de verantwoording per gemeente en in bijlage 1.

Tabel 3: Totaal uren overzicht

Urenrapportage Contract uren  2018 Bijgestelde begroting 2018 Gerealiseerde uren 2018 Verschil (uren) Realisatie 2018 (EUR)
1 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP):          
DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 137.649 135.821 137.471 -178 € 11.753.733
Projectbudget (P) 19.357 15.098 17.026 -2.331 € 1.455.714
2 Aanvullend afgenomen:          
Aanvullend (A) 24.434 5.981 19.975 -4.459 € 1.388.203
Balans (B) 2.206 1.1 1.369 -836 € 117.075
Totaal 183.645 158 175.841 -7.804 € 14.714.725

Tabel 4: Dekkingsmiddelen per gemeente

Dekkingsmiddelen (EUR) Realisatie 2018
Gemeente Bunnik €   534.805
Gemeente De Bilt €   848.87
Gemeente De Ronde Venen €   1.358.069
Gemeente IJsselstein €   1.986.884
Gemeente Montfoort €   1.430.958
Gemeente Oudewater €   380.086
Gemeente Renswoude €   357.523
Gemeente Rhenen €   295.86
Gemeente Stichtse Vecht €   1.662.158
Gemeente Utrechtse Heuvelrug €   1.088.542
Gemeente Veenendaal €   684.028
Gemeente Vianen €   525.353
Gemeente Wijk bij Duurstede 3€   24.894
Gemeente Woerden €   1.216.538
Gemeente Zeist €   1.738.155
Overige opdrachtgevers €   282.018
TOTAAL €   14.714.725

Analyse op het uurtarief

In tabel 5 is een analyse gemaakt van het uurtarief. In de kadernota 2018 is vastgesteld dat er in de begroting 2018 gerekend zou worden met een uurtarief van € 85,50. Bij de gewijzigde begroting is de marge toegenomen maar weer bestemd voor de uitvoering koers.

Bij de realisatie 2018 is de omzet gestegen naar 175.841 uur en zijn de kosten voor uitvoering koers lager dan de bijgestelde begroting. Een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling van de baten en lasten staat in hoofdstuk 12. Het werkelijke uurtarief voor 2018 komt op basis van nacalculatie uit op € 83,78.

De komende jaren werken we aan beter inzicht en kwaliteit van de dienstverlening. Dit inzicht wordt gebruikt  bij de calculaties van uren en tarieven. De nacalculatie van het tarief is niet gebruikt voor de eindafrekeningen per gemeente. De bestemming van het exploitatieresultaat is voorbehouden aan het algemeen bestuur.

Tabel 5: Nacalculatie uurtarief

Nacalculatie uurtarief (EUR) Begroting 2018 Bijgestelde begroting 2018 Realisatie 2018
Totale lasten 12.322.500 14.332.096 15.722.789
af: baten niet uren gerelateerd:      
- Milieutaakuitvoering - - 95.995
- kosten betaald door derden (UWV, subsidies) 218.5 216 307.606
-  Uitvoering Koers en onttrekking reserve 531 607.119 587.684
Totale lasten na correctie 11.573.000 13.508.977 14.731.504
Aantal productieve uren 135.357 158 175.841
Uurtarief afgerond 85,50 85,50 83,78

Regionale projecten

Door via de ODRU met vijftien gemeenten samen te werken, bundelen we onze kennis en capaciteit en kunnen we meer bereiken. In 2018 voerden we met elkaar vele regionale projecten uit.

Asbest
Geluidsmeting
Samenwerking
Overdracht Bodemtaken
Afval
Milieuvergunningen en meldingen
Informatiegestuurde handhaving
Aardgasvrij

Asbest

Positieve energie ontstaat als het lukt om samen het verschil te maken. Zo is het ook met de aanpak om de sanering van asbestdaken te versnellen. De maatschappelijke uitdaging is deze te saneren voor 31 december 2024. In onze provincie praten we over ongeveer 4,5 km2 asbestverdachte daken!

Lees meer

Landelijk voorbeeld

Samen met de provincie en de RUD is het regionale Informatieteam Asbestdaken opgericht. De ODRU is trekker van dit team, dat staat voor een positieve benadering van de uitdaging. We (onder)zoeken en benutten kansen die de sanering van daken kunnen versnellen. Daarmee voorkomen we dat asbest uit deze daken (door verwering) nog langer in onze omgeving terecht komt. Belangrijke partners zijn het landelijk programmabureau en andere (koploper)provincies. Als kennisbank en samenwerkingsplatform faciliteren we alle Utrechtse gemeenten die met asbest aan de slag willen. Deze samenwerking draait op volle toeren en geeft veel energie. Samen boeken we mooie resultaten.

Voor minimaal zes ODRU-gemeenten zijn er inmiddels plannen van aanpak in ontwikkeling. De gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede ontwikkelden samen al een subsidieregeling.

De feestelijke lancering van de regionale website www.asbestdakenopnul.nl met informatie voor zowel dakeigenaren als gemeenten, staat gepland voor 1e helft van 2019. We zijn ook actief betrokken bij de vorming van een landelijk fonds (leningen) en het maken van een landelijk overzicht van de stand van zaken.

Alle initiatieven dragen bij aan een snellere sanering van asbestdaken. Het saneren van de daken alleen is uiteraard niet voldoende. Echte energie ontstaat pas als we er samen voor zorgen de nieuwe daken vol te leggen met zonnepanelen!

Wil je helpen? Heb je een goed idee? Neem contact op met het Informatieteam Asbestdaken via informatieteamasbestdaken@odru.nl!

Samenwerking

2018 stond op meerdere moment in het teken van een intensievere samenwerking. Zo tekenden we een convenant voor een intensievere samenwerking met RUD en VRU, en werd inspectieview een formeel feit.

Lees meer

Intensievere samenwerking met RUD en VRU voor een nog veiligere regio

Op 20 juni 2018 ondertekenden Jacco Post (ODRU), Peter Bos (VRU) en Hugo Jungen (RUD) een convenant. Hierin zijn de afspraken opgenomen die moeten leiden tot een nog intensievere samenwerking tussen de drie organisaties dan nu al het geval is. Die samenwerking is vooral gericht op het taakveld ‘toezicht en advies’ en het samen optrekken bij calamiteiten. Door gezamenlijk en eenduidig te adviseren, wordt de veiligheid voor burgers vergroot terwijl de toezichtlast voor ondernemers juist lager wordt.

Samenwerking bij toezicht en advies

Wij gaan meer gegevens met de RUD Utrecht en de VRU uitwisselen en het toezicht houden op elkaar afstemmen. Zo gaat er bijvoorbeeld één toezichthouder langs bij een bedrijf waar anders twee of drie toezichthouders komen. Het kan ook zijn dat toezichthouders gezamenlijk een bedrijf bezoeken. Samen zie je meer en kun je een situatie dus breder beoordelen.

Samenwerking bij calamiteiten

Wij beschikken samen met de RUD Utrecht over relevante informatie over bedrijven. Die is essentieel voor de hulpverleners van de VRU bijvoorbeeld bij de bestrijding van incidenten zoals met gevaarlijke stoffen. Dit is voor de veiligheid voor de hulpverleners en de direct omwonenden van groot belang. Bij incidenten die consequenties kunnen hebben voor de omgevingsvergunning informeren de hulpdiensten de RUD Utrecht en ons. Zo zorgen wij met elkaar voor een veiligere regio.

Inspectieview een formeel feit

Inspectieview is het virtuele dossier waarmee onze collega’s van Toezicht & Handhaving en een aantal van Bodem snel en doeltreffend alle aspecten van bedrijven kunnen raadplegen. Met dit platform vermindert de inspectielast voor bedrijven en hebben wij de mogelijkheid om meer informatiegestuurd te handhaven. Samen met de partners van het ministerie van I en W ondertekenden we op 23 mei de overeenkomst waarmee onze aansluiting bij Inspectieview Milieu (IvM) een feit is. Na een periode van intensieve voorbereiding en training van de handhavers, zijn we nu een volwaardig partner op het digitale platform Inspectieview Milieu. De verschillende partners voegen steeds meer informatie  aan het platform toe waardoor het in de toekomst steeds waardevoller wordt.

Afval

Het begin van iets nieuws: Project over afvalscheiding en afvalpreventie op basisscholen

Overdracht bodemtaak

Eén van de grootste ontwikkelingen waar wij ons op voorbereiden is de komst van de Omgevingswet. De wet heeft impact op ons werkproces, onze taken en hoe we die taken uitvoeren. Eén van de onderwerpen met een grote impact is de overdracht van de bodemtaak van de provincie naar de gemeenten.

Lees meer

Overdracht bodemtaak van provincie naar gemeenten

Eén van de grootste ontwikkelingen waar wij ons op voorbereiden is de komst van de Omgevingswet. De wet heeft impact op ons werkproces, onze taken en hoe we die taken uitvoeren. Eén van de onderwerpen met een grote impact is de overdracht van de bodemtaak van de provincie naar de gemeenten.

Samen de nieuwe bodemtaak verkennen

Afgelopen jaar onderzochten we samen met de provincie en gemeenten wat dit betekent voor de afzonderlijke  rollen en taken, beleid en digitale informatie en dossiers. We weten dat de nieuwe taak bestaat uit informatieverwerking, beleidsadvisering, het afhandelen van meldingen en vergunningen en uit toezicht en handhaving. Gemeenten staan voor maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en klimaatadaptatie.

Voor het verankeren hiervan in Omgevingsvisies is inzicht nodig van de bodem. Eén provinciebreed, digitaal bodeminformatiesysteem maakt het voor derden mogelijk om makkelijk informatie te vinden het ondersteunt ook de daadwerkelijk overdracht van dossiers.

Eerder in dit jaarverslag onder ‘ontwikkeling’ zie je hoe we ons samen met de gemeenten en ketenpartners verder voorbereiden op de komst van de Omgevingswet.

Samen naar een aardgasvrij Nederland

Nederland gaat van het aardgas af. Vanaf 2050 komt er geen aardgas meer door de leidingen. Om dit te bereiken, mogen nieuwe woningen en gebouwen vanaf 1 juli 2018 niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. De ODRU denkt mee over alternatieve energieconcepten.

Lees meer

Beoordeling energieconcepten

Er zijn verschillende individuele of collectieve mogelijkheden om woningen en gebouwen te verwarmen. Denk hierbij aan all electric woningen met een warmtepomp op lucht of op water uit de bodem, een warmtenet via bijvoorbeeld warmte koude opslag (WKO), geothermie (aardwarmte) of restwarmte. Per project en ontwikkeling moet worden bekeken welk energieconcept het meest geschikt is.

Trends en ontwikkelingen: Gesloten bodemenergiesystemen

Voor veel gemeenten behandelen wij  de meldingen voor gesloten bodemenergiesystemen. In 2018 zien we een spectaculaire stijging; het aantal gemelde systemen is meer dan verdubbeld. Wat opvalt, is dat relatief kleine gemeenten als Renswoude en Oudewater koploper zijn in het aantal systemen. De forse toename betekent dat systemen elkaar onderling kunnen beïnvloeden, interfereren. Hiermee ontstaat bij nieuwbouwprojecten de noodzaak deze systemen te ordenen. Dat kan door het opstellen van een bodemenergieplan.

De gemeente Woerden maakt hier samen met de ODRU werk van. Het wordt steeds duidelijker dat een keuze voor bodemenergie een bepalend aandachtspunt is voor het stedelijk- en bouwkundig ontwerp. Zo kan een zongerichte verkaveling of meer glas in de woning zorgen voor een grotere koelvraag. Een grotere koelvraag van een woning helpt in de balans van een bodemenergiesysteem. Voor deze balans kan ook oppervlaktewater worden ingezet. De ODRU-medewerkers van ROM, bodem en energie werken nauw samen bij het adviseren over de warmtevoorziening. Zo kunnen  we de gemeenten beter ondersteunen bij het zoeken naar de juiste oplossingen.

De ODRU-medewerkers van ROM, bodem en energie werken nauw samen bij het adviseren over de warmtevoorziening. Zo kunnen  we de gemeenten beter ondersteunen bij het zoeken naar de juiste oplossingen.

Aardwarmte & geothermie in Provincie Utrecht

In de provincie Utrecht zien we de eerste initiatieven voor de ontwikkeling van aardwarmte/geothermie. De gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Woerden en Zeist zijn bij deze ontwikkelingen betrokken. Wij adviseren deze gemeenten over de aanvragen voor een opsporingsvergunning voor geothermie. Verschillende specialisten beoordeelden deze aanvragen integraal op omgevingsaspecten zodat deze door het Rijk kunnen worden meegenomen in het verdere vergunningsproces.

Een integrale benadering staat centraal

Uitvoering geven aan de energietransitie vraagt om een integrale benadering in duurzame gebiedsontwikkeling: samenwerking dus. Hierbij moeten we alle aspecten die van belang kunnen zijn in beeld brengen en een plan maken voor een toekomstbestendig gebied. Zo is het van belang om rekening te houden met de karakteristieke kenmerken van een plek. Elk energieconcept heeft namelijk naast de energetische kenmerken ook eigen eisen en aandachtspunten die impact hebben op de omgeving. Zo is WKO niet mogelijk in een grondwaterbeschermingsgebied of als er onvoldoende ruimte in de bodem beschikbaar is. Geluidsoverlast is een aandachtspunt bij individuele lucht-water warmtepompen.

Informatiegestuurde handhaving

Sinds 2018 werkt de afdeling Integraal Toezicht en Handhaving (ITH) van de ODRU steeds meer informatiegestuurd en resultaatgericht. In plaats van alle projecten aan het begin van 2018 te definiëren, hielden we ruimte om in te kunnen spelen op actualiteiten vanuit de gemeenten en onze handhavingspartners.

Om contacten goed te onderhouden en geen relevant signaal te missen, hebben we in 2018 de informatiemakelaar ingezet. De informatiemakelaar en de informatieanalist vormen samen een koppel die de verbeterde werkwijze van de afdeling ITH een versnelling gaven. Hieronder een aantal mooie voorbeelden.

De resultaten in beeld

Bij alles wat we doen werken we aan een veilige, duurzame gezonde fysieke leefomgeving op een maatschappelijk bewust manier. Binnen ITH stelden we doelen die hier aan bijdragen en keken we welke inspanningen in de vorm van projecten en controles hiervoor nodig waren. In 2018 brachten we de resultaten hiervan in beeld zodat we hierop in konden spelen.

Zo concludeerden we dat de ODRU niet op tijd wist welke bedrijven failliet waren of stopten terwijl nazorg in de vorm van eindbodemonderzoeken of het afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen mogelijk noodzakelijk was. Om dit te verbeteren, zochten wij contact met de Rechtbank Midden Nederland om af te stemmen hoe wij gebruik kunnen maken van hun gegevens. Zo kunnen we sneller inspelen op verplichtingen bij bedrijven en ook de curator verplichten de juiste nazorg te leveren.

Daarnaast zijn wij in 2018 op meerdere bulkinformatiesystemen aangesloten zoals  diergegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), stookinstallaties van SCIOS en tanks van KIWA. De bulkgegevens gebruiken we om tactische analyses te maken en zo effectief en efficiënt ons toezicht in te zetten.

Energiebesparing bij bedrijven

De ODRU droeg in 2018 bij aan de gemeentelijke en nationale energiedoelstellingen bij bedrijven en instellingen. Midden- en grootverbruikers zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.

Namens de gemeenten houden wij toezicht op deze energiebesparende maatregelen. Dat doen we tijdens specifieke energiecontroles en de reguliere controles. Ook kleinverbruikers adviseerden we om energiebesparende maatregelen te nemen. Doelgericht toezicht is lastig doordat het besparingspotentieel vooraf niet inzichtelijk is.

Vanaf 1 juli 2019 wordt de informatieplicht ingevoerd voor midden- en grootverbruikers. Bedrijven zijn dan wettelijk verplicht aan de overheid te melden wát ze al gedaan hebben en wát ze nog gaan doen om de vereiste energiebesparing te bereiken. Zo kunnen wij informatie gestuurd toezichthouden op energiebesparing.

Ook beoordeelden we ingekomen energie-auditrapporten, in het kader van de Richtlijn energie-efficiëntie (EED-richtlijn). Het besparingspotentieel dat we uit de goedgekeurde rapporten opmaakten, was in 2018 10.600 GJ. Dit komt overeen met het energieverbruik van ongeveer 400 woningen.

LEkkage van koudemiddelen

Koelinstallaties bevatten koudemiddelen Dit zijn versterkte broeikasgassen. Het effect van één kilo koudemiddel kan gelijk staan aan meerdere tonnen CO2-emissie. Lekkages zijn dus zeer schadelijk voor het milieu. Toch bleek uit een rapportage van een supermarktketen dat lekkages veel voorkomen.

Lekkages moeten worden gemeld als een ongewoon voorval, maar dat gebeurt bijna niet. Om de meldingsplicht onder de aandacht te brengen en het nalevingsgedrag met betrekking tot de voorschriften van koelinstallaties te verbeteren, bezochten we zeventien supermarkten. We vroegen de ondernemers om de lekkages die plaatsvonden in de periode 2015-2018 alsnog te melden. Uit de meldingen kwam naar voren dat er in totaal 53 lekkages zijn geweest.

Samen zorgden die voor 7,4 miljoen kg CO2-uitstoot. Dat staat gelijk aan de uitstoot voor één jaar van 4.685 huishoudens. Toch was de hoeveelheid uitstoot in 2018 minder dan in 2015. Om de ondernemer te helpen herinneren aan de meldingsplicht van lekkages ontwikkelden we een sticker voor op de koelinstallatie of de logboekmap.

Blindspotanalyse

In 2018 zijn we begonnen met een nieuwe manier van inventariseren van onbekende bedrijven, de zogenaamde blindspotanalyse. We stelden een algoritme op zodat er een vergelijking kan worden gemaakt tussen het bedrijfsinformatiesysteem, KvK en BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).

De blinde vlekken die hieruit naar voren komen, worden eerst administratief doorlopen om de relevantie te bepalen. Dit resulteert in een lijst ‘te bezoeken’ en een lijst ‘administratieve handelingen’.

Voor de toezichthouder buiten stelden we een handige checklist op. Na verzending landt er direct een bericht bij onze frontoffice om een locatiedossier aan te maken. Zodra dit is gebeurd, wordt het automatisch voor de backoffice klaargezet om de gegevens te verwerken. Een zeer efficiënte manier van inventariseren dus!

Brancheplan veehouderij

Om het brancheplan veehouderij op te stellen, organiseerden we een expertsessie. De deelnemende experts namen de mogelijke milieurisico’s onder de loep en beoordeelden deze op relevantie en  overtredingsfrequentie. Samen met de risicomodules van gemeenten en de ontwikkelingen waar de branche mee te maken heeft, vormt dit de basis van het brancheplan.

Bij ontwikkelingen denken we bijvoorbeeld aan de vele bedrijfsbeëindigingen. Dit vraagt om extra aandacht voor de achtergelaten locaties: komen de bedrijfsruimtes leeg te staan, of worden daar nieuwe initiatieven genomen? En wat is dan de milieurelevantie daarvan? Of is er mogelijk een risico van illegale of zelfs criminele activiteiten zoals hennepteelt of XTC-productie?

We kennen steeds beter de gezondheidsrisico’s van bijvoorbeeld geitenhouderijen (longaandoeningen, Q-koorts) en de steeds regelmatiger voorkomende vogelgriep bij pluimveehouderijen. Bij varkenshouderijen hebben we te maken met de aflopende stoppersregeling: verouderde huisvestingsystemen worden nog tot 1 januari 2020 gedoogd  Dit vraagt om extra voorlichting, inventarisaties en vervolgens controle op de beëindiging van deze bedrijven.

De varkenshouderijen met luchtwassers blijven voortdurend aandacht vragen. Het naleefgedrag van de ondernemers laat veel te wensen over. Het brancheplan geeft zo richting aan de jaarlijkse planning en uitvoering van controles.

kETENTOEZICHT - weeelabex

De lidstaten van de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken dat producenten en importeurs van onder andere wit- en bruingoed verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van hun afgedankte producten en apparaten.

Een aanzienlijk deel van de afgedankte elektronische apparatuur bleek op basis van onderzoek door de Nederlandse Verwijdering Metalelektro Producten (NVMP) niet bij de juiste eindverwerker terecht te komen. Er gaat dus iets fout in de keten. Medewerkers van de ODRU brachten om die reden een bezoek aan de detailhandel. Het doel was om inzichtelijk te krijgen of er bruin- en witgoed wordt ingenomen en of deze stroom naar een erkende inzamelaar en uiteindelijk naar een WEEELABEX-gecertificeerd bedrijf wordt afgevoerd.

We brachten de ketenstroom in beeld en voerden controles uit. Het naleefgedrag van de detailhandel is hoog. Per verkocht apparaat krijgen ze meer dan 85% van de gevallen een afgedankt apparaat terug. Deze worden allemaal afgevoerd naar een erkend inzamelaar.

gEMEENTELIJK vth-SAMENWERKINGSVERBAND

Op 1 juli 2017 wijzigde het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit heeft grote gevolgen h voor het beleid van de gemeenten. Door de nieuwe proces- en kwaliteitseisen voldoet het huidige beleid niet meer.

Gemeenten en omgevingsdiensten moeten samen tot een uniform VTH-beleid komen voor het verplichte basistakenpakket. Zo kan er tijdig worden bijgestuurd en beter worden geëvalueerd.  Er is ruimte voor de gemeenten om hun ‘couleur locale’ te behouden.

Om aan het gewijzigde Bor te voldoen, is er een VTH-samenwerkingsverband opgezet tussen de Utrechtse gemeenten, de ODRU en de RUD Utrecht. Daarnaast zijn de provincie Utrecht en het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) betrokken. Deze samenwerking blijkt uniek in Nederland.

In 2018 werkte het samenwerkingsverband hard aan een risicoanalyse, een handhavingsprogramma, het jaarverslag en nieuw beleid. Per onderdeel is een kerngroep opgericht. Deze bestaat uit een aantal gemeenten, de ODRU en de RUD Utrecht. Het handhavingsprogramma en jaarverslag zijn in 2018 afgerond, het beleid en de risicoanalyse ronden we in 2019 af.  

Cluster Milieuvergunningen & Meldingen

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu of meldingen Activiteitenbesluit speelt gezondheid een steeds grotere rol. Zo kondigde de provincie Utrecht in juli 2018 een geitenstop af bij elke uitbreiding of oprichting met meer dan tien geiten.

Lees meer

Verder bouwen aan een gezonde fysieke leefomgeving

Dit gebeurt uit zorg voor een gezonde leefomgeving voor inwoners die binnen een afstand van twee kilometer rondom geitenhouderijen wonen. Uit recent onderzoek is gebleken dat er mogelijk een verband is tussen het wonen rondom een geitenhouderij en een verhoogde kans op longontsteking. Het Cluster milieuvergunningen en meldingen informeerde in 2018 actief onze gemeenten, burgers en adviseurs over de mogelijke gevolgen van vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen.

Deze afweging wordt niet alleen gemaakt bij vergunningaanvragen, maar ook in ruimtelijke plannen  en aanmeldnotities voor een milieu effectrapportage (m.e.r). De m.e.r.-aanmeldnotitie is sinds juli 2017 een nieuwe wettelijke taak bij bijna elke aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het wordt gebruikt om een afweging te maken of voor de voorgenomen veranderingen een milieueffectrapport moet worden opgesteld. In 2018 heeft het Cluster milieuvergunningen en meldingen zich deze afweging helemaal eigen gemaakt en hier meerdere besluiten op genomen.

Dat de gezondheid rondom veehouderijen steeds meer een punt van aandacht wordt, blijkt ook uit de in 2018 gepubliceerde onderzoeken met betrekking tot combi-luchtwassers. Het blijkt dat zij veel minder geur reduceren dan vooraf berekend. Ook over dit onderwerp stelde het Cluster milieuvergunningen en meldingen zich als adviseur/gesprekspartner op richting onze gemeenten, burgers en adviseurs.

Maatwerk voor regionale glastuinbouwbedrijven

In 2018 verleenden we diverse maatwerkvoorschriften aan glastuinbouwbedrijven binnen onze regio. Het streven van de overheid en de branche is erop gericht om in 2017 geen lozing van afvalwater uit een kas te hebben. De glastuinbouwbedrijven hebben met behulp van onze medewerkers aangetoond dat zij geen (afval)water meer lozen waarin meststoffen of bestrijdingsmiddelen zitten. De bedrijven hebben een totaal gesloten systeem waarbinnen wordt gerecirculeerd. Een grote winst voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en dus voor onze gezonde fysieke leefomgeving.

Verbeterde geluidsmetingen

De laatste jaren voeren we op verzoek van gemeenten steeds vaker bij evenementen en bij klachten geluidsmetingen uit. Dat betekent dat wij regelmatig een hele avond en een deel van een nacht bij evenementen aanwezig zijn om het geluidsniveau te meten. Dit vraagt een grote inzet en betrokkenheid van degene die de geluidsmeting uitvoert maar ook van de klager zelf.

Lees meer

Onbemande geluidsmeetset

Daarom schaften we een meetset met twee geluidsmeters aan waarmee we onbemand kunnen meten. We kunnen deze geluidsmeters op afstand inlezen en meeluisteren. Onze eerste ervaringen met de set zijn positief. Het maakt sommige metingen niet alleen efficiënter, het maakt ook metingen mogelijk die we eerst niet konden doen, zoals simultaan meten op verschillende plaatsen.

Bij de aanschaf werkten we samen met de RUD-Utrecht en de gemeente Utrecht. We kunnen van elkaar leren en als het nodig is kunnen we extra meters (uit)lenen bij grote projecten. Dit bevordert onze onderlinge samenwerking en expertise.

Gemeentelijke projecten

Bekijk hieronder de resultaten per gemeente en lees meer over de inspirerende projecten die de ODRU voor en met haar gemeenten heeft gedaan.

De Bilt
Rhenen
Wijk bij Duurstede
Bunnik
Woerden
Stichtse Vecht
Vianen
Veenendaal
Renswoude
Oudewater
Utrechtse Heuvelrug
Montfoort
De Ronde Venen
IJsselstein
Zeist

Totaal ODRU 2018

V.l.n.r. Jan Pieters (voorzitter), Remco van der Hoogt, Ria Driessen, Miriam Bensmann, Freek Henseler, Lykle Ganzevoort, Kim Koopman, Joyce van der Peet, Corrinne van den Heuvel, Arno Klarenbeek, Babette Behrens (secretaris), Ineke Burger, Walter Overbeek. Fija Kers, Manon Lammers, Diederik de Goede en Friso Klaassen staan niet op de foto.

V.l.n.r. Jan Pieters (voorzitter), Remco van der Hoogt, Ria Driessen, Miriam Bensmann, Freek Henseler, Lykle Ganzevoort, Kim Koopman, Joyce van der Peet, Corrinne van den Heuvel, Arno Klarenbeek, Babette Behrens (secretaris), Ineke Burger, Walter Overbeek. Fija Kers, Manon Lammers, Diederik de Goede en Friso Klaassen staan niet op de foto.

De regievoerders zijn de contactpersonen bij onze gemeenten. Samen met onze relatiemanagers stellen ze jaarlijks de uitvoeringsprogramma’s op, monitoren ze deze, sturen ze waar nodig bij én borgen ze de financiële eindafrekening.

Regelmatig is er een regievoerdersoverleg met regievoerders van onze gemeenten, de relatiemanagers, een MT-lid en de secretaris van de ODRU. Hier bespreken we actuele ontwikkelingen en maken we afspraken. Zo zorgen we samen voor een goede verbinding met onze gemeenten en tussen gemeenten onderling.

Totaalstatistieken 2018

Verdeling totaal geleverde uren naar taakveld

Meer Statistieken

Totaal Budget

Totale bijdragen (EUR) Budget 2018 Gerealiseerd 2018
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 11.612.677 11.753.732
2 Projectbudget (P) 1.290.900 1.455.714
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 1.942.810 1.505.278
TOTAAL 14.846.387 14.714.725

Totaal inzet

Bunnik

Integrale Horecacontroles

In de zomer van 2018 bezochten toezichthouders van de ODRU samen met toezichthouders Omgevingsrecht van de gemeente Bunnik, de BOA’s drank en horeca van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Inspecteur Bijzonderder Handhaving van de gemeente Utrecht alle horecagelegenheden in de gemeente Bunnik.

Lees meer

Het mes snijdt aan twee kanten

Met deze controles laat de gemeente Bunnik zien stevig in te zetten op een veilig en optimaal woon-, leef- en werkklimaat.

De integrale controleronde had twee redenen. We wilden de door de gemeente geactualiseerde beleidsdocumenten en verordeningen bij de ondernemers onder de aandacht te brengen. Hierin staat bijvoorbeeld wat de regels, de termijnen en de eisen zijn voor het veilig organiseren van een evenement. Maar ook wat ‘integriteit voor een vergunningsaanvraag’ betekent en wat de regels en leeftijdsgrenzen zijn bij alcoholverstrekking.

Tegelijkertijd liepen de toezichthouders alle vergunningen na en controleerden ze de horecabedrijven op naleving van de regels. Waar nodig gingen de toezichthouders met de horecaondernemers in gesprek om samen te kijken naar oplossingen.

We vergeleken de horecagelegenheden die bij de gemeente bekend zijn met die welke wij maar ook de KvK kennen. Zo konden we de controles uitvoeren aan de hand van de meest recente gegevens.

Integrale aanpak

We werkten met twee integrale teams. Zo konden we tijdens de controles de ondernemers ook informeren over de mogelijkheden van duurzaam ondernemen en ze stimuleren om hiermee aan de slag te gaan. Door  bedrijfsbezoeken integraal aan te pakken, wordt het toezicht zowel voor de gemeente als voor de ondernemer een stuk minder tijdrovend. Ook voor de ondernemer is deze aanpak  minder belastend. Hij heeft immers nog maar met één contactpersoon te maken.

Zowel de toezichthouders als de ondernemers hebben het integraal toezicht als positief ervaren. Het levert een bijdrage aan de vermindering van de toezichtlast voor bedrijven en bevordert een optimaal woon-, leef- en werkklimaat.

Burgje Odijk

De voorbereiding en uitvoering van nieuwbouwprojecten is er vaak één van de lange adem. Vanaf 2009 zijn de archeologen van de ODRU dan ook al kennispartner bij de voorbereidingen voor de aanleg van woonwijk Het Burgje bij Odijk.

Gemeentestatistieken Bunnik

Verdeling totaal geleverde uren naar taakveld

Meer Statistieken

Totaal Budget

Totale bijdragen (EUR) Budget 2018 Gerealiseerd 2018
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 443.668 438.585
2 Projectbudget (P) 70.121 60.064
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 36.231 36.156
TOTAAL 550.021 534.805

Totaal Gemeente Bunnik 2018

Meer Statistieken

Educatie

Educatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 1.075
Scholen 7
Producten / Activiteiten 33
Deelname boerderij in de Kijker 104

De Bilt

Klachtenafhandeling

De ODRU handelt de milieuklachten voor gemeente de Bilt af. Het aantal klachten is toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren, wat geldt voor de meeste gemeenten.

Lees meer

Aantrekkende economie leidt tot meer klachten

Dit heeft vooral te maken met het aantrekken van de economie. Bedrijven produceren meer, wat meer overlast kan veroorzaken. Daarnaast weten de klagers de ODRU steeds beter te vinden. Deze stijging was al zichtbaar in 2017.

Efficiëntere klachtenprocedure

Om in te spelen op het toenemende aantal klachten hebben we de klachtenprocedure aangepast. Zo is er nu een klachtenteam binnen de afdeling Integrale Toezicht en Handhaving (ITH). De klager krijgt nu direct een toezichthouder aan de lijn. Klachten per mail worden dezelfde dag gekoppeld aan een toezichthouder.

Ook blijkt dat er regelmatig wordt geklaagd over bedrijven die wij als ODRU al langere tijd niet of soms nog nooit hebben gecontroleerd. Meestal komt dit omdat de milieurelevantie erg laag lijkt. Echter bedrijven zijn soms gestart of gewijzigd zonder dit te melden of zijn niet meldingsplichtig. Bij klachten over deze bedrijven plannen we, in samenspraak met de projectleiders MKB of Industrie, een integrale controle in plaats van alléén een controle naar aanleiding van de klacht. Op deze manier contoleren we meteen op andere mogelijke milieuovertredingen die niets te maken hebben met de klacht.

100 klachten

In 2018 behandelden we in totaal 100 klachten voor de gemeente De Bilt, denk hierbij aan geluids- of geurklachten. Ook behandelden we vijf ongewone voorvallen (een gebeurtenis die afwijkt van het normale bedrijfsproces en nadelige gevolgen voor het milieu kan opleveren) en één verzoek tot handhaving. Drie langdurige klachtensituaties vragen nog steeds regelmatig onze inzet. In het begin van het jaar speelden er nog klachten uit 2017.

Bij wie hoort welke klacht?

Ook blijkt dat er toch nog veel klachten bij de ODRU worden ingediend die niet onder onze bevoegdheid vallen. Voor de gemeente de Bilt waren ging het in 2018 om 29 meldingen. We hebben deze meldingen doorgezet naar de gemeente of andere verantwoordelijke organisatie. Verder kijken we samen met de gemeente hoe we kunnen zorgen dat het duidelijker wordt waar je met welke klacht terecht kunt. Denk hierbij aan heldere informatie op de website.

Gemeentestatistieken De Bilt

Verdeling totaal geleverde uren naar taakveld

Meer Statistieken

Totaal Budget

Totale bijdragen (EUR) Budget 2018 Gerealiseerd 2018
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 444.527 420.117
2 Projectbudget (P) 363.478 359.771
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 75.091 68.981
TOTAAL 883.096 848.870

Totaal Gemeente De Bilt 2018

Meer Statistieken

Educatie

Educatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 2.098
Scholen 15
Producten / Activiteiten 76
Deelname boerderij in de Kijker 340

De Ronde Venen

Opgraving Molenhof:

Om het winkelende publiek ook in de komende jaren goed te kunnen bedienen en woningbouw mogelijk te maken, was het noodzakelijk om winkelpassage de Molenhof in Mijdrecht ingrijpend te vernieuwen. Voorafgaand en tijdens de sloop en bouw is archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Lees meer

Wonen en werken op historische grond

Bij het onderzoek bleek dat de Molenhof zijn naam eer aan doet: in de ondergrond van het plangebied zijn resten van een molen gevonden. Ook zijn restanten van de oudste bebouwing van Mijdrecht uit het eind van de 13e eeuw ontdekt en enkele aansprekende voorwerpen zoals een complete steengoed kruik en een tinnen kandelaar. In samenwerking met de gemeente en de ontwikkelaar konden we er voor zorgen dat de plannen zodanig werden ingericht dat delen van het bodemarchief behouden konden blijven. Deze resten blijven dus beschikbaar voor onderzoek door latere generaties (die er nu alvast fijn kunnen wonen en winkelen!).

Alle zeilen bij op de Vinkeveense plassen

De gemeente De Ronde Venen wil illegale bebouwing van de legakkers op de Vinkeveense Plassen tegengaan. Aan de ODRU dan ook het verzoek om hierop te controleren aan de hand van een luchtfoto van april 2018.

Lees meer

De ODRU vaart uit

24 juli was onze eerste vaardag en sindsdien zijn wij gemiddeld twee keer per week op de plas te vinden. We plannen de vaardagen willekeurig in. Zo blijven we onvoorspelbaar voor de cowboys op de plassen.

Resultaten

De controles leverden vanaf de start al elf ‘zaken’ op. In één geval werd een bouwstop opgelegd.  De bebouwing is inmiddels afgebroken. Voor de rest zagen we hutjes en bouwsels die niet op de luchtfoto van april 2018 staan. Voor alle geconstateerde overtredingen is een brief verstuurd. Het project krijgt  in ieder geval in de eerste helft van 2019 een vervolg.

Niet onopgemerkt

Ook de pers vond het een interessant project. RTV Utrecht en het AD besteedden er een nieuwsitem aan. Op 31 november voer een verslaggeefster van het AD/Groene Hart zelfs mee over de Vinkeveense plassen met twee van onze toezichthouders. Het artikel kun je hier nalezen.

Gemeentestatistieken De Ronde Venen

Verdeling totaal geleverde uren naar taakveld

Meer Statistieken

Totaal Budget

Totale bijdragen (EUR) Budget 2018 Gerealiseerd 2018
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 1.038.150 1.068.895
2 Projectbudget (P) 104.748 71.157
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 258.638 218.016
TOTAAL 1.401.535 1.358.069

Totaal Gemeente De Ronde Venen 2018

Meer Statistieken

Educatie

Educatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 10.787
Scholen 19
Producten / Activiteiten 381
Leerlingen V.O. veldwerkproject 90
Deelname boerderij in de Kijker 725

NME-centrum De Woudreus

NME-centrum De Woudreus Aantal
Bezoekers 2125
Vrijwilligers 50
Stagiares 2
Vrijwillige uren 2700

IJsselstein

Omgevingsvergunning uitbreiding Westfort

De ODRU verleende in 2018 een omgevingsvergunning aan Westfort Vleesproducten BV in IJsselstein. Het betreft de realisatie van een vrieshuis, uitbreiding van de vleeswarenafdeling en uitbreiding van het bedrijf met extra kantoorruimten.

Lees meer

Toetsing van bouwplannen & samenwerking clusters

De vestiging in Oudewater, waar nu nog een groot deel van de vleeswaren worden verwerkt, wordt na realisatie van de nieuwbouw verplaatst naar IJsselstein. Om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen werkten de clusters Bouwen en Milieu intensief samen. De ODRU toetste niet alleen de bouwplannen aan het bouwbesluit, bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand en bouwverordening, maar we gaven ook een milieuvergunning af.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Het bedrijf Westfort wilde graag uitbreiden. Omdat er op verschillende locaties werd gewerkt, was er veel onderling transport noodzakelijk; niet echt vriendelijk voor het milieu.

Ook bij de uitwerking van de plannen zelf staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het nieuwe pand wordt voor zover mogelijk CO2-neutraal gebouwd en voorzien van de ‘best beschikbare technieken’ volgens hoge Europese normen (IPPC-richtlijn). Zo wordt  er voor het verwarmen van de ruimtes gebruik gemaakt van restwarmte uit retour- en afvoerlucht vanuit het vrieshuis. Dit wordt  aangevuld met warmte geleverd door een warmtepomp.

Voor verlichting wordt uitsluitend LED toegepast en stroom wordt met zonnepanelen geproduceerd. Op het gebouw wordt een parkeerdek aangelegd voor 245 extra parkeerplaatsen. Koeling vindt plaats via een ammoniakkoelinstallatie en voor het wassen van voertuigen en kratten worden inpandig voorzieningen getroffen. Het waterverbruik wordt beperkt door recycling van het spoelwater en vrijkomend afvalwater wordt in de eigen afvalwaterbehandelingsinstallatie behandeld.

Informeren van omwonenden

Voor de uitbreiding was een milieuvergunning noodzakelijk. Om die reden heeft de ontwerpbeschikking voor omwonenden ter inzage gelegen. Westfort heeft tijdens een informatieavond zelf actief de omwonenden over de uitbreidingsplannen geïnformeerd. Ondanks dat er geen bezwaar is ingediend tegen de uitbreiding van Westfort, zijn er wel klachten over geuroverlast. Hierover hebben we intensief contact met Westfort en met de omwonenden.

Project Hartje IJsselstein

In de gemeente IJsselstein is de bevolkingsgroei toegenomen, maar het voorzieningenniveau in de binnenstad groeide niet mee. Tijd voor vernieuwing van het centrum.

Lees meer

Historische binnenstad

De binnenstad moest een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan winkels, voorzieningen en openbare ruimte krijgen. In de plannen stonden het woongenot voor bewoners, ontwikkelmogelijkheden voor ondernemers en een attractief verblijfsgebied voor recreanten centraal. In de omgeving van de Schuttersgracht/ Molenstraat kon een uitbreiding van voorzieningen en woningen worden gerealiseerd. Omdat het een historische binnenstad betreft, vroeg dit om een bijzonder aanpak.

Eerste fase

In totaal zijn er in de eerste fase, aan de Schuttersgracht, zestien appartementen, een gebouwde parkeervoorziening, en negen nieuwe winkels ontwikkeld. Het project heeft een klassieke en moderne uitstraling. Hierdoor bleef het gevoel van de oude stad in stand. De binnenstad krijgt weer de sfeer van een historisch centrum in een nieuw jasje met veel ruimte voor dagelijks voorzieningen.

Vergunningverlening, advisering en toezicht

Wij leverden een bijdrage in de ontwikkelingen van de plannen in de werkgroep van de gemeente die zich bezig hield met dit project. Daarnaast gaven we technische adviezen op het gebied van bodem, archeologie en geluid. Wij gaven de omgevingsvergunning af en hielden toezicht op de uitvoering.

Actieplan geluid

De gemeente IJsselstein is vanuit de Europese Richtlijn omgevingslawaai verplicht om elke vijf jaar geluidsbelastingkaarten en een actieplan te maken. De gemeente vroeg ons dit te doen. In 2017 maakten we de kaarten al en in 2018 kwam het actieplan gereed.

Lees meer

Hierin staat alleen het geluidsbeleid voor verkeerslawaai voor de periode 2018-2023 beschreven. Voor andere geluidsbronnen zoals geluid van bedrijven constateerden we geen knelpunten die om aanvullende acties vroegen.

Plandrempels voor verkeerslawaai

Het plan beschrijft maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van de leefomgeving te borgen door negatieve gezondheidseffecten door geluid te beperken. De gemeente stelde twee plandrempels voor verkeerslawaai vast: één als maat voor de geluidshinder (65 dB Lden) en één als maat voor slaapverstoring (55 dB Lnight). De plandrempel komt niet in plaats van de bestaande wettelijke grenswaarden voor het geluid van het wegverkeer, maar geeft aan boven welke waarde de gemeente maatregelen overweegt om ongewenste situaties op te lossen. Hierbij wordt rekening gehouden met doelmatigheid en technische mogelijkheden. Met deze plandrempel wordt het huidige beleid gecontinueerd.

Gemeentestatistieken IJsselstein

Verdeling totaal geleverde uren naar taakveld

Meer Statistieken

Totaal Budget

Totale bijdragen (EUR) Budget 2018 Gerealiseerd 2018
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 1.750.660 1.750.698
2 Projectbudget (P) 12.406 834
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 247.224 235.352
TOTAAL 2.010.290 1.986.884

Totaal Gemeente IJsselstein 2018

Meer Statistieken

Educatie

Educatie Aantal
Adviestaak basisonderwijs; scholen 20

Montfoort

Kerstbomen inzamelen voor een schone leefomgeving

Van 1 tot 6 januari 2018 konden kinderen van zes tot twaalf (met hun ouders) in de gemeente Montfoort kerstbomen inzamelen.

Lees meer

Kinderen & vrijwilligers voor een schone leefomgeving

Op zaterdag 6 januari werden de bomen ingeleverd op drie locaties in Montfoort en Linschoten. Vrijwilligers van de Zwerfvuilambassadeurs en het Platform Duurzaam Montfoort zorgden op de locaties voor een goed verloop van de inzameling. Als vergoeding was er € 0,50 per kerstboom beschikbaar (maximaal tien bomen per kind). Kinderen helpen zo mee aan een schone leefomgeving.

Duurzaam

Op zaterdag 6 januari werden de bomen ingeleverd op drie locaties in Montfoort en Linschoten. Vrijwilligers van de Zwerfvuilambassadeurs en het Platform Duurzaam Montfoort zorgden op de locaties voor een goed verloop van de inzameling. Als vergoeding was er € 0,50 per kerstboom beschikbaar (maximaal tien bomen per kind). Kinderen helpen zo mee aan een schone leefomgeving.

Initiatief

De kerstbomenactie is door de medewerkers van de ODRU samen met het Platform Duurzaam Montfoort  Zwerfvuilambassadeurs en de gemeente Montfoort georganiseerd. Wij  adviseerden over de aanpak. Zij regelden de (financiële) logistiek, verzorgden de afstemming tussen gemeente en vrijwilligers en verzorgden de communicatie.

Duurzaamheid en bouwprojecten

Op 20 maart 2018 organiseerden we  voor collega’s van de gemeente Montfoort een werksessie over het borgen van duurzaamheid in bouwprojecten en hoe dit te verankeren in het beleid.

Lees meer

De Energietransitie & de gemeente

Zo’n twintig medewerkers (RO, bouwen en civiel) waren hierbij aanwezig. We informeerden hen over de energietransitie, aardgasvrije wijken en de rol die de gemeente daarin gaat spelen. Vervolgens presenteerden we de door de medewerkers via een enquête aangedragen kansen en koppelden daar succesvolle praktijkvoorbeelden aan. Onze specialist duurzaam bouwen lichtte het programma GPR Gebouw  toe.

Gemeentelijke praktijk richtlijn

GPR staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn. Een GPR Gebouw is een digitaal instrument om de duurzaamheid van gebouwen te meten. Die duurzaamheid wordt in kaart gebracht door middel van rapportcijfers op basis van de vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Met behulp van een schema, waarin de verschillende fases van het bouwplanproces waren opgenomen, werd bekeken op welke plek de verschillende medewerkers actief waren en waar de knelpunten zitten met betrekking tot het borgen van duurzaamheid in bouwprojecten.

Duurzaamheidsintegratie in raadsvoorstellen

De sessie had een grotere bewustwording tot resultaat met als gevolg dat projecten nauwkeuriger worden getoetst op duurzaamheidsaspecten (energieneutraal, circulair bouwen, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie). In elk raadsvoorstel is een duurzaamheidsparagraaf gekomen, zodat ook in het bestuurlijke traject duurzaamheid niet meer over het hoofd wordt gezien.  ‘Een mooi voorbeeld hoe we als omgevingsdienst gemeenten kunnen helpen in de transitie naar een duurzame omgeving’.

Gemeentestatistieken Montfoort

Verdeling totaal geleverde uren naar taakveld

Meer Statistieken

Totaal Budget

Totale bijdragen (EUR) Budget 2018 Gerealiseerd 2018
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 1.374.289 1.413.024
2 Projectbudget (P) 15.825 8.529
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 51.301 9.405
TOTAAL 1.441.415 1.430.958

Totaal Gemeente Montfoort 2018

Oudewater

Extra aandacht evenement geluidsmetingingen

De gemeente Oudewater heeft een historische en levendige binnenstad. Goed voor een dagje uit, lekker eten en drinken en uitgaan. In de binnenstad worden ook evenementen zoals Carnaval, Koningsdag en Heksenfestijn georganiseerd. Al deze gezelligheid kan echter ook gepaard gaan met geluidsoverlast.

Lees meer

Vaststelling & handhaving geluidsnormen

De bewoners van de binnenstad melden dit regelmatig aan de gemeente. Om de geluidshinder te beperken stelt de gemeente in overleg met ons de geluidsnormen voor evenementen vast. Op verzoek van de gemeente meten we het geluid tijdens het evenement. Dat kan ook consequenties hebben.

Zo bleek met carnaval dat bij enkele wagens in de optocht te harde muziekgeluid uit de luidsprekers kwam. Ondanks onze waarschuwingen werd het geluid bij twee wagens niet minder. De gemeente heeft deze wagens daarom uit de optocht laten halen. Dit soort grote evenementen bespreken we voor en evalueren we achteraf met de burgemeester, politie, BOA’s, VRU en de organisatoren. De ervaringen nemen we mee bij volgende aanvragen.

Gemeentestatistieken Oudewater

Verdeling totaal geleverde uren naar taakveld

Meer Statistieken

Totaal Budget

Totale bijdragen (EUR) Budget 2018 Gerealiseerd 2018
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 333.128 333.125
2 Projectbudget (P) 6.424 1.304
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 57.970 45.657
TOTAAL 397.521 380.086

Totaal Gemeente Oudewater 2018

Renswoude

30% fijnstofreductie bij Foodvalley pluimveebedrijven

Sinds ruim een jaar maken alle vergunningverleners in de regio Foodvalley afspraken met agrariërs over het treffen van extra maatregelen om de uitstoot van fijnstof te verminderen. Dat heeft resultaat: de uitstoot van fijnstof bij bedrijven, waar via een nieuwe vorm van vergunningverlening extra afspraken zijn gemaakt, is met 30 procent extra gedaald.

Lees meer

Waarom uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak verminderen?

De hoeveelheden fijnstof, geur en ammoniak hebben effecten op een gezonde leefomgeving. In een gedeelte van regio Foodvalley, in het bijzonder in het gebied tussen Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel is sprake van verhoogde concentraties fijnstof, geur en ammoniak. De lokale veehouderij heeft daarin een belangrijk aandeel. De concentraties werken belemmerend voor uitbreidingen zowel van bedrijven als van woningen.

Nieuwe aanpak

De nieuwe aanpak is onderdeel van de uitvoering van het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderijen dat gaat over het verminderen van de emissies van geur, fijnstof en ammoniak uit de veehouderij in de Regio Foodvalley.

Bij vergunningaanvragen worden met agrariërs en hun adviseurs aanvullende afspraken gemaakt die tot extra reductie leiden, maar tegelijk ook haalbaar en betaalbaar zijn. De aanpak richt zich vooral op maatregelen aan de bron, dus het verminderen van fijnstof ín de stal.

Ook de ODRU draagt bij aan dit succes in onze eigen regio. Onze agrarische vergunningverleners toetsen elke aanvraag / aanmeldnotitie in Renswoude waarbij pluimvee is betrokken op de (maximale) mogelijkheden om de emissie van fijnstof te verminderen. Het afgelopen jaar zijn in Renswoude diverse vergunningen verleend waarbij extra maatregelen zijn toegepast, ook vaak in bestaande stallen.

Gemeentestatistieken Renswoude

Verdeling totaal geleverde uren naar taakveld

Meer Statistieken

Totaal Budget

Totale bijdragen (EUR) Budget 2018 Gerealiseerd 2018
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 384.164 347.186
2 Projectbudget (P) 7.273 6.477
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 12.740 3.860
TOTAAL 368.177 357.523

Totaal Gemeente Renswoude 2018

Rhenen

Nauwere samenwerking op het gebied van bodem en duurzaamheid

Gemeenten groeien. Ze krijgen meer en andersoortige taken. Dat maakt vaak een interne verschuiving van taken noodzakelijk. Toen de collega van bodem binnen de gemeente Rhenen een ader takenpakket kreeg, vroeg de gemeente de ODRU om deze taak uit te voeren.

Lees meer

Kijkje in de keuken

En zo gingen vanaf januari twee bodemcollega’s voor Rhenen aan de slag. “Het uitvoeren van werkzaamheden voor Rhenen binnen de gemeente geeft een mooi kijkje in de keuken en natuurlijk de kans om de collega’s daar beter te leren kennen.” Aldus een tevreden medewerker.

Revisievergunning voor veilige opslag van chemicalien bij Keyser & Mackay

In april 2018 ontvingen wij van het bedrijf Keyser & Mackay in Rhenen een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het betrof het bouwen van een hal en het aanpassen (revisievergunning) van een groothandel in verpakte chemicaliën. In overleg met de brandweer Veiligheidsregio Utrecht (VRU) hebben we de aanpassingen uitgewerkt.

Lees meer

Vernieuwing met oog voor veiligheid

Op het buitenterrein van het bedrijf wordt de bestaande open opslagloods voor brandbare vloeistoffen vervangen door vijf zogenaamde Chemosavers die afzonderlijk brandwerend worden uitgevoerd. De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in het hoofdgebouw wordt opnieuw ingericht. Zo is de in het pand aanwezige sprinklerinstallatie niet langer meer noodzakelijk. Dit bespaart het bedrijf onkosten om de installatie naar de huidige inzichten aan te passen. De nieuw te bouwen hal wordt gebruikt voor opslag van harsen die niet onder gevaarlijke stoffen vallen.

De  aangevraagde situatie voldoet aan de meest recente inzichten op het gebied van brandveiligheid. Waarborging van de veiligheid voor omwonenden en gebruikers van omliggende bedrijfspanden was een belangrijk uitgangspunt bij de keuze voor het uiteindelijke voorzieningenniveau.

Gemeentestatistieken Rhenen

Verdeling totaal geleverde uren naar taakveld

Meer Statistieken

Totaal Budget

Totale bijdragen (EUR) Budget 2018 Gerealiseerd 2018
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 227.604 231.470
2 Projectbudget (P) 33.785 6.156
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 69.121 58.234
TOTAAL 330.511 295.860

Totaal Gemeente Rhenen 2018

Stichtse Vecht

Samen naar klimaatneutraal

De gemeente Stichtse Vecht is hard op weg om een klimaatneutrale gemeente te worden. De ambitie is om in 2030 als gemeente evenveel energie op te wekken als er wordt gebruikt. Goede samenwerking leidt hier naar succes.

Lees meer

Klimaatneutrale organisatie in 2022

Om het goede voorbeeld te geven, heeft het gemeentebestuur in het collegeakkoord opgenomen dat zij in 2022 een klimaatneutrale organisatie willen zijn. Geen gemakkelijke opgave, maar wel een waar wij als ODRU een toegevoegde waarde hebben. Met onze kennis, expertise en ervaring leveren wij een grote bijdrage aan de realisatie van de gemeentelijke plannen. Zo hebben wij een proces begeleid voor het plaatsen van slimme meters in alle gemeentelijke gebouwen en zijn wij betrokken bij het vastgoed overleg om onze duurzaamheidskennis in te brengen.

MEC Maarssen 25 jaar

Speciaal voor het 25 jarig bestaan van het MEC, was de altijd-op-feestjes-aanwezige olijke Baron Vos van kop tot Staart XIII op het MEC met een natuurtheatervoorstelling voor alle leeftijden. Ruim 1300 leerlingen zijn op bezoek geweest en mee naar buiten gegaan op zijn struinavonturen.

Lees meer

Een feestelijk jaar

Daarnaast was er (bijna) elke woensdag een inloopmiddag. Het was een feestelijk jaar, waarin vele publiektrekkers weer even terugkeerden. Boswachter Beer bijvoorbeeld, met zijn voorstelling, maar ook het doe- mee- recycle-circus met de verrukkelijke vuilnismannen, de Modderdag en de Wilde Weken met de Wilde Mannen. Door dit bomvolle programma zijn er meer bezoekers geweest dan ooit. Ook ons vrijwilligersteam is uitgebreid. Het is natuurlijk dankzij de vrijwilligers dat wij elke week een inloopmiddag kunnen organiseren. Het team is dan ook, net als de bezoekers en de scholen, flink in het zonnetje gezet dit jaar.

Gemeentestatistieken Stichtse Vecht

Verdeling totaal geleverde uren naar taakveld

Meer Statistieken

Totaal Budget

Totale bijdragen (EUR) Budget 2018 Gerealiseerd 2018
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 1.301.065 1.263.241
2 Projectbudget (P) 243.774 223.903
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 219.030 175.013
TOTAAL 1.763.868 1.662.158

Totaal Gemeente Stichtse Vecht 2018

Meer Statistieken

Educatie

Educatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 12.000
Scholen 35
Producten / Activiteiten 420
Leerlingen V.O. veldwerkproject 1.457
Deelname boerderij in de Kijker 1.048

NME-centrum De Woudreus

NME-centrum De Woudreus Aantal
Bezoekers 4.500
Vrijwilligers 15
Stagiares 1
Vrijwillige uren 2.300

Utrechtse Heuvelrug

Eerste waterstofvulpunt aan kantoor gerealiseerd

In Maarn is op 15 november 2018 het eerste waterstofvulpunt aan kantoor gerealiseerd. Met dit initiatief van Infram BV in samenwerking met Twinning Energy is een stap gezet om het rijden op waterstof voor medewerkers mogelijk te maken. Samen met de brandweer Veiligheidsregio Utrecht stelden wij een omgevingsvergunning op die door de gemeente werd verleend.

Lees meer

Overgangsperiode & toekomstperspectief

De installatie is in eerste instantie voor een periode van tien jaar in gebruik. We verwachten dat waterstof, na deze overgangsperiode, gewoon bij de reguliere tankstations verkrijgbaar zal zijn.

In Maarn is er sprake van een slow-fill installatie waarbij het vullen van de auto met waterstof ongeveer een uur duurt. Geen probleem, omdat de medewerkers ondertussen op kantoor aan het werk zijn. Het tanken van waterstof bij een tankstation neemt niet meer dan vijf minuten in beslag; ongeveer hetzelfde als het tanken van benzine.

Omdat er nog nauwelijks waterstofauto’s aan het verkeer deelnemen, zijn de grotere benzinemaatschappijen terughoudend in het investeren in waterstoftankstations. Samen met partners als Rijkswaterstaat en Veiligheidsregio Utrecht leveren wij de kennis om ontwikkelingen rondom de energietransitie in goede en veilige banen te leiden.

Samen tegen ondermijning

Op verzoek van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voerden wij in 2018 ondermijningscontroles uit.

Lees meer

Het doel was om zicht te krijgen op bedrijven op risicovolle locaties, zoals industrieterreinen en op mogelijke wietplantages bijvoorbeeld. Samen met de gemeente en handhavingspartners (zoals politie, VRU, Belastingdienst en Stedin) controleerden we garages en horecabedrijven. Tijdens de controles stelden we niet direct ondermijnende activiteiten maar wel  een groot aantal milieuovertredingen vast. Hier hebben we op gehandhaafd.

Gemeentestatistieken Utrechtse Heuvelrug

Verdeling totaal geleverde uren naar taakveld

Meer Statistieken

Totaal Budget

Totale bijdragen (EUR) Budget 2018 Gerealiseerd 2018
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 890.760 885.690
2 Projectbudget (P) 103.039 81.781
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 152.042 121.071
TOTAAL 152.042 1.088.542

Totaal Gemeente Utrechtse Heuvelrug2018

Meer Statistieken

Educatie

Educatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 3.286
Scholen 15
Producten / Activiteiten 104
Deelname boerderij in de Kijker 284

Veenendaal

VVE trainingen gemeenten

Meer dan 50% van de gebouwen in een stad zijn in het bezit van een Vereniging van Eigenaren(VvE). VvE’s kunnen dus een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Door de omvang en het grote aantal betrokken inwoners kunnen we op het gebied van verduurzaming, samen met de VvE, een grote slag slaan.

Lees meer

Ondersteuning bij energietransitie & procesbeheersing

Tegelijkertijd is het proces met zo veel betrokkenen complex. Daarom ondersteunen wij samen met de Natuur en Milieufederatie Utrecht VvE’s in verschillende gemeenten met energiebesparing en het opwekken van energie.

In 2018 volgden medewerkers van de gemeenten Veenendaal, Zeist, Stichtse Vecht, Nieuwegein en Utrechtse Heuvelrug een training waarbij deelnemers naast inzicht in de techniek ook leerden welk proces er binnen een VvE moet worden doorlopen.

In 2019 organiseren we in Veenendaal een vervolgbijeenkomst. Deelnemers aan VvE’s kunnen zo met elkaar in contact blijven en ervaringen uitwisselen. Zo zorgen we in de regio samen voor kennisuitwisseling en versnellen we de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Oprichtingsvergunning voor productie van algen bij Phycom

Phycom BV, een producent van micro-algen, verhuist van Nijkerk naar Veenendaal. In juni 2018 dienden ze een aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwe vestigingslocatie in.

Lees meer

Algproductie voor voedselindustrie & cosmetica

Phycom ontwikkelde een innovatief proces voor het op grote schaal produceren van voedselveilige microalgen. De algen worden gekweekt volgens de hoogste hygiënische normen. De geproduceerde algen, die rijk zijn aan eiwitten, antioxidanten en Omega 3 vetzuren, worden gebruikt in voedingsmiddelen (fruitsap bijvoorbeeld), maar ook in diervoeders en cosmetica.

Om het productieproces van Phycom echt te snappen, bezochten we in het voortraject van de vergunningaanvraag, de huidige locatie in Nijkerk. Met de opgedane kennis konden we op een adequate manier overleggen met de adviseurs van de Veiligheidsregio Utrecht en het waterschap Vallei en Veluwe. Het resultaat was een soepel doorlopen vergunningprocedure.

Begeleiding uitvoering gevelisolatie woningen

De gemeente Veenendaal vroeg ons om een onderzoek naar de gevelisolatie bij woningen te begeleiden. Wij hebben hier ervaring mee omdat we ook namens onze gemeenten geluidssaneringsprojecten begeleiden.

Gemeentestatistieken Veenendaal

Verdeling totaal geleverde uren naar taakveld

Meer Statistieken

Totaal Budget

Totale bijdragen (EUR) Budget 2018 Gerealiseerd 2018
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 582.431 564.232
2 Projectbudget (P) 36.243 30.750
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 110.469 89.047
TOTAAL 729.143 684.028

Totaal Gemeente Veenendaal 2018

Vianen

Muntenregen bij Hoef en Haag

Tijdens de voorbereiding voor bouwwerkzaamheden aan de Hoevenweg in het nieuwe dorp Hoef en Haag bij Hagestein deden medewerkers van het waterleidingbedrijf een bijzondere archeologische vondst.

Lees meer

Honderden vijftiende-eeuwse muntstukken

Bij het graven van een smalle leidingsleuf met een mini-kraan werd een aardewerken pot vol met zilveren en gouden munten opgediept. Het regende letterlijk en figuurlijk munten! De aannemer maakte van deze bijzondere archeologische ontdekking direct melding bij het Meldpunt Archeologie van Landschap en Erfgoed Utrecht (LEU).

De vondstlocatie is nog dezelfde dag met een metaaldetector onderzocht. Alle munten zijn daarbij geborgen. Onze ODRU-collega Peter de Boer, regio-archeoloog voor de gemeente Vianen, onderzocht de vondst. De schat was verborgen in een eenvoudige kookpot van geglazuurd roodbakken aardewerk. Hierin waren maar liefst vijfhonderd zilveren en gouden munten uit de vijftiende eeuw verborgen.

Samen tegen ondermijning

Op verzoek van de gemeente Vianen voerden medewerkers van de ODRU in 2018 drie dagen ondermijningscontroles uit

Lees meer

Controles op risicovolle locaties

Het doel was om een beeld te krijgen van bedrijven op risicovolle locaties, zoals industrieterreinen om te beoordelen of hier ondermijnende activiteiten plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan wietplantages.

Samen met de gemeente en handhavingspartners (zoals politie, VRU, Belastingdienst en Stedin) controleerden we garages en horecabedrijven. Tijdens de controles stelden we niet direct ondermijnende activiteiten maar wel een groot aantal milieuovertredingen vast. Hier hebben we op gehandhaafd.

Gemeentestatistieken Vianen

Verdeling totaal geleverde uren naar taakveld

Meer Statistieken

Totaal Budget

Totale bijdragen (EUR) Budget 2018 Gerealiseerd 2018
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 451.531 462.217
2 Projectbudget (P) 31.899 19.349
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 89.648 43.787
TOTAAL 573.078 525.353

Totaal Gemeente Vianen 2018

Meer Statistieken

Educatie

Educatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 1.755
Scholen 8
Producten / Activiteiten 65
Deelname boerderij in de Kijker 350

Wijk bij Duurstede

Bouwlawaai Hortus in beeld

Voor de bouw van het nieuwe appartementencomplex Hortus, in de wijk De Horden, moesten 403 palen de grond in voor de fundatie van het complex. Omdat op zeer korte afstand van bestaande woningen moest worden geheid, voerden we een akoestisch onderzoek uit om de geluidsbelasting op elke bestaande woning in kaart te brengen.

Lees meer

Mobiel geluidsscherm

Om aan de eisen uit het Bouwbesluit te kunnen voldoen, is een mobiel geluidscherm gebouwd van bijna zeven meter hoog en zes meter breed. Dit scherm is telkens tussen de heistelling en de bestaande woningen geplaatst waardoor de geluidsniveaus bijna zes dB lager waren.

Nieuw geluidsmetingsysteem

Om het geluidsniveau tijdens de vier weken durende heiwerkzaamheden continu te kunnen volgen, plaatsten we op de gevel van een nabij gelegen woning een nieuw meetsysteem. Dit systeem registreert constant het geluidsniveau, slaat de meetdata op in de Cloud en kan door omwonenden en betrokken gemeenteambtenaren via een app op een smartphone worden afgelezen en teruggekeken.

Wij willen dit nieuwe meetsysteem in eerste instantie vooral bij evenementen en  langdurige geluidsmetingen inzetten. Daarnaast gaan we dat ook doen bij het meten van geluidsbronnen waarvan het gedrag moeilijk te voorspellen is. Tijdens de ODRU on tour, waarbij gemeenten konden kennismaken met onze organisatie,  lieten we dit nieuwe meetsysteem al zien.

Aanpak van sanering asbestdaken

De Kromme Rijn-gemeenten (Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede) hebben in het najaar 2018 gezamenlijk een verordening vastgesteld waarbij eigenaren de kosten voor het asbestinventarisatierapport vergoed krijgen als zij na sanering van het dak zonnepanelen terugplaatsen.

Lees meer

Versnelling asbestdaksanering

Een asbestinventarisatierapport is verplicht voor particulieren en ondernemers met een groot (>35m2) asbestverdacht dak alvorens het dak mag worden vervangen.

Eind januari 2019 organiseerden de gemeenten gezamenlijk een informatieavond voor eigenaren met een asbestverdacht dak. Tijdens deze avond kregen eigenaren informatie over het hoe en waarom, en tips voor de aanpak van een sanering.

De Kromme Rijn-gemeenten zijn hiermee de eerste gemeenten die samen een stap zetten in de versnelling van de sanering van asbestdaken.  De ODRU heeft voor deze drie gemeenten gedurende het hele traject de stukken voorbereid en vragen van de gemeenteraden beantwoord.

Gemeentestatistieken Wijk bij Duurstede

Verdeling totaal geleverde uren naar taakveld

Meer Statistieken

Totaal Budget

Totale bijdragen (EUR) Budget 2018 Gerealiseerd 2018
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 226.242 240.238
2 Projectbudget (P) 81.753 67.224
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 50.018 17.431
TOTAAL 358.012 324.894

Totaal Gemeente Wijk bij Duurstede 2018

Meer Statistieken

Educatie

Educatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 142
Scholen 2
Producten / Activiteiten 100
Deelname boerderij in de Kijker 6

Woerden

Geluidsnormen voor warmtepompen in de APV

Nederland gaat van het gas af en dus is er een alternatief nodig om woningen te verwarmen. Met een warmtepomp op lucht wordt een huis op een energiezuinige manier elektrisch verwarmd. Het geluid daarvan kan voor omwonenden echter hinderlijk zijn.

Lees meer

opstellen van passende geluidsnormen

Naar aanleiding van een klacht over geluidsoverlast van een warmtepomp, gingen collega’s van de gemeente (handhaving, energietransitie, juridische zaken) en de ODRU (geluid, beleid) met elkaar in gesprek. Een goede manier om dit te reguleren is via de Algemeen Plaatselijk Verordening (APV).

In de APV staat wel een algemeen hinderartikel, maar daarin staat niet hoevéél geluid teveel is. Daarom zijn we bezig om in overleg een goede en passende geluidsnorm op te stellen. Zo zijn warmtepompen nog steeds mogelijk maar beperken we de overlast tot een minimum.

Extra (Unieke) maatregelen

Voor warmtepompen die (nog) niet voldoen aan de nieuwe geluidsnorm zijn extra maatregelen nodig. Zo kan de pomp op een andere plek worden gezet of van een andere omkasting worden voorzien. Zo proberen we de energietransitie ook akoestisch prettig te houden.

Wij kennen nog geen andere gemeente waarbij een dergelijke norm is vastgesteld.

Samen tegen ondermijning

Op verzoek van de gemeente Woerden voerden wij samen met de Belastingdienst, VRU, politie en de gemeente in november 2018 twee controles uit om zogenaamde ‘growshops’ in kaart te brengen.

Lees meer

Rol growshops in hennepteelt

Growshops spelen een rol in de hennepteelt bij: (1) het leveren van producten voor het opzetten van een hennepkwekerij en (2) het leveren van kennis over teeltwijzen. Met de gezamenlijke aanpak van dit soort bedrijven willen we de keten van de hennepteelt frustreren.

De twee bedrijven die we samen controleerden zijn van dezelfde eigenaar. Omdat er een vermoeden bestond dat er sprake was van growshops, voerden we de controles gelijktijdig uit. Het onderzoek van de Belastingsdienst en Politie loopt nog. Tijdens deze twee controles constateerden onze controleurs verschillende milieuovertredingen. Hierop hebben wij gehandhaafd.

Gemeentestatistieken Woerden

Verdeling totaal geleverde uren naar taakveld

Meer Statistieken

Totaal Budget

Totale bijdragen (EUR) Budget 2018 Gerealiseerd 2018
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 1.169.561 1.149.415
2 Projectbudget (P) 68.840 46.747
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 50.766 20.376
TOTAAL 1.289.167 1.216.538

Totaal Gemeente Woerden 2018

Meer Statistieken

Educatie

Educatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 13.676
Scholen 25
Producten / Activiteiten 525
Leerlingen boerderij in de Kijker 975
Deelname Excursies 3.675

NME-centrum De Woudreus

NME-centrum De Woudreus Aantal
Bezoekers 2.000
Vrijwilligers 42
Stagiares 5
Vrijwillige uren 2.400

Zeist

Marktkramen

Elke donderdag en zaterdag is er markt in Zeist. De eettenten die op de markt staan, kunnen een belasting veroorzaken voor het milieu. Begin februari 2018 vroeg gemeente Zeist dan ook om extra controle’s op geuroverlast en lozing van afvalwater in het riool.

Lees meer

Controleurs

Een milieutoezichthouder en de BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) van de Omgevingsdienst regio Utrecht controleerden tien marktkramen.

Geuroverlast

Een ‘inrichting’ voor het bereiden van voedsel, dus ook een eettent op de markt,  moet voldoen aan een aanvaardbaar geurniveau. Van de tien kramen voldeden er drie niet aan de wetgeving met betrekking tot doelmatig ontgeuren. De ODRU heeft de eigenaren van de betreffende kramen hierover een brief gestuurd. Omdat er (nog) geen klachten over geuroverlast zijn, en er geen milieurisico is, hoeven de marktkraameigenaren geen voorzieningen te nemen. Komen er alsnog geurklachten dan moeten de ze alsnog voorzieningen treffen en handhaven wij hier op.

Lozing afvalwater in opernbaar rioolstelsel

Bij geen van de tien gecontroleerde kramen is geconstateerd dat er wordt geloosd in het openbare rioolstelsel. De meeste marktkramen vangen het afvalwater op door middel van een tank in de kraam. Bij één kraam ontbrak deze tank waardoor het vermoeden ontstond dat het afvalwater wel in het riool werd geloosd. De eigenaresse is mondeling en schriftelijk gewaarschuwd. We spraken met de marktmeester af dat hij er op toeziet dat het vrijkomende afvalwater op de juiste manier wordt afgevoerd en dit aan ons terugkoppelt. Er zijn geen nieuwe aanwijzingen dat er afvalwater in het openbaar rioolstelsel wordt geloosd.

Lozingen door oliebollenkramen in Zeist

In december 2017 constateerden we bij een controle dat twee oliebollenkramen vethoudend afvalwater in het openbaar rioolstelsel loosden. Beide eigenaren van de kramen kregen een brief om ze op hun overtreding te wijzen en ze uit te leggen welke maatregelen er noodzakelijk zijn. Door het plaatsen van een vetafscheider voldoen de oliebollenkramen nu wel aan de wet.

Koers Boswerf


Begin 2018 is tussen gemeente Zeist en de ODRU besloten dat de taken van centrum voor natuur- en duurzaamheidscommunicatie NDC De Boswerf structureel bij de ODRU worden belegd.

Lees meer

Co-creatie met inwoners, vrijwilligers & betrokken organisaties

Een uitgelezen moment om de toekomst van De Boswerf Zeist te onderzoeken en te bestendigen. Dit najaar maakten we hiermee een start. Samen met een groep inwoners, vrijwilligers en betrokken organisaties dachten we tijdens een co-creatie in september na over de Koers voor De Boswerf in de komende jaren. Belangrijke onderwerpen die hierin aan bod kwamen waren: onderwijs, natuurgerichte recreatie, inzet van vrijwilligers, samenwerkingen met andere partijen en de locatie. De opbrengst is samengevat in een praatplaat.

Tijdens een tweede sessie in november dachten we samen met een aantal organisaties/partijen na over mogelijke samenwerkingen. Aanwezige partijen waren o.a. Nationaal park Utrechtse Heuvelrug, zorgorganisatie Reinaerde, IVN natuureducatie, vrijwilligerscentrale en Samen Duurzaam Zeist. Hier zijn een aantal serieuze gesprekspartners uit gekomen.

Op basis van de input van beide bijeenkomsten en een aantal vervolggesprekken brengen we in april 2019 een advies uit voor de Koers Boswerf /NDC Zeist.

Gemeentestatistieken Zeist

Verdeling totaal geleverde uren naar taakveld

Meer Statistieken

Totaal Budget

Totale bijdragen (EUR) Budget 2018 Gerealiseerd 2018
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 1.187.175 1.185.599
2 Projectbudget (P) 475.395 471.669
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 100.698 80.887
TOTAAL 1.763.269 1.738.155

Totaal Gemeente Zeist 2018

Meer Statistieken

Educatie

Educatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 5.025
Scholen 24
Producten / Activiteiten 203
Leerlingen boerderij in de Kijker 763

NME-centrum De Woudreus

NME-centrum De Woudreus Aantal
Bezoekers 32.000
Vrijwilligers 40
Stagiares 18
Vrijwillige uren 3.200