Laden..

Welkom bij de ODRU

Jaarverslag 2019

In beweging

Over de ODRU

Vijftien gemeenten in de provincie Utrecht brachten een deel van hun taken op het gebied van milieu en in een aantal gevallen bouw onder bij de Omgevingsdienst regio Utrecht; wij zijn daarmee een adviseur van en voor onze gemeenten. Zij maken gebruik van onze deskundigheid om de omgeving waarin wij wonen en werken nog veiliger, duurzamer en gezonder te maken.

Van het Algemeen Bestuur

Vlnr. Boven: Hans Marchal, Tymon de Weger, Petra Doornenbal, Arnold van Vuuren (secretaris)Midden: Rob Jorg, Babette Behrens (ambtelijk secretaris), Ivo ten Hagen, Wouter Catsburg, Peter Bekker, Huib Zevenhuizen, Jeroen Willem Klomps Onder: Bas Lont, Erika Spil, Peter de Rooij. Op deze foto ontbreken Frits Naafs (voorzitter), Anne Brommersma, Kiki Hagen en Engbert Stroobosscher.

Vlnr. Boven: Hans Marchal, Tymon de Weger, Petra Doornenbal, Arnold van Vuuren (secretaris)
Midden: Rob Jorg, Babette Behrens (ambtelijk secretaris), Ivo ten Hagen, Wouter Catsburg, Peter Bekker, Huib Zevenhuizen, Jeroen Willem Klomps
Onder: Bas Lont, Erika Spil, Peter de Rooij. Op deze foto ontbreken Frits Naafs (voorzitter), Anne Brommersma, Kiki Hagen en Engbert Stroobosscher.

Er kwam in 2019 veel voorbij wat onze bestuurlijke aandacht vroeg. We stelden een vernieuwde koers vast in de overtuiging dat we hiermee een robuust houvast hebben om in de komende jaren met elkaar effectief te blijven opereren. Met een standaard pakket VTH bijvoorbeeld maar ook met een nieuwe producten- en dienstencatalogus en een ambitieus programmaplan voor het programma Duurzaamheid.

Lees meer

KOMST OMGEVINGSWET

Veel aandacht en energie ging uit naar de taak die wij als bestuurders hebben om de ODRU bij de komst van de Omgevingswet te ondersteunen. Een enorme ontwikkelopdracht waarbij we er samen met de directie op toezien dat de voorbereiding in nauwe samenwerking met de gemeente, in het juiste tempo en met de juiste kwaliteit en kwantiteit plaatsvindt.

Overdracht van taken

Niet alleen de programma’s vroegen onze aandacht. Veel hebben we gesproken over het optimaliseren van de werkrelatie met de gemeenten, de gevolgen van de overdracht van bouwtaken uit Montfoort-IJsselstein en De Ronde Venen en de verbindende rol van de regievoerders.

De financiële zorgen waar veel gemeenten mee kampen, speelden natuurlijk een belangrijke rol in onze gesprekken. De organisatie dacht actief mee over de keuzes die moesten worden gemaakt om niet alleen het werk zo efficiënt en transparant mogelijk in te richten maar over de resultaten ook helder en inzichtelijk aan de gemeenten te rapporteren.

FUNCTIEWISSELINGEN

2019 was ook het jaar van de functiewisselingen. We namen afscheid van de adjunct-directeur en onze directeur-bestuurder. Het bestuur zorgde ervoor dat de organisatie onder leiding van een interim-directeur het jaar goed kon voortzetten. Wij hebben met bewondering en waardering gezien hoe het bijna geheel vernieuwde management voortvarend de organisatie op de juiste koers heeft gehouden met de focus op die thema’s die voor ons allemaal van belang zijn. De komst van Arnold van Vuuren als nieuwe directeur geeft ons alle vertrouwen dat de organisatie zonder grote ingrepen haar koers kan vervolgen.

Ook binnen het dagelijks bestuur namen we afscheid en verwelkomden we nieuwe leden. Sander Janssen kreeg binnen zijn gemeente een andere portefeuille. Wouter Catsburg nam het duurzame stokje van hem over. Ook Tymon de Weger, wethouder van Woerden nam afscheid. Jeroen Willem Klomps, wethouder van Stichtse Vecht, nam zijn plaats in.

Met een solide MT, een stabiele financiële basis, de koers als fundament en een bestuur vol energie en vertrouwen zijn de voorwaarden aanwezig om ook van 2020 een succesvol jaar te maken. Een rustig jaar zal het zeker niet worden, we blijven immers ‘in beweging’.

Namens het algemeen bestuur van de ODRU,

Frits Naafs (voorzitter)

Gebeurtenissen na balansdatum

Coronacrisis

Bij de opmaak van deze stukken (25 maart) is er sprake van een coronacrisis. Tot op dit moment verwacht het MT nog geen grote invloed op de resultaten. Gezien de onzekerheid omtrent de duur en de omvang van de problemen is het zeer waarschijnlijk dat dit gaat wijzigen.

De volgende zaken zijn op dit moment actueel:

 • Iedereen werkt zoveel mogelijk vanuit huis.
 • De ODRU is telefonisch en per mail gewoon bereikbaar.
 • Er is een zorgteam geïnstalleerd en actief.
 • Het MT heeft dagelijks overleg over de situatie en de gevolgen van corona voor de ODRU.
 • Er wordt kritisch gekeken naar de inzet van inhuurkrachten en de verlenging van hun contracten.

De werkzaamheden worden op dit moment op de volgende wijze aangepakt:

 • Voor de meeste medewerkers is het goed mogelijk om thuis te werken.
 • Toezicht / handhaving: er worden vooral administratieve taken uitgevoerd.
 • Vergunningverlening: de aanvragen en afhandeling lopen op nog door.
 • Juridische zaken: behandeling en voorbereidingen kunnen doorgaan. De rechtszaken gaan niet door.
 • De NME centra zijn gesloten alle activiteiten en lessen zijn geannuleerd.
 • Er is nog een beperkte invloed op de overige (adviserende) taken.

De financiering van de ODRU is afhankelijk van gerealiseerde uren. Wanneer medewerkers niet meer productief kunnen werken ontstaat er financiële schade. Wanneer meer duidelijk wordt over de gevolgen wordt het bestuur geïnformeerd.

In Beweging

Er was bij de ODRU in 2019 niet veel wat ‘stilstond’. We kozen de titel van het jaarverslag niet voor niets. Terugblikkend zie ik 2019 vooral als een overgangsjaar. Samen met het bestuur en de organisatie stelden we een hernieuwde koers vast. Omdat ook de zorg voor de werkdruk hoog was (en nog steeds is) benoemden we een aantal prioriteiten: “wat doen we dit jaar wel en wat laten we voor nu even liggen?” De voorbereiding op de komst van de Omgevingswet, het programma Duurzaamheid en ‘Sturen, monitoren en verantwoorden’ (SMV) stonden bovenaan de prioriteitenlijst.

Lees meer
V.l.n.r. Peter van den Burg, Arnoud van Vliet (relatiemanager a.i.), Marije Eillebrecht, Arnold van Vuuren, Robert Groenendijk, Annemarie Huisman, Jon Pronk en Babette Behrens (bestuurssecretaris)

V.l.n.r. Peter van den Burg, Arnoud van Vliet (relatiemanager a.i.), Marije Eillebrecht,
Arnold van Vuuren, Robert Groenendijk, Annemarie Huisman, Jon Pronk en Babette Behrens (bestuurssecretaris)

Koers 2019-2022

De Koers en het daaruit voortvloeiende werkplan legden een stevige basis om op door te bouwen. Een bijna volledig nieuw managementteam bracht de nodige energie en inspiratie mee om deze ‘bouwtaak’ aan te gaan. Met een solide MT konden we ook samen met de gemeenten en onze bestuurders stappen zetten in de vormgeving van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap: een soms lastige spagaat.

tijdschrijven

De financiële situatie van onze gemeenten dwong ons om niet alleen onze werkprocessen maar ook de manier waarop wij onze werkzaamheden verantwoorden kritisch onder de loep te nemen. Vanuit het programma SMV is het initiatief genomen om op een andere manier te gaan tijdschrijven. Zo krijgen onze opdrachtgevers een beter beeld van waar hun geld naartoe gaat, terwijl de medewerkers zelf meer zicht krijgen op hun werkvoorraad en dus hun eigen planning. Dat laatste draagt bij aan het terugdringen van het gevoel van werkdruk. Samen met de regievoerders blijven we in gesprek hoe we het beste tegemoet kunnen komen aan de wensen van de gemeenten: standaard waar dat kan en maatwerk waar dat nodig is.

trots

Terugkijkend op 2019 is er veel waar we trots op zijn. Een trots die we wat mij betreft best wat vaker mogen uitdragen. Bijvoorbeeld wanneer we een bus met illegaal vuurwerk onderscheppen, onze ondermijningsacties succesvol zijn of we door slimme controles illegale asbestsanering opsporen en aanpakken. Want ook zo krijgen onze opdrachtgevers een beter beeld van de maatschappelijke relevantie van het werk dat wij doen.

Een solide basis, een beter beeld, meer inzicht in de uren en veel ambitie om van onze programma’ s een succes te maken. We gaan door op de ingeslagen weg met zorg voor de mensen die het allemaal moeten doen. Met een nieuwe lichting Young Professionals, meer zichtbaarheid op de arbeidsmarkt en meer verhalen over de resultaten die we boeken, laten we de ODRU zien als een trotse organisatie; een organisatie met betekenis voor de gemeenten èn een organisatie waar het fijn is om te werken.

Arnold van Vuuren (directeur)

Strategische Koers 2019 - 2022

Op weg naar een procesgerichte organisatie

Wij zijn voor onze gemeenten het kenniscentrum op het gebied van milieu en duurzaamheid. Wij voeren in mandaat VTH-taken in het omgevingsrecht uit.’ Zo luidt de ambitie in onze hernieuwde strategische Koers 2019-2022. Onze kernwaarden samen, dichtbij, deskundig, anticiperend, objectief en maatschappelijk bewust stonden en staan nog steeds stevig overeind. Zij zijn de blijvende basis van waaruit we werken aan onze missie: een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor inwoners en bedrijven.

Meer slagkracht

In 2019 legden we de laatste hand aan de noodzakelijke, organisatorische veranderingen. Werkend vanuit clusters legden we meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers zelf, waarmee we meer slagkracht kregen. Ook de belangrijkste werkprocessen (Wabo, vooroverleg en uitvoeren controle) zijn opnieuw ingericht en in praktijk gebracht. Door een nieuwe manier van tijdschrijven kunnen we onze werkzaamheden transparanter aan onze opdrachtgevers verantwoorden. Zo ontwikkelen we ons van een activiteitgerichte naar een meer procesgerichte organisatie.

De Koers 2019-2022 heeft zes speerpunten:

 • De Omgevingswet
 • Duurzaamheid, klimaat en energietransitie
 • Uniformiteiten schaalvoordelen
 • ICT en digitalisering
 • Sturing, monitoring en verantwoording
 • Kwaliteit van dienstverlening

Hieronder leest u per onderwerp een korte terugblik.

Omgevingswet volop in beweging

De Omgevingswet is volop in beweging en de voorbereidingen zijn al een aantal jaren aan de gang...
Klik hier voor de infographic

Duurzaamheid, klimaat en energietransitie

De ODRU-gemeenten staan voor een grote uitdaging op het gebied van duurzaamheid... Klik hier voor de infographic

Uniformiteit en schaalvoordelen

Samen met onze gemeenten streven we naar volumevoordelen door meer uniformiteit, standaardisatie en harmonisatie...
Lees meer

IT en digitalisering

ICT wordt voor de ODRU steeds belangrijker. Op korte termijn zit dit vooral in een uniforme werkwijze, ondersteund door goede ICT... Lees meer

Sturing, monitoring en verantwoording

Als onze opdrachtgevers bepalen gemeenten wat wij doen en voor hoeveel uren we dat doen... Lees meer

Kwaliteit van dienstverlening

De toegevoegde waarde van de ODRU gaat niet alleen over wát we doen, het gaat ook over ‘hoe’ we dat doen: de kwaliteit van onze dienstverlening... Lees meer

Werken bij de ODRU

Het voorbereiden op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), het werven van veel nieuwe medewerkers en de ontwikkeling van medewerkers. Dat waren in 2019 de hoofdthema’s voor de HR-afdeling, naast de aandacht voor de werkdruk en het ziekteverzuim.

Voorbereiden op nieuwe wet Wnra

Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De Wnra geeft ambtenaren dezelfde rechten en plichten (rechtspositie) als werknemers in het bedrijfsleven. De wet is ook op de ODRU van toepassing. 2019 stond dan ook in het teken van de voorbereiding op deze wettelijke verandering. Zo is de aanstelling van alle medewerkers per 1 januari 2020 omgezet naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Ook zijn alle personele regelingen omgezet naar de nieuwe cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (cao SGO) en opgenomen in het personeelshandboek.

Wisseling managementteam

Het managementteam kende vorig jaar veel wisselingen. Niet alleen verlieten de directeur en de adjunct-directeur in september de organisatie, ook namen wij afscheid van een MT-lid en hadden we te maken met uitval door ziekte. In de tweede helft van het jaar bestond het managementteam voor de helft uit interim-managers. Ondanks deze wisselingen zette het team zich optimaal in en ging de bedrijfsvoering en de koers van de organisatie gewoon door. Eind 2019 benoemde het ODRU-bestuur Arnold van Vuuren als nieuwe directeur. 2020 staat in het teken van samen verder bouwen aan de ODRU-organisatie.

Werving medewerkers

Met behulp van een wervingsbureau organiseerden wij intensieve wervingscampagnes. We hebben nieuwe medewerkers aangenomen, maar het is ons niet gelukt om alle vakspecialist-vacatures in te vullen. Het spanningsveld tussen vraag en aanbod is een belangrijke oorzaak. Begin 2020 zetten we deze vacatures opnieuw uit.

Ontwikkeling medewerkers

Ontwikkeling van medewerkers betrof in 2019 enerzijds functiegerichte trainingen en opleidingen en anderzijds opleidingen voor persoonlijke ontwikkeling. Ook organiseerden wij organisatiebrede trainingen: één over het voorkomen en beheersen van agressie en geweld en meerdere trainingen ter voorbereiding op de komende Omgevingswet.

Evaluatie Young Professionals programma 2017 - 2019

De ODRU gelooft in de meerwaarde van medewerkers van verschillende leeftijden. Daarom zijn we in 2017 gestart met het twee jaar durende Young Professionals-programma. Van de elf Young Professionals die in 2017 via een leerprogramma bij de ODRU kwamen werken, hebben in 2019 zeven hun plek binnen onze organisatie gevonden. Eind 2019 evalueerden we het Young Professional-programma. Alle betrokkenen waren positief en mede daarom starten we in 2020 met een nieuw Young Professional-programma.

Een kijkje in de keuken van het RIVM

Een mooi kans voor onze Young Professional Emma

Als afsluiting van het Young Professional-programma kregen alle Young Professionals de kans om een project te doen buiten de ODRU. Ik werd hier enthousiast van, want hoe vaak krijg je nu een kijkje in de keuken van een andere organisatie? Mijn keuze viel op het RIVM, omdat ik binnen de ODRU werk als geluidsspecialist en geïnteresseerd ben in de relatie tussen geluid en gezondheid. Van juli t/m september, twee dagen in de week, kon ik meewerken aan een project van het geluidsteam van het RIVM.

Meeschrijven aan rapport

De achtergrond van dit project: De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde eind 2018 voor verschillende geluidsbronnen advieswaarden op waaronder de gezondheidsrisico’s acceptabel zijn. De WHO adviseert overheden om de geluidbelasting zoveel mogelijk te verlagen tot deze advieswaarden. Naar aanleiding van dit adviesrapport stelde de Tweede Kamer vragen (Motie Schonis) aan de minister van Infrastructuur en Milieu, Cora van Nieuwenhuizen. Zij gaf vervolgens het RIVM opdracht om een rapport te schrijven dat de advieswaarden van de WHO vergelijkt met de Nederlandse geluidsnormen. Ook vroeg de minister om beleidsopties te schetsen voor het verminderen van omgevingsgeluid. Aan dit rapport mocht ik meeschrijven.

Kennis, inzicht en contacten

Het werken bij het RIVM leverde mij veel kennis, flexibiliteit, inzicht en nieuwe contacten op. Niet alleen weet ik nu meer over de Nederlandse geluidwetgeving en de relatie tussen geluid en gezondheid, ik heb ook gezien hoe een andere organisatie werkt.

Emma Tabak
Adviseur B Geluid

Ondernemingsraad

2019: volle bak voor de OR

Reflectie op koers 2019 - 2022

De ondernemingsraad (OR) begon in 2019 met een reflectie op de Koers 2019-2022. De OR vroeg onder andere aandacht voor deze zin: “En voorkom dat het streven naar meer standaardisatie en efficiency leidt tot een werkpakket waarmee we deskundige en professionele medewerkers onvoldoende kunnen binden, boeien en aantrekken.” De OR vindt dat de keuzes toekomstbestendig moeten zijn, mede met het oog op onze dienstverlening en de Omgevingswet.

Lees meer

Naast goed personeel is een goede informatievoorziening de tweede pijler. Informatie die volledig, juist en eenvoudig digitaal is te ontsluiten, is cruciaal voor onze dienstverlening. Dit speerpunt heeft voor de OR hoge prioriteit. Het plan Informatiemanagement & ICT 2019-2022 vormt een solide basis om de komende jaren de informatievoorziening te verbeteren.

Arbo-regelingen

Meerdere personele regelingen op Arbogebied zijn ter instemming of advisering aan de OR voorgelegd. De OR is tevreden dat de ODRU met deze regelingen - en door de aansluiting bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag - duidelijke regels en een goed vangnet heeft.

Wisselingen directie

Na de zomer namen we afscheid van Jacco Post als directeur en Saskia de Vries als adjunct-directeur. Een delegatie van de OR maakte deel uit van de adviescommissie voor de werving van de interim-directeur en niet veel later ook van de vaste directeur.

Wnra en Personeelshandboek

Alle personele regelingen van de ODRU zijn aangepast vanwege de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de nieuwe cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) per 1 januari 2020. Door een goede samenwerking met de HR-afdeling heeft de OR ingestemd met de aangepaste regelingen. Ook is met de ODRU een convenant ondertekend waarin de taakverdeling tussen OR en vakbonden is geregeld. Voor alle partijen is daarmee duidelijk wie voor welk onderwerp in het nieuwe jaar aan tafel zit.

Omgaan met klachten

Hieronder leggen wij uit hoe de ODRU omgaat met klachten. Daarnaast behandelen wij, namens de ODRU-gemeenten, milieuklachten die zijn veroorzaakt door bedrijven. Denk aan geluidsoverlast, stankoverlast, stofoverlast, bodemvervuiling, lichtverontreiniging en afval. Onder Regionale Projecten staat hoeveel klachten wij per gemeente hebben behandeld.

Lees meer

Klachtbehandeling

Klachten over onze dienstverlening behandelen wij zorgvuldig, volgens de regels in de Algemene wet Bestuursrecht. Wij handelen oplossingsgericht en objectief en doen zoveel mogelijk recht aan de belangen van alle partijen. Met de informatie die we bij de behandeling van klachten verzamelen, proberen we onze dienstverlening te verbeteren. Mocht het vertrouwen in de ODRU zijn geschaad, dan doen we er natuurlijk alles aan om dat weer te herstellen.

ZEVEN KLACHTEN

Het voorkomen van klachten lukt helaas niet altijd. In 2019 ontvingen we, net als in 2018, zes klachten. Eén klacht uit 2018 werd in 2019 behandeld. In dit jaarverslag rapporteren we dus over de behandeling van zeven klachten. Deze gingen vooral over de manier waarop medewerkers handelden of dat juist niet deden. Ook ontvingen we twee klachten (deels) over een onzorgvuldige omgang met gegevens.

Informele behandeling

Na de ontvangst van een klacht gaan we eerst in gesprek met de klager. We kijken of we de klacht zonder formele procedure kunnen afhandelen. In zo’n geval nemen we geen formeel besluit over het ontvankelijk of gegrond zijn van de klacht. In 2019 lukte dat in vier van de zes gevallen. Eén klacht hebben we doorgestuurd naar de functionaris Gegevensbescherming, omdat het ging over een vermoeden van een datalek.

MEER BEGRIP

Als we onze manier van handelen uitleggen en de achtergrond en omstandigheden toelichten, ontstaat bij klagers vaak meer begrip. Omgekeerd geldt dat bij de betrokken medewerkers, soms in een gesprek met de directeur of leidinggevende, meer inzicht ontstaat in waarom hun gedrag tot een klacht kon leiden. Soms blijven verschillende interpretaties van gebeurtenissen bestaan. Niet alles kunnen wij achteraf reconstrueren.

FORMELE BEHANDELING

Twee klachten hebben we in een formele procedure behandeld. De klager kon zijn klacht mondeling toelichten en ook de betrokken medewerkers werden gehoord. Op basis van alle verzamelde informatie geeft de functionaris, die de klacht behandelt, een advies aan de directeur van de ODRU. Deze neemt vervolgens een besluit.

De eerste klacht (ingediend in 2018) richtte zich op zeven onderdelen die we afzonderlijk hebben beoordeeld. Op één onderdeel werd de klacht gedeeltelijk gegrond verklaard, de rest werd ongegrond verklaard. De andere klacht die we formeel hebben behandeld, werd gegrond verklaard. Namens de ODRU hebben we aan de klager excuses gemaakt.

Nationale Ombudsman

Als een klager het niet eens is met hoe de klacht is behandeld, kan deze zich richten tot de Nationale Ombudsman. Dat kan hij doen tot één jaar na de formele klachtafhandeling. Eén van de klachten uit 2018 is in 2019 aan de Ombudsman doorgestuurd. Voor de klachten, die zijn ontvangen in 2019, is dat nog niet gebeurd.

Naar aanleiding van de behandeling van de klachten hebben we besloten om enkele interne procedures nog eens tegen het licht te houden om herhaling te voorkomen.

Financiële samenvatting

Overzicht resultaat 2019

De ODRU sloot 2019 af met een positief resultaat van € 221.193. Dit is € 203.620 hoger dan de bijgestelde begroting 2019 (zie tabel 1). In tabel 2 zijn de resultaten per programma opgenomen. In overleg met het algemeen bestuur besluiten we over de bestemming van het resultaat à € 221.193 conform artikel 32 uit de GR.

Lees meer

Gerealiseerd resultaat & weerstandsvermogen

De geactualiseerde notitie Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2019 is in 2019 opgemaakt, maar nog niet door het algemeen bestuur vastgesteld. De notitie leggen we gelijktijdig met de jaarstukken voor aan het bestuur. In de conceptnotitie zijn de risico’s in kaart gebracht en op basis hiervan hebben we een berekening gemaakt van de benodigde omvang van het weerstandsvermogen. De ratio voor het benodigde weerstandsvermogen moet volgens de conceptnotitie liggen tussen de bandbreedte van 1,0 en 1,4. Dit komt neer op een wenselijk weerstandsvermogen van € 667.000 en € 933.800. Eind 2019 bedroeg het weerstandsvermogen € 1.321.684 en daarmee bevindt het weerstandsvermogen zich boven de voorgestelde bandbreedte. Eind 2020 actualiseren we de notitie Weerstandsvermogen en Risicomanagement opnieuw.

Tabel 1: Gerealiseerd resultaat 2019 totaal

Resultaat 2019 (EUR) Bijgestelde begroting 2019 Realisatie 2019 Verschil
Totale lasten 17.782.845 17.701.010 81.835
Totale baten 17.425.174 17.542.920 117.746
Saldo van baten en lasten -357.671 -158.090 199.581
Onttrekking uit reserve Uitvoering Koers 375.244 379.283 4.039
Gerealiseerd resultaat 17.573 221.193 203.620

Tabel 2: Gerealiseerd resultaat 2019 per programma

Overzicht van Baten 2019 (EUR / programma) Bijgestelde begroting 2019 Realisatie 2019 Saldo
V&M (Milieu taken) 14.246.951 14.010.847 -236.104
VHROSV (Bouwen en RO) 2.194.269 2.431.043 236.774
Onderwijs (Natuur- en Milieu Educatie) 827.280 945.642 118.362
Overhead 156.674 155.388 -1.286
Algemene dekkingsmiddelen - - -
Onvoorzien - - -
Totale Baten 17.425.174 17.542.920 117.746
Overzicht van Lasten 2019 (EUR / programma) Bijgestelde begroting 2019 Realisatie 2019 Saldo
V&M (Milieu taken) 9.066.041 8.863.579 202.462
VHROSV (Bouwen en RO) 1.829.764 2.123.181 -293.417
Onderwijs (Natuur- en Milieu Educatie) 673.623 775.154 -101.531
Overhead 6.213.417 5.654.106 559.311
Algemene dekkingsmiddelen - - -
Onvoorzien - 284.990 -284.990
Totale Lasten 17.782.845 17.701.010 81.834
Onttrekkingen uit reserve Uitvoering Koers 375.244 379.283 4.039
Gerealiseerd resultaat 17.573 221.193 203.620

Toelichting resultaat

Het positieve resultaat is vooral het gevolg van meevallers in de kosten. In de eerste plaats zijn de werkgeverspremie lager doordat de ODRU over 2019 UFO premie heeft afgedragen i.p.v. WW premie. Dit betreft een voordeel van bijna € 155.000 (zie ook 15.1.1). Daarnaast zijn de indirecte personele kosten, de algemene kosten, huisvestingskosten en kapitaallasten lager dan begroot. Daarnaast kreeg de ODRU extra aanvullende opdrachten van eigenaar-gemeenten en overige opdrachtgevers. Tot slot zijn de salarislasten lager door een premierestitutie van de WW-premie en veel openstaande vacatures.

Tegenvallers waren de extra kosten voor inhuur met doorgaans hogere tarieven, de lagere vaste omzet, de hogere bestuurskosten(advieskosten) en de hogere diverse kosten door een dotatie aan de voorziening boventalligen.

Onze medewerkers hebben een grote bijdrage geleverd aan de omzet. Ondanks de inzet voor de uitvoering koers en het hogere arbeidsverzuim is het ons bijna gelukt om de productiviteitsnorm te halen (norm 1.360 uur en realisatie 1.349 uur).

De liquiditeitspositie is nog steeds op orde. Het positieve resultaat draagt hieraan bij, evenals de goede betalingsmoraal van de gemeenten. De kosten in het kader van de Uitvoering Koers (vooral voorbereiding op de Omgevingswet) vielen lager uit dan begroot. De kosten hiervan zijn onttrokken aan de gevormde bestemmingsreserve ‘Uitvoering Koers’.

Urenoverzicht

Het totaalaantal uren dat in 2019 is gecontracteerd, was 213.476 (zie tabel 3 'Totaal uren overzicht'). De uren uit de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met de gemeenten hebben hierin het grootste aandeel. Vanuit de vastgestelde uitvoeringsprogramma’s (UVP’s) hebben we te maken met tijdelijke en projectbudgetten.

Lees meer

Verantwoording urenrealisatie opbouw

De tijdelijke uren zijn bij de DVO-uren opgeteld, omdat deze dezelfde financieringsstructuur hebben. De projectbudgetten komen vaak bij de gemeenten uit een ander budget dan milieu (bouwen, RO, etc.). Het laatste onderdeel van tabel 3 bestaat uit de aanvullend afgenomen uren in 2019. Dit is opgebouwd uit taken en diensten die aanvullend zijn gecontracteerd op het UVP à circa 23.096 uur. Ook de projecten die zijn doorgezet (Balans) vanuit 2018 maken onderdeel uit van de extra afgenomen uren, namelijk 2.369 uur.

Toelichting urenrealisatie resultaat

In totaal hebben we ruim 193.500 uur gerealiseerd, een onderschrijding van bijna 10% op de gecontracteerde uren. Vergelijken we dit met de uren uit de bijgestelde begroting, dan blijkt dat we ruim 3.500 uur meer hebben gerealiseerd (verschil in kolommen bijgestelde begroting 2019 en gerealiseerde uren 2019). We hebben dus meer uren geleverd dan begroot. Begin 2020 hebben we per gemeente de eindafrekening van de uren opgemaakt. Onze afdeling Relatiemanagement heeft de afwikkeling van de over- en/of onderschrijdingen met de deelnemende gemeenten gecommuniceerd. De totale bijdrage van gemeenten aan de ODRU hebben we weergegeven in tabel 4. Een nadere toelichting staat in de verantwoording per gemeente en in bijlage 1.

Tabel 3: Totaal uren overzicht

Urenrapportage Contract uren 2019 Bijgestelde begroting 2019 Gerealiseerde uren 2019 Verschil (contract-gerealiseerd) Realisatie 2019 (EUR)
1 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP):          
DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 164.333 162.888 158.356 -5.977 € 14.212.431
Projectbudget (P) 23.678 18.923 17.469 -6.209 € 1.567.862
2 Aanvullend afgenomen:          
Aanvullend (A) 23.096 7.000 16.253 -6.843 € 1.338.645
Balans (B) 2.369 1.189 1.530 -839 € 137.353
Totaal 213.476 190.000 193.609 -19.868 € 17.256.292

Tabel 4: Dekkingsmiddelen per gemeente

Dekkingsmiddelen (EUR) Realisatie 2019
Gemeente Bunnik 495.198
Gemeente De Bilt 909.967
Gemeente De Ronde Venen 2.368.121
Gemeente IJsselstein 1.815.761
Gemeente Montfoort 1.535.687
Gemeente Oudewater 461.616
Gemeente Renswoude 435.501
Gemeente Rhenen 377.127
Gemeente Stichtse Vecht 1.630.867
Gemeente Utrechtse Heuvelrug 1.076.779
Gemeente Veenendaal 800.662
Gemeente Vijfheerenlanden 1.318.066
Gemeente Wijk bij Duurstede 419.709
Gemeente Woerden 1.395.000
Gemeente Zeist 1.864.822
Overige opdrachtgevers 351.410
TOTAAL 17.256.292

Analyse op het uurtarief

Tabel 5 toont een analyse van het uurtarief. In de kadernota 2019 is vastgesteld dat in de begroting 2019 wordt gerekend met een uurtarief van € 89,75. Bij de bijgestelde begroting is de marge toegenomen, maar weer bestemd voor de Uitvoering Koers.

Bij de realisatie 2019 is de omzet gestegen naar 193.609 uur en zijn de kosten voor Uitvoering Koers lager dan de bijgestelde begroting. Een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling van de baten en lasten staat in hoofdstuk 15. Het werkelijke uurtarief voor 2019 komt - op basis van nacalculatie - uit op € 87,99.

De komende jaren werken we aan beter inzicht en kwaliteit van de dienstverlening. Dit gebruiken we bij de calculaties van uren en tarieven. De nacalculatie van het tarief hebben we niet gebruikt voor de eindafrekeningen per gemeente. De bestemming van het exploitatieresultaat is voorbehouden aan het algemeen bestuur.

Tabel 5: Nacalculatie uurtarief

Nacalculatie uurtarief (EUR) Begroting 2019 Bijgestelde begroting 2019 Realisatie 2019
Totale lasten 12.688.272 17.782.845 17.701.010
af: Baten niet-uren gerelateerd: - - -
- Milieutaakuitvoering - - 111.423
- Kosten betaald door derden (UWV, subsidies) 216.000 216.000 175.205
- Uitvoering Koers en onttrekking reserve 247.121 566.845 379.283
bij: Begroot resultaat: 35.699 - -
Totale lasten na correctie 12.260.850 17.000.000 17.035.099
Aantal productieve uren 136.611 190.000 193.609
Uurtarief afgerond 89,75 89,47 87,99

Regionale projecten

Door via de ODRU met vijftien gemeenten samen te werken, bundelen we onze kennis en capaciteit en kunnen we meer bereiken. In 2019 voerden we met elkaar vele regionale projecten uit.

Asbest
ELEKTROMAGNETISCHE
GOLVEN
PFAS PROBLEMATIEK
PAS
BLINDGANGERS
Informatiegestuurde handhaving
NDC

Asbest: in beweging komen door verleiding

Ondanks dat de Eerste Kamer in juni tegen het wetsvoorstel voor een landelijk asbestdakenverbod stemde, ging het informatieteam asbestdaken op volle kracht verder met het stimuleren en ondersteunen van asbestsanering. Het informatieteam is opgericht samen met de provincie Utrecht en de RUD. De ODRU is trekker van dit team.

Lees meer

www.asbestdakenopnul.nl

Begin 2019 lanceerden we de website www.asbestdakenopnul.nl. Dakeigenaren en gemeenten vinden er informatie over asbest (wat is het en hoe herken je het?),het zelf verwijderen van een asbestdak, de kosten daarvan en informatie over initiatieven en ondersteuning in de gemeenten in de provincie Utrecht.

Landelijke asbestdakenkaart

Om het aantal asbestdaken in Nederland te volgen, werkten we mee aan een landelijke asbestdakenkaart. Deze is gepubliceerd op de website van het programmabureau ‘Versnellingsaanpak asbestdaken sanering’ (www.asbestversnelling.nl). De gegevens worden door de ODRU beheerd.

Eigenaren met een klein dak

Geen verbod betekent dat eigenaren zelf bepalen wanneer ze hun dak saneren. In 2019 hebben wij dakeigenaren daarin gestimuleerd en ondersteund.

Particuliere eigenaren van een klein dak (< 35 m2) mogen in de meeste gevallen hun asbestdak zelf verwijderen. In deze flyer leggen wij uit hoe dat werkt. Diverse gemeenten hebben de flyer inmiddels besteld. De flyer is onderdeel van een plan van aanpak dat we afgelopen jaar met enkele gemeenten ontwikkelden. Met wijkacties stimuleren en ondersteunen wij inwoners bij het verwijderen van hun asbestdak. Een aantal gemeenten gaat hier in 2020 mee aan de slag. Ons informatieteam heeft daarbij een adviserende en ondersteunende rol.

Pilot energiecoöperaties: asbest eraf, zon erop

Voor grote asbestdaken deden wij mee aan een pilotproject. Het idee is simpel en niet nieuw: asbest eraf, zonnepanelen erop. Maar dat is zeer complex. Dit jaar is, met een provinciale subsidie, een businesscase uitgewerkt in opdracht van drie energiecoöperaties in het Kromme Rijngebied. De uitkomsten van de pilot zijn vrij beschikbaar voor alle coöperaties en dakeigenaren in Nederland.

Versnellen asbestsanering

Begin 2020 verwachten we meer duidelijkheid over de landelijke Samenwerkingsovereenkomst en het lang verwachte fonds (leningen voor asbestdaksanering). Ook staat begin 2020 de publicatie gepland van de regionale kaart met asbestverdachte daken. Dat gaat helpen bij de verdere bewustwording. Het is goedkoper en beter voor de leefomgeving om de asbestdaken te verwijderen als ze nog in goede staat zijn.

De voortgang van deze projecten wordt op www.asbestdakenopnul.nl bijgehouden en via de nieuwsbrief gedeeld met de andere gemeenten in de provincie. Zij kunnen op elk moment instromen, waarbij we gezamenlijk een aanpak op maat kunnen opzetten. Alle initiatieven dragen bij aan een snellere sanering van asbestdaken.

Blindgangers in de provinciebodem

De ODRU adviseert gemeenten over blindgangers en ongebruikte, gedumpte munitie (formeel: niet-gesprongen, conventionele explosieven). Dit doen we in het kader van het opsporen en benaderen van verdachte locaties. Wij kijken of het nodig is om onderzoek te doen en begeleiden de gemeente bij de uitvoering van projecten. Daarnaast beoordelen wij onderzoeksrapporten en uitvoeringsplannen die zijn opgesteld volgens een landelijk vastgestelde kwaliteitsnorm. Zo werken we samen aan een veilige leefomgeving.

Lees meer

Nauwelijks in kaart

In de Tweede Wereldoorlog was ook de provincie Utrecht onderdeel van het strijdtoneel. In de bodem is veel niet-ontploft, en dus nog steeds gevaarlijk, oorlogstuig achtergebleven, maar dat is tot nu nauwelijks in kaart gebracht.

Veel blindgangers in de grond

Naar schatting is maar liefst één op de acht verschoten projectielen niet afgegaan. Dit zijn de zogenaamde ‘blindgangers’. Daarnaast is veel ongebruikte munitie gedumpt in kuilen en watergangen. Daardoor hebben we bij water- en bodemwerkzaamheden vaak met dit soort onaangename vondsten te maken.

Explosiekracht

In de loop van de jaren worden ontstekingsmechanismen steeds instabieler, terwijl de explosieven nog steeds dezelfde explosiekracht hebben. Het vinden van dit materiaal heeft dan ook een flinke impact op de openbare orde en ons gevoel van veiligheid. Het opruimen van blindgangers is een hoge, onvoorziene kostenpost die grote invloed heeft op de financiële haalbaarheid van een bouwplan.

Elektromagnetische golven hoogspannings- en antennemasten

Gemeenten vragen ODRU regelmatig advies over risico’s van elektromagnetische golven van hoogspanningsmasten en antennemasten voor het 4G- en 5G-netwerk.

Lees meer

5G-netwerk

Bijna iedereen maakt inmiddels gebruik van het 4G-netwerk en de opvolger 5G is in aantocht. Omdat de elektromagnetische golven een hogere frequentie hebben dan 4G zijn per vierkante kilometer meer masten nodig. De gevolgen zijn relatief onbekend. Volgens officiële instanties valt het allemaal mee. Toch zijn veel mensen onzeker en krijgen gemeenten van hun inwoners regelmatig vragen over dit onderwerp. Bijvoorbeeld over het aanschaffen van ‘pientere’ lantaarnpalen met een 5G-antenne.

Kennis vergroten

Via cursussen en bijeenkomsten leren wij steeds meer over elektromagnetische golven van hoogspanningsmasten en antennemasten. Ook willen wij het thema meer robuust maken, zodat we gemeenten adequaat kunnen adviseren en bewoners en initiatiefnemers kunnen informeren. Meerdere medewerkers van de ODRU zijn inmiddels bezig met dit onderwerp en werken samen met de RUD.

Begin 2020 organiseren we een incompany-cursus voor betrokken ODRU-medewerkers en geïnteresseerde gemeenten. Dit doen we in overleg met het Antennebureau, het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie.

Aanpak PFAS-
problematiek

PFAS was in 2019 een veelbesproken onderwerp. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam van stoffen die door de mens worden gemaakt en in veel producten worden verwerkt, zoals de antiaanbaklaag van pannen en pizzadozen. PFAS is slecht afbreekbaar en schadelijk voor het milieu. De verwachting is dat in heel Nederland verhoogde PFAS-gehalten in de bodem worden aangetroffen.

Lees meer

Tijdelijk handelingskader te streng

Voor PFAS bestond geen beleid. Om te voorkomen dat het grondverzet stil kwam te liggen, stelde de overheid een tijdelijk, landelijk handelingskader op. Hierin staan normen en regels over hoe met PFAS in de grond moet worden omgegaan. In Dordrecht staat een fabriek waar veel PFAS is gebruikt. Hierdoor vinden we in een straal van 50 km rondom dit gebied, dus ook in een aantal gemeenten in de provincie Utrecht, verhoogde concentraties in de bodem. De landelijke normen zijn zo streng dat in deze gemeenten grondverzet en baggerwerkzaamheden alsnog dreigen stil te vallen. Met grote gevolgen voor met name civieltechnische werkzaamheden, zoals het aanleggen en onderhouden van leidingen, kabels, (spoor)wegen en gebouwen.

Regionale PFAS-kaart biedt uitkomst

Om het grondverzet toch mogelijk te maken, inventariseerden en beoordeelden wij alle bekende gegevens over PFAS in de provincie Utrecht. Dit deden wij samen met de provincie Utrecht en de RUD Utrecht. Het resultaat is een kaart met provinciebrede achtergrondwaarden voor PFAS en een adviesdocument voor gemeenten. Hiermee kunnen gemeenten - onderbouwd - afwijken van de normen in het tijdelijk handelingskader en wordt grondverzet gemakkelijker gemaakt. Dit maakt bovendien het beleid binnen de provincie Utrecht eenduidiger voor burgers en bedrijven.

Actualiseren bodemkwaliteitskaart

De volgende stap is het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart op PFAS en het maken van beleid hierover. Hiervoor onderzoeken wij begin 2020 de PFAS-concentraties in de bodem. Dit maakt de weg vrij regionaal de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan op PFAS aan te passen. Dat maakt veel onderzoek naar PFAS overbodig en bespaart kosten voor initiatiefnemers van grondverzet, zoals gemeenten.

Programma Aanpak Stikstof

De ODRU was het afgelopen jaar intensief bezig met PAS, Programma Aanpak Stikstof. Op basis hiervan werd alvast, vooruitlopend op positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, toestemming gegeven voor mogelijk schadelijke activiteiten. Door de uitstoot van stikstof aan te pakken, hoopten het Rijk en de provincies de ontwikkeling van natuur en de economische ontwikkeling in balans te brengen.

Lees meer

Maar onlangs besliste de rechter anders: PAS mag niet meer worden gebruikt om toestemming te geven voor activiteiten van agrarische bedrijven, industrie, transport, infrastructurele projecten, woningbouw, dijkverzwaring, luchtvaart en andere activiteiten en projecten.

ONDUIDELIJKHEID

De gemeenten en de ODRU merkten snel de gevolgen van de uitspraak. Bij onder meer initiatiefnemers en vergunningverleners ontstond veel onduidelijkheid. Vergunning¬verlening voor stikstof was onmogelijk geworden. En in alle gevallen moet onderbouwd worden of de activiteiten niet leiden tot een grotere opname van stikstof in de grond van beschermde natuurgebieden (Natura 2000).

OP DE VOET

De ODRU volgde de ontwikkelingen op de voet en had nauw contact met de provincie Utrecht.  Wij hielden onze gemeenten continu op de hoogte. Veel medewerkers en regievoerders van de gemeenten hadden vragen over de gevolgen voor vergunningverlening en ruimtelijke plannen. De ODRU beantwoordde deze vragen en gaf advies, al dan niet in overleg met de provincie.

Tijdens overleggen en bijeenkomsten over de stand van zaken konden medewerkers van de gemeenten vragen stellen en kregen zij actuele informatie. Deze bijeenkomsten, onder andere in Wijk bij Duurstede, Vijfheerenlanden, Woerden, Stichtse Vecht en Zeist, werden druk bezocht en positief ontvangen.

Calculator voor stikstofberekening

Na de uitspraak van de rechter was de bestaande calculator niet meer bruikbaar. Met de geactualiseerde AERIUS-calculator kon vanaf september weer een stikstofberekening voor vergunningen of plannen worden gemaakt. Vanaf dat moment nam de vraag van de aangesloten gemeenten naar het controleren van AERIUS-berekening enorm toe. De laatste maanden van het jaar toetste de ODRU vele tientallen berekeningen.

Integraal toezicht en handhaving

Informatiegestuurd toezicht

De ODRU wil effectief en efficiënt toezicht houden met een zo groot mogelijk maatschappelijk effect. Daarom werken wij, naast keten- en gebiedstoezicht, ook met programmatisch risicogestuurd toezicht. Dit houdt in dat wij bepalen waar de grootste risico’s zijn en welke aanpak het best daarbij past. We noemen dit ook wel informatiegestuurd toezicht.

Programmatisch toezicht is een cyclisch proces dat invulling geeft aan de big-8 uit het Besluit omgevingsrecht (Bor). We beginnen met de prioriteiten uit het gemeentelijk beleid en maken een uitgebreide analyse op basis van interne en externe gegevensbronnen. Bij het selecteren van de te controleren inrichtingen houden we rekening met meerdere factoren. Denk aan het naleefgedrag van de branche, landelijke ontwikkelingen in de economische sfeer en regelgeving, trends en het soort overtredingen. Op basis hiervan kunnen wij heldere keuzes maken en dit zorgt jaarlijks voor nieuwe inzichten en een effectievere aanpak.

Blindspotanalyse

Voor het verbeteren van de gegevens in ons bedrijfsinformatiesysteem voeren wij inventariserende controles uit. Om te bepalen welke locaties milieurelevant zijn - en nog niet in beeld bij de ODRU -voeren we een blindspotanalyse uit. Hierbij maken we onder meer gebruik van de informatiebronnen Kamer van Koophandel, basisadministratie adressen en gebouwen (BAG) en ons bedrijfsinformatiesysteem.

Samenwerking handhavingspartners

Toezicht houden doen wij niet alleen. Steeds vaker werken we samen met onze handhavingspartners, zoals andere uitvoeringsdiensten, Inspectie Leefomgeving en Transport, Veiligheidsregio Utrecht, Waterschappen, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en Landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA). Door informatiegestuurd toezicht wordt onze inzet steeds meer reactief, dus waar nodig.

toezicht bij vuurwerkcontroles

Met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) hebben we begin 2019 een samenwerkingsconvenant ondertekend.

Voorcontroles

Samen met de VRU voeren we jaarlijks de voorcontroles van de vuurwerkverkooppunten uit. Zo moeten alle voorzieningen, zoals brandveiligheidsinstallaties en de constructie van de vuurwerkopslag, voldoen aan het Vuurwerkbesluit. Daarnaast moet het verkooppunt voldoen aan het programma van eisen (PVE). Dit moet elke vijf jaar worden beoordeeld.

Door de voorcontroles gezamenlijk met de VRU uit te voeren, bundelen we onze kennis, voorkomen we tegenstrijdige adviezen en beperken we de toezichtlast voor de ondernemer. Dit alles komt de veiligheid ten goede.

Controles verkoopdagen

Om het aantal overtredingen tijdens de verkoopdagen verder te beperken, voeren we de controles anders uit. Van tevoren informeren we de verkooppunten over de aandachtspunten en de meest geconstateerde overtredingen van de afgelopen jaren.

Voor het eerst hebben we tijdens de verkoopdagen risicogestuurd toezicht gehouden. Dit houdt in meer toezicht bij de overtreders en minder bij de verkooppunten. Het is niet gemakkelijk om de vuurwerkondernemers te beïnvloeden om de regels na te leven. Het aantal overtredingen is namelijk niet verder afgenomen. Door samenwerking met de politie en het toepassen van strafrecht zetten we in op een meetbare afname.

10% in overtreding

Uit 120 controles bleek 10% in overtreding te zijn. De meeste overtredingen werden bij de eerste controle gevonden. De resultaten van 2019 nemen we mee in een nieuw vuurwerkproject, waarmee we in maart 2020 starten.

Data-analyse helpt bouwtoezicht

Inventarisatie

Een van onze gemeenten vroeg in 2019 of de ODRU binnen een plangebied een inventarisatie wilde uitvoeren, met als doel beter toezicht. De eerste fase van de inventarisatie vond plaats met behulp van analyse.

De ODRU zocht naar indicaties voor afwijkingen en/of overtredingen. Hierbij hebben we het volgende onderzocht:

 • illegale bebouwing (bouw)
 • illegaal gebruik (bouw)
 • illegale bedrijfsmatige activiteiten (bouw en milieu)

Werkwijze

Om afwijkingen en overtredingen in beeld te brengen, hebben afdeling bouw, milieu en de (tactisch) informatieanalist risico-indicatoren opgesteld. Hiervoor hebben zij meerdere bronnen gebruikt en geanalyseerd, zoals:

 • luchtfoto’s in combinatie met het bestemmingsplan voor visuele analyse
 • andere databronnen (KvK, RVO, SQUIT, etc.) voor data-analyse

Resultaten

Dit onderzoek leverde een lijst op met adressen waar mogelijk signalerende activiteiten plaatsvinden. Deze digitale inventarisatie was fase 1 en maakt het mogelijk om in de volgende fase risicogericht op stap te gaan. Want, om conclusies te trekken, is het nodig dat we deze adressen bezoeken. Dit zou dan een opdracht voor fase 2 zijn vanuit de gemeente.

Signaaltoezicht

Handhavingspartners slaan handen ineen

Door moderne technieken kunnen wij op een eenvoudige manier meldingen van overtredingen (signalen) aan elkaar doorgeven. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU), de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD-Utrecht) en de ODRU zien dit signaaltoezicht als een zinvolle samenwerking tussen handhavingspartners binnen de provincie Utrecht.

Met dit doel hebben we in 2019 een Signaaltoezicht-app ontwikkeld en in oktober zijn we gestart met een testversie. Deze wordt gebruikt door een beperkte groep toezichthouders van de ODRU, VRU en RUD-Utrecht, aangevuld met toezichthouders van een gemeente. Ons doel is om signaaltoezicht in 2020 provinciebreed uit te rollen en dat zoveel mogelijk partijen gebruik gaan maken van het systeem.

Landelijke handhavingsstrategie

Alle deelnemende gemeenten hanteren bij overtreding van de milieuregels de Landelijke Handhavingsstrategie. Bij de beoordeling van overtredingen moet de ernst ervan worden bepaald en het gedrag van de overtreder beoordeeld. De combinatie van deze twee uitkomsten, inclusief eventuele recidive, bepaalt de bestuursrechtelijke- en/of stafrechtelijke aanpak.

Uit een analyse van de data van de afgelopen jaren blijken - bij vergelijkbare overtredingen - grote verschillen tussen toezichthouders. De BOA’s worden ook nauwelijks betrokken bij ernstige overtredingen of crimineel gedrag waarbij strafrecht kan worden ingezet. Hoewel de Landelijke Handhavingstrategie eist dat de score navolgbaar moet zijn, is dit in de huidige situatie niet mogelijk.

APP

Om gelijksoortige overtredingen door verschillende toezichthouders op dezelfde manier te kunnen beoordelen, hebben wij een Landelijke Handhavingstrategie-app gemaakt. Deze bevat twintig vragen. Vooraf bepaalde beoordelingen worden automatisch naar de BOA’s gestuurd. Om de toezichthouder verder te ontlasten, maakt de LHS-app een standaardtekst die hij kan registreren in ons zaaksysteem en kan gebruiken voor de aanschrijvingsbrief naar de overtreder. Vanaf begin 2020 gebruiken al onze toezichthouders dit hulpmiddel.

Natuur- en duurzaamheids-communicatie

Met Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie ondersteunt de ODRU elf gemeenten om hun inwoners verantwoorde en duurzame keuzes te laten maken voor hun woon-, werk- en leefomgeving. Dit doen wij via educatie, recreatie en participatie vanuit vier buitenlocaties, MEC Maarssen in Stichtse Vecht, NME-Centrum De Woudreus in Wilnis, NME-Centrum InBredius in Woerden en Bezoekerscentrum De Boswerf in Zeist, en vanuit het provinciehuis. Op alle locaties (behalve het provinciehuis) werken wij structureel en met veel vrijwilligers en daarmee krijgen we mensen in beweging. Soms letterlijk, soms figuurlijk.

Groen doet goed

We zijn lokaal aanspreekpunt van het provinciale programma ‘Groen doet goed’, om 4 tot 12-jarigen én hun opvoeders meer naar de natuur binnen en buiten de stad te krijgen. Wij doen dit voor de gemeenten De Ronde Venen, Woerden en Zeist. Samen met lokale maatschappelijke partners, zzp’ers en groene verenigingen zorgen we dat kinderen uit een verstedelijkte omgeving meer buiten kunnen spelen door ‘groene activiteiten’ mogelijk te maken. Dat kan door Groen doet goed-subsidie beschikbaar te stellen voor buitenspel-activiteiten in de natuur, lokale buurtsportcoaches of (een deel van) de financiering van natuurspeelplaatsen.

Struintuin

Drie jaar geleden ontstond het idee om het groene gebied naast het MEC Maarssen en Kinderboerderij Otterspoor om te bouwen tot een avontuurlijke struintuin. Na brainstormavonden met buurtbewoners en de gemeente hebben we de plannen verder uitgewerkt en in mei 2019 is de struintuin geopend. Wij hadden de coördinerende rol voor de gemeente Stichtse Vecht. Het idee voor de Struintuin ontstond uit het project Gezonde Buurt, een samenwerking van gemeente, Jantje Beton en IVN, en werd mede door het grote netwerk van MEC Maarssen een groot succes.

Aanpakken zwerfafval

Voor zeven gemeenten voeren wij projecten uit op het gebied van zwerfafval, vanuit de NEDVANG-subsidie. We kijken steeds wat lokaal nodig is en werkt. Doordat we dit voor verschillende gemeenten doen, kunnen we ook goed inschatten wat een goede aanpak is. Zo hebben we dit jaar in De Bilt de snoeproute tussen middelbare scholen en supermarkt aangepakt.. Door de samenwerking tussen alle partijen is de hoeveelheid zwerfafval aanzienlijk verminderd.

Opruimacties Landelijke Opschoondag

Op of rond de Landelijke Opschoondag - en op andere momenten - coördineren we voor de meeste gemeenten de opruimacties die bewoners zelf organiseren. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede verdeling van de materialen, publiciteit voor de acties en een traktatie voor de harde werkers. We merken dat dit effect heeft, want elk jaar doen meer groepen en inwoners mee. Vaak gaat het verder dan die ene opruimactie. In veel gemeenten zijn zogenaamde ‘ambassadeurs’ actief, die gedurende het jaar hun omgeving schoonhouden. Ook scholen doen mee door een gebied rondom de school te adopteren. Als beloning krijgen ze meestal een symbolisch bedrag, dat vaak weer wordt gebruikt voor een duurzaam doel. Sommige scholen combineren dit met het scheiden van afval in de school: ze worden (rest)afvalvrije school en doen bijvoorbeeld mee aan het project ‘Afval – begin van iets nieuws’.

Leskisten en excursies

Het grootste bereik hebben we via de (basis)scholen, voor wie we leskisten, natuur-in-de-klaspakketten en excursies verzorgen. Met dit aanbod ondersteunen we scholen bij hun lessen op het gebied van natuur en duurzaamheid, want jong geleerd is oud gedaan.

Gemeentelijke projecten

Bekijk hieronder de resultaten per gemeente en lees meer over de inspirerende projecten die de ODRU voor en met haar gemeenten heeft gedaan.

De Bilt
Rhenen
Wijk bij Duurstede
Bunnik
Woerden
Stichtse Vecht
VIJFHEERENLANDEN
Veenendaal
Renswoude
Oudewater
Utrechtse Heuvelrug
Montfoort
De Ronde Venen
IJsselstein
Zeist

Totaal ODRU 2019

V.l.n.r. achterste rij: Walter Overbeek, Ria Driessen, Freek Henseler, Flip van Leeuwe, Tomas de Smet., Jan Pieters (voorzitter), Corinne van den Heuvel V.l.n.r. voorste rij: Chantal Brons, Yolanda van Zwieten., Arno Klarenbeek, Joyce van der Peet, Ineke Burger, Lykle Ganzevoort, Fija Kers. Op de foto ontbreken: Manon Lammers, Folkert Both, Remco van der Hoogt en Miriam Bensmann.

V.l.n.r. achterste rij: Walter Overbeek, Ria Driessen, Freek Henseler, Flip van Leeuwe, Tomas de Smet., Jan Pieters (voorzitter), Corinne van den Heuvel.
V.l.n.r. voorste rij: Chantal Brons, Yolanda van Zwieten., Arno Klarenbeek, Joyce van der Peet, Ineke Burger, Lykle Ganzevoort, Fija Kers.
Op de foto ontbreken: Manon Lammers, Folkert Both, Remco van der Hoogt en Miriam Bensmann.

De regievoerders zijn een belangrijke en gewaardeerde schakel tussen de gemeente en de ODRU. Zij vullen namens de gemeente de opdrachtgevende rol in, vaak met of namens de inhoudelijke collega’s bij de gemeente. Naast regulier overleg hebben de regievoerders ook veel tussentijds contact, onderling en met ODRU-medewerkers. Zij ondersteunen de wethouders bij de relevante inhoudelijke portefeuilles, waar wij voor werken, en bij de voorbereiding op het dagelijks of algemeen bestuur van de ODRU.

De regievoerders spelen een belangrijke rol in de jaarlijkse contractbesprekingen tussen de gemeente en de ODRU. Zij koppelen de inhoudelijke wensen en werklast van de gemeenten aan de kennis en kunde binnen onze organisatie.

Totaalstatistieken 2019

VERDELING GEREALISEERDE UREN NAAR TAAKVELD

Totaal PRODUCTIE

Bunnik

Programmatisch toezicht bij een grote frisdrankleverancier

In het kader van de wet- en regelgeving voor milieu bezoekt de ODRU jaarlijks een grote frisdrankleverancier in deze gemeente. Deze leverancier produceert, verpakt en verkoopt (drank)concentraten en water met een productiecapaciteit van 1.666 ton per dag. Zo’n complex bedrijf vraagt om een programmatische aanpak. Op basis van een risicoanalyse zoomen we in op de belangrijkste milieuthema’s en maken we een toezichtplan. Dit jaar keken wij met name naar de thema’s energie, (afval)water en emissies.

Lees meer

energie

We bespraken de voortgang van het EEP (Energy Efficiency Plan). Het vervangen van de pasteurinstallatie en het verminderen van het aantal transportbewegingen door op locatie om te pakken, leverde het bedrijf een energiebesparing op van 11,498 TJ. Dit is gelijk aan het gemiddelde energieverbruik van 1.065 huishoudens.

(Afval)water

Het bedrijf heeft invulling gegeven aan een aantal rapportageverplichtingen voor waterverbruik, lozing van afvalwater, lozingsroute, afscheiders en het gebruik van milieubelastende stoffen. Samen met het Waterschap gaven wij deze rapportages een positieve beoordeling. Ook monitoren en beoordelen wij maandelijks de vergunde grenswaarde van het afvalwater. Hierbij kijken wij naar het lozingsdebiet, temperatuur, zuurgraad, vervuilingseenheden en zware metalen van het afvalwater.

Emissies

Voor het thema emissies keken wij naar het doelmatig beheer en onderhoud en de keuringen van de gebouwgebonden installaties (voor verwarmen en koelen). Stookinstallaties kunnen zorgwekkende stoffen (ZZS) uitstoten. Door te borgen dat de installaties goed worden onderhouden, worden ZZS-emissies naar de lucht voorkomen. Tijdens de controle constateerden wij dat de keuringstermijn van drie stookinstallaties en de keuringen op lekdichtheid van een paar koelinstallaties waren verstreken. Dit is direct opgepakt en er is actie ondernomen.

Gemeentestatistieken Bunnik

VERDELING GEREALISEERDE UREN NAAR TAAKVELD

Meer Statistieken

Totaal Budget

Bijdrage (EUR) Budget 2019 Gerealiseerd 2019
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 470.290 414.694
2 Projectbudget (P) 78.352 65.211
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 19.576 15.293
TOTAAL 568.217 495.198

Totaal Gemeente Bunnik 2019

Meer Statistieken

Educatie

Educatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 1.317
Scholen 7
Producten / Activiteiten 47
Leerlingen boerderij in de Kijker 75

De Bilt

Schonere snoeproute in De Bilt

Zwerfafval en hanggedrag waren in de wijk De Leijen in de gemeente De Bilt een groot probleem. De Bilt gaf daarom de ODRU opdracht om een in 2013 opgesteld convenant nieuw leven in te blazen. Samen met de ondertekenaars - scholen, gemeente, politie, wijkraad en de supermarkt (Plus) - gingen wij aan de slag met een vernieuwde en structurele aanpak van de snoeproute. We maakten gebruik van ervaringen in andere gemeenten, de aanpak van Nederland Schoon en inzichten op het gebied van gedragsverandering. Doel waren een schone school, een nette (winkel)omgeving en tevreden buurtbewoners.

Lees meer

Aanpak

De aanpak richtte zich onder meer op optimale voorzieningen: schone, gebruiksvriendelijke en opvallende afvalbakken die op de goede plek staan en tijdig worden geleegd. Via stickers en reclameborden op afvalbakken op school, op de snoeproute en bij de ondernemer in de winkel lieten we ‘voorbeeldgedrag’ (afval hoort in de afvalbak) zien. Op de snoeproute, inclusief hangplekken, legden we stoeptegels met de ‘hou het schoon’-boodschap.

Minder overlast

De overlast is beduidend gedaald. Dat bleek uit reacties van de wijkraad en tijdens een bewonersavond in oktober 2019. Ook een gastcollege door Peter Smit op De Werkplaats in Bilthoven en een opruimactie met de wijkraad tijdens WorldCleanup Day in september, droegen bij aan het positieve resultaat.

Structureel aandacht voor (zwerf)afval op de scholen

Naast de snoeproute-aanpak adviseerde de ODRU aan De Werkplaats en Het Nieuwe Lyceum om meer structureel met (zwerf)afval aan de slag te gaan. Zowel in projectvorm als in het curriculum. Het werken aan bewustwording rond ‘afval is grondstof’ heeft effect op het afval- en weggooigedrag van leerlingen. Het bleek dat de scholen zelf al goed op weg waren met het programma ‘Afval op school’ van Rijkswaterstaat. Ook werden leerlingen uitgedaagd om oplossingen te bedenken voor het plastic probleem. Daarnaast zijn beide scholen bezig om op school het (PMD-)afval te scheiden.

Gemeentestatistieken De Bilt

VERDELING GEREALISEERDE UREN NAAR TAAKVELD

Meer Statistieken

Totaal Budget

Bijdrage (EUR) Budget 2019 Gerealiseerd 2019
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 604.466 504.239
2 Projectbudget (P) 440.762 387.925
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 26.913 17.803
TOTAAL 1.072.141 909.967

Totaal Gemeente De Bilt 2019

Meer Statistieken

Educatie

Educatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 1.581
Scholen 12
Producten / Activiteiten 59
Leerlingen boerderij in de Kijker 275

De Ronde Venen

Geluidskaarten

Als voorbereiding op de Omgevingswet liet gemeente De Ronde Venen door een adviesbureau een akoestisch rekenmodel voor verkeerslawaai opstellen. Naast detailberekeningen op locatie kan dit model ook voor het hele grondgebied van de gemeente geluidskaarten maken voor weg- en spoorweglawaai.

Lees meer

INZICHT

Deze aanpak geeft de gemeente inzicht in de geluidssituatie voor ruimtelijke plannen en bouwplannen en de deken van geluid dichtbij drukke wegen. Ook kan ze hiermee voorsorteren op de gegevens die de gemeente voor de Omgevingswet voor verkeersgeluid klaar moet hebben. Denk aan een ‘geluid-emissiekaart’ van gemeentelijke wegen (hoeveel geluid maakt een weg), het bepalen van aandachtsgebieden langs wegen voor ruimtelijke ontwikkelingen en het in kaart brengen van woningen met een hoge geluidsbelasting die in aanmerking komen voor geluidssanering.

ODRU als klankbord

De Ronde Venen vroeg de ODRU als klankbord. Dit doen wij graag, omdat wij het initiatief toejuichen en op dit gebied veel kennis en ervaring hebben. Want ook voor twaalf andere gemeenten beheren wij de geluidsmodellen en sorteren hiermee voor op de Omgevingswet. Vanaf 2020 beheren wij dit rekenmodel en kijken we, samen met de gemeente en het adviesbureau, naar oplossingen voor knelpunten

Gemeentestatistieken De Ronde Venen

VERDELING GEREALISEERDE UREN NAAR TAAKVELD

Meer Statistieken

Totaal Budget

Bijdrage (EUR) Budget 2019 Gerealiseerd 2019
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 2.051.595 1.986.845
2 Projectbudget (P) 450.007 145.279
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 252.417 235.997
TOTAAL 2.754.019 2.368.121

Totaal Gemeente De Ronde Venen 2019

Meer Statistieken

Educatie

Educatie en Recreatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 7.291
Scholen 20
Producten / Activiteiten 90
Leerlingen V.O. veldwerkproject 193
Leerlingen boerderij in de Kijker 729
Leerlingen excursies (excl. BidK) 2.241

NME-centrum De Woudreus

NME-centrum De Woudreus Aantal
Bezoekers 1.600
Vrijwilligers 42
Vrijwillige uren 2.303

IJsselstein

Aanpak van geuroverlast bij varkensslachterij

Al lange tijd ontvangt de ODRU geurklachten over een varkensslachterij. Dat is vervelend voor het bedrijf, maar nog meer voor de omliggende bedrijven en omwonenden. Er zijn diverse aanvullende maatregelen door het bedrijf getroffen om de geuroverlast tegen te gaan, maar deze bleken niet effectief genoeg.

Lees meer

PLAN VAN AANPAK

De ODRU heeft gevraagd om een plan van aanpak en geadviseerd om alle geuremissiepunten te inventariseren en door te meten om tot een goede oplossing te komen. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken was het advies een nieuwe geurenwas-installatie, een installatie die geuren voor een groot deel neutraliseert. De ODRU heeft de concept vergunningsaanvraag voor een nieuwe geurenwas-installatie extern laten beoordelen via een second opinion. Begin 2019 is dit traject afgerond en heeft de ODRU de aanvraag omgevingsvergunning voor deze installatie definitief in behandeling genomen.

In gesprek

De ondernemers van de omliggende bedrijven en de omwonenden zijn meegenomen in het traject. Er heeft in 2019 een gesprek plaatsgevonden met ondernemers en de slachterij heeft half juli een bewonersinformatieavond georganiseerd. Bij beide gelegenheden was zowel de gemeente als de ODRU vertegenwoordigd. We hebben uitleg gegeven over het proces en vragen van ondernemers en omwonenden beantwoord. Er was een mooie opkomst en de discussies waren soms pittig. Belangrijk dus om elkaar op deze manier te ontmoeten.

Tenslotte is de omgevingsvergunning voor de geurenwas-installatie in september ter inzage gelegd en in november onherroepelijk geworden. De slachterij heeft daarna direct opdracht verleend tot de bouw van de nieuwe installatie en de verwachting is dat deze in mei 2020 in gebruik kan worden genomen.

Gemeentestatistieken IJsselstein

VERDELING GEREALISEERDE UREN NAAR TAAKVELD

Meer Statistieken

Totaal Budget

Bijdrage (EUR) Budget 2019 Gerealiseerd 2019
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 1.737.650 1.788.706
2 Projectbudget (P) 22.438 8.437
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 75.040 18.618
TOTAAL 1.835.127 1.815.761

Totaal Gemeente IJsselstein 2019

Meer Statistieken

Educatie

Educatie Aantal
Adviestaak basisonderwijs; scholen 14

Montfoort

Bestemmingswijziging voor opbaarkamer binnenstad Montfoort

Het kerkelijk centrum in de binnenstad van Montfoort wilde afgelopen jaar een 24-uurs opbaarkamer realiseren. Een mooi project voor een grote maatschappelijke doelgroep. Voor het verbouwen en wijzigen van het gebruik van het centrum kreeg de ODRU een vergunningaanvraag. Bij beoordeling bleek dat een 24-uurs opbaarkamer in strijd was met het bestemmingsplan ‘Binnenstad’.

Lees meer

Onderzoek

De vraag was hoe wij hiervoor in de binnenstad tóch ruimte konden bieden, zonder nadelige gevolgen voor de omwonenden. Om met de bestemmingswijzigingen akkoord te kunnen gaan, hebben wij, samen met de gemeente Montfoort, onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de opbaarkamer een beperkte invloed heeft op de omgeving en de verkeersdruk en parkeerbehoefte niet onevenredig toenemen.

Bouw kan beginnen

Voor de bestemmingswijzigingen waren dus geen belemmeringen. Na akkoord van de Welstandcommissie voor de verbouw van het pand en wijzigen van de gevel konden we de vergunning verlenen. De vergunning is ter inzage gelegd en niemand heeft bezwaar ingediend. De bouw kan beginnen.

Gemeentestatistieken Montfoort

VERDELING GEREALISEERDE UREN NAAR TAAKVELD

Meer Statistieken

Totaal Budget

Bijdrage (EUR) Budget 2019 Gerealiseerd 2019
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 1.375.598 1.497.446
2 Projectbudget (P) 30.515 11.396
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 226.223 26.845
TOTAAL 1.632.337 1.535.687

Totaal Gemeente Montfoort 2019

Oudewater

Pilot Omgevingsplan

De gemeente Oudewater bereidt zich samen met de gemeente Woerden voor met een Pilot Omgevingsplan op de Omgevingswet. De ODRU neemt deel aan deze pilot die in juni 2019 startte. Samen met deze gemeenten maken wij een omgevingsplan voor een binnenstedelijk gebied en wij delen onze ervaringen in onze organisaties.

Lees meer

Omgevingsscan en quickscan milieu

De pilot betreft twee (deel) plangebieden: ‘Binnenstad Oudewater’ en ‘Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld’. Wij oefenen met het nieuwe plankader en de invulling van het Omgevingsplan. Voor de eerste fase van de twee pilotgebieden hebben wij een integrale omgevingsscan en quickscan milieu gemaakt. Wij hebben relevante milieu-informatie in beeld gebracht en zijn ingegaan op de milieukundige situatie ter plekke. Ook hebben we aandachtspunten benoemd voor de verdere uitwerking en zijn begonnen met een inventarisatie van de milieu-informatie. Deze vertalen we vervolgens in de milieuregels van het Omgevingsplan. Uiteraard delen we onze kennis en ervaringen met onze collega’s binnen het programma Omgevingswet van de ODRU.

Gemeentestatistieken Oudewater

VERDELING GEREALISEERDE UREN NAAR TAAKVELD

Meer Statistieken

Totaal Budget

Bijdrage (EUR) Budget 2019 Gerealiseerd 2019
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 399.926 405.878
2 Projectbudget (P) 4.488 4.622
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 62.402 51.116
TOTAAL 466.816 461.616

Totaal Gemeente Oudewater 2019

Renswoude

Zonnedaken op stallen

Renswoude is een agrarische gemeente die landbouwgrond liever niet inzet voor zonnevelden. Tegelijkertijd heeft de gemeente forse duurzame ambities en ziet zij zonnedaken op de vele stallen in het buitengebied als een goed alternatief voor zonnevelden. De ODRU kreeg de opdracht dit te stimuleren.

Lees meer

Gemeentestatistieken Renswoude

VERDELING GEREALISEERDE UREN NAAR TAAKVELD

Meer Statistieken

Totaal Budget

Bijdrage (EUR) Budget 2019 Gerealiseerd 2019
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 382.335 355.076
2 Projectbudget (P) 87.506 78.518
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 9.042 1.907
TOTAAL 478.884 435.501

Totaal Gemeente Renswoude 2019

Rhenen

Controle illegale asbestsanering

Omgevingsdiensten werken samen om illegale asbestsaneringen op te sporen. Dit is nodig, omdat per jaar slechts een klein aantal illegale saneringen wordt ontdekt. Terwijl cijfers over de hoeveelheid gestort asbest aangeven dat de aantallen veel hoger moeten zijn. Door gegevens van verschillende partijen op een slimme manier te combineren, is het mogelijk om met weinig inzet gericht op pad te gaan.

Lees meer

Controle in Rhenen

In september 2019 maakten onze toezichthouders een controleronde in Rhenen. Door in een vooronderzoek gegevens met elkaar te vergelijken, kwamen drie locaties naar voren. Daar was inderdaad sprake van een niet-gemelde, illegale sanering van asbesthoudend materiaal: tweemaal particulier en eenmaal bedrijfsmatig.

Combinatie met start- of sloopmelding

Voor deze controles gebruiken wij informatie uit het Landelijk Meldpunt Afval (LMA) en gegevens van afvaltransportbedrijven over containers met een in-liner (container bag) voor het verpakken van asbest. We leggen de informatie en de start- en sloopmeldingen van saneringen naast de locatie van de te plaatsen container bag. Als er geen start- of sloopmelding is die verband houdt met de container of de gegevens van het LMA, dan is er mogelijk sprake van een illegale sanering.

Gemeentestatistieken Rhenen

VERDELING GEREALISEERDE UREN NAAR TAAKVELD

Meer Statistieken

Totaal Budget

Bijdrage (EUR) Budget 2019 Gerealiseerd 2019
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 286.662 287.344
2 Projectbudget (P) 76.557 70.399
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 44.403 19.384
TOTAAL 407.622 377.127

Totaal Gemeente Rhenen 2019

Stichtse Vecht

Samenwerken aan verduurzaming koopwoningen

U-Thuis is een samenwerkingsverband van zestien Utrechtse gemeenten en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Zij richt zich op het verduurzamen van koopwoningen. De ODRU is, namens de gemeente Stichtse Vecht, voorzitter van U-Thuis.

Lees meer

Projecten

De gemeenten binnen U-Thuis voeren samen projecten uit, maken gebruik van elkaars deskundigheid en doen samen aanbestedingen. Dit levert schaalvoordelen op. De twee grootste projecten van U-Thuis zijn:

 1. Het regionale Energieloket (www.jouwhuisslimmer.nl), waar inwoners informatie over duurzame maatregelen en uitvoerende partijen kunnen vinden.
 2. De ondersteuning van lokale bewonersinitiatieven op het gebied van energiebesparing, door het aanbieden van cursussen en twee bijeenkomsten per jaar (met meer dan 100 bezoekers).

Voorzitterschap

Als voorzitter zijn wij verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorzitten van de vergadering. Ook zijn wij budgethouder van de gezamenlijke projecten en eerste aanspreekpunt voor de samenwerkingspartners. Ook zijn wij directe opdrachtgever voor de Natuur en Milieufederatie Utrecht en - samen de gemeente Utrecht - zijn wij opdrachtgever voor de partijen achter het regionale Energieloket (www.jouwhuisslimmer.nl).

Gemeentestatistieken Stichtse Vecht

VERDELING GEREALISEERDE UREN NAAR TAAKVELD

Meer Statistieken

Totaal Budget

Bijdrage (EUR) Budget 2019 Gerealiseerd 2019
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 1.357.738 1.295.013
2 Projectbudget (P) 281.546 245.443
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 128.712 90.411
TOTAAL 1.767.996 1.630.867

Totaal Gemeente Stichtse Vecht 2019

Meer Statistieken

Educatie

Educatie en Recreatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 10.841
Scholen 35
Producten / Activiteiten 420
Leerlingen V.O. veldwerkproject 1.198
Leerlingen boerderij in de Kijker 888

NME-centrum MEC MAARSSEN

NME-centrum Mec Maarssen Aantal
Bezoekers 4.800
Vrijwilligers 16
Vrijwillige uren 2.400

Utrechtse Heuvelrug

Tankstation open, ondanks afgekeurde brandstoftanks

Ondergrondse brandstoftanks moeten periodiek worden gekeurd om bodemvervuiling te voorkomen. Tijdens een keuring van een tankstation in de gemeente Utrechtse Heuvelrug bleek dat alle ondergrondse tanks ongeschikt waren voor een volgende keuringsperiode. Gevolg was dat ze niet meer mochten worden gebruikt voor de opslag van brandstof.

Lees meer

TIJDELIJKE VERVANGING NIET MOGELIJK

Voor de eigenaar van het tankstation was dit slecht nieuws. Bovendien bleek dat tijdige vervanging niet mogelijk was, omdat nieuwe tanks niet direct konden worden geleverd. Daardoor ontstond grote onzekerheid bij de eigenaar, want een tijdelijke sluiting van het tankstation zou een grote en langdurige financiële impact hebben.

Samen een oplossing zoeken

Om te garanderen dat het tankstation tóch open kon blijven, onderzocht de ODRU met het keuringsbedrijf de reden van afkeur. Ook bekeken wij of bepaalde tanks nog een korte tijd konden worden gebruikt, zonder (extra) risico voor de bodem. Dit gold voor twee tanks. Vervolgens hebben wij - in overleg met het keuringsbedrijf - het gebruik van deze tanks toegestaan tot de nieuwe tanks in april 2019 werden geleverd. Met deze aanpak voorkwamen we sluiting van het tankstation, zonder hoger milieurisico.

Onderzoek spoorwegonderdoorgangen Maarsbergen

Een samenwerking met de Provincie

Door de gelijkvloerse spoorwegovergang in de drukke Woudenbergseweg (N226) staan de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in Maarsbergen onder druk. De gemeente werkt samen met de provincie Utrecht en ProRail aan twee tunnels: een fietserstunnel onder de huidige overgang en een ‘bypass’ via een tunnel bij de Engweg. De bewoners van de Engweg hebben gevraagd om metingen van geluid en de luchtkwaliteit om vragen en onzekerheden over de werkelijke en toekomstige geluidbelasting en luchtkwaliteit voor het gebied te beantwoorden.

Lees meer

Huidige en toekomstige situatie

De gemeente vroeg de ODRU om mee te denken over de geluidmetingen en het akoestisch onderzoek voor de ‘bypass’. In samenwerking met de provincie hebben we een akoestisch adviesbureau opdracht gegeven de huidige en toekomstige situatie in beeld te brengen met berekeningen én metingen. Samen hebben we de opzet en het onderzoek in diverse presentaties aan de betrokken bewoners voorgelegd. Zij konden vervolgens de langdurige onbemande metingen via internet en real-time volgen.

Draagvlak

De metingen en berekeningen van geluid en luchtkwaliteit kwamen voldoende overeen. Daardoor ontstond meer draagvlak voor de berekeningen. Door deze transparante aanpak bleek tijdens de laatste bewonersbijeenkomsten dat de bewoners meer inzicht hebben gekregen in wat ze aan verkeersgeluid kunnen verwachten.

Gemeentestatistieken Utrechtse Heuvelrug

VERDELING GEREALISEERDE UREN NAAR TAAKVELD

Meer Statistieken

Totaal Budget

Bijdrage (EUR) Budget 2019 Gerealiseerd 2019
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 945.786 892.463
2 Projectbudget (P) 112.816 83.445
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 163.435 100.871
TOTAAL 1.222.037 1.076.779

Totaal Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2019

Meer Statistieken

Educatie

Educatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 1.741
Scholen 14
Producten / Activiteiten 51
Leerlingen boerderij in de Kijker 200
Leerlingen excursies (excl. BidK) 474

Veenendaal

Nieuwe keuringscyclus metaalbewerkingsbedrijf

Gewijzigde regelgeving om energie te besparen is noodzakelijk, maar voor bedrijven soms een kostbare zaak. Onze toezichthouder wilde graag meedenken met een groot metaalbewerkingsbedrijf met als doelen energiebesparing, aan de keuringsverplichting voldoen en minder kosten maken.

Lees meer

Branders in ovens

In de fabriek worden voornamelijk conische rollagers uit draad- en plaatmateriaal gemaakt. Voor het hardingsproces van de conische rollagers zijn ovens nodig. De fabriek heeft vijf ovens met een aantal branders: zeven en dertig in totaal. Voorheen werden de branders als afzonderlijke stookinstallaties gezien en was een keuring door een SCIOS-erkend bedrijf niet noodzakelijk. Door nieuwe inzichten moeten de branders sinds 2016 per oven worden beoordeeld.

SCIOS-keuring

Volgens het Activiteitenbesluit is bij een gezamenlijk vermogen per oven van meer dan 100 kW een vierjaarlijkse SCIOS-keuring verplicht. Deze verplichting is er om ervoor te zorgen dat ovens zuinig en veilig werken om het milieu zo min mogelijk te belasten en om te voorkomen dat ongevallen gebeuren of economische schade wordt veroorzaakt. Alle ovens bij dit bedrijf moeten gekeurd worden, maar bij een gezamenlijke keuring van dergelijke ovens ligt de productie stil en lopen de kosten in de miljoenen euro’s, aldus de ondernemer.

Stapsgewijs keuren

Afgesproken werd om stapsgewijs alle stookinstallaties te keuren. Het plan van aanpak en de planning is gezamenlijk opgesteld. Resultaat is dat alle ovens begin 2022 zijn gekeurd, optimaal zijn afgesteld, de kosten lager zijn en over meerdere jaren verdeeld kunnen worden. Na 2022 kan de vierjaarlijkse cyclus van keuringen weer van vooraf starten.

Gemeentestatistieken Veenendaal

VERDELING GEREALISEERDE UREN NAAR TAAKVELD

Meer Statistieken

Totaal Budget

Bijdrage (EUR) Budget 2019 Gerealiseerd 2019
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 703.999 698.960
2 Projectbudget (P) 28.271 29.338
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 112.212 72.364
TOTAAL 844.482 800.662

Totaal Gemeente Veenendaal 2019

Vijfheerenlanden

Bouw duurzaam distributiecentrum

De ODRU ontving in november een melding Activiteitenbesluit voor het vestigen van een groot distributiecentrum voor een horecagroothandel in Vianen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.

Lees meer

ENERGIEBESPARING

Sinds 2019 heeft de ODRU de taak om namens de gemeente te controleren of bedrijven zich voldoende inspannen om energiebesparing te bereiken. Door samen met de ondernemer stil te staan bij energiebesparing en duurzaamheid, worden alle maatregelen overwogen en kan hier een stimulerende werking vanuit gaan. Zoals ook in dit geval.

Duurzaam bouwen

Het distributiecentrum wordt duurzaam, inclusief onder andere zonnepanelen en ledverlichting. Ook installeert de ondernemer een hoogwaardige energiezuinige koelinstallatie met warmteterugwinning. Deze wordt gebruikt voor vloerverwarming. De koelinstallatie bevat een natuurlijk koudemiddel, namelijk CO2. De energiebesparing van de installatie is zo groot dat deze valt onder de EIA-subsidie voor energiezuinige installaties.

Luchtsluizen en snelloopdeuren

Om geen onnodige energie te verliezen, worden doorgangen tussen gekoelde en verwarmde ruimten voorzien van luchtsluizen en snelloopdeuren. Elektra, gas en watergebruik worden via een online-systeem voortdurend gemonitord.

Na ingebruikname van het distributiecentrum wordt door de ODRU gecontroleerd of de ondernemer alle erkende energiebesparende maatregelen heeft getroffenen daarmee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Gemeentestatistieken Vijfheerenlanden

VERDELING GEREALISEERDE UREN NAAR TAAKVELD

Meer Statistieken

Totaal Budget

Bijdrage (EUR) Budget 2019 Gerealiseerd 2019
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 1.235.319 1.090.480
2 Projectbudget (P) - -
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 284.554 227.586
TOTAAL 1.519.873 1.318.066

Totaal Gemeente Vijfheerenlanden 2019

Meer Statistieken

Educatie

Educatie en Recreatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 954
Scholen 9
Producten / Activiteiten 75
Leerlingen boerderij in de Kijker 189

Wijk bij Duurstede

Toezicht indirecte lozingen horecabedrijven

Al jaren krijgt de riolering van Wijk bij Duurstede vethoudend afvalwater te verwerken, van braad- en frituurvet tot plantaardige of dierlijke oliën en etensresten. De ODRU bekijkt jaarlijks de prioriteiten voor het toezicht op bedrijfsmatige lozingen op het Wijkse rioolstelsel. Dit doen we samen met de gemeentelijke rioolbeheerder en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Lees meer

Aantasting riool

Vet klontert vast aan de rioolbuizen, wordt hard en is daarna moeilijk te verwijderen. Hierdoor ontstaan verstoppingen en wordt het riool aangetast. Dit is voor de gemeente een flinke schadepost. Ook is het slecht voor het milieu en - door de schadelijke gassen - voor mensen die werken in het riool.

Controle bij horecabedrijven

Om dit tegen te gaan, heeft de ODRU samen met de gemeente prioriteiten opgesteld. Eén daarvan is toezicht op indirecte lozingen bij horecabedrijven in de oude binnenstad. Wie werkt met voedingsmiddelen moet het vethoudend afvalwater - voordat het wordt gemengd met ander afvalwater - door een vetafscheider en slibvangput leiden en deze bovendien goed onderhouden. Maar dat doen niet alle horecabedrijven.

Veel voorkomende overtredingen

In 2019 hebben wij 28 horecabedrijven geselecteerd en gecontroleerd op indirecte lozingen. Bij achttien bedrijven constateerden wij indirecte lozingen. De meest voorkomende overtredingen waren:

 • Een volle vetafscheider met een te dikke vetlaagdikte ( <16 centimeter);
 • Een te lage ledigingfrequentie (verhoging noodzakelijk);
 • Roestvorming door slecht onderhoud (vervanging of reparatie nodig);
 • Documentatie van de vetafscheider niet compleet.

Betere bescherming en doorstroming

Om deze overtredingen te herstellen, hebben wij deze bedrijven aangeschreven. Zo hebben we samen gezorgd voor een betere bescherming en doorstroming van de riolering. Wel blijven onze aandacht en inzet nodig om deze situatie vast te houden en verder te verbeteren.

Gemeentestatistieken Wijk bij Duurstede

VERDELING GEREALISEERDE UREN NAAR TAAKVELD

Meer Statistieken

Totaal Budget

Bijdrage (EUR) Budget 2019 Gerealiseerd 2019
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 350.742 335.913
2 Projectbudget (P) 41.106 22.261
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 108.170 61.535
TOTAAL 500.018 419.709

Totaal Gemeente Wijk bij Duurstede 2019

Meer Statistieken

Educatie

Educatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 183
Scholen 3
Leerlingen boerderij in de Kijker 135

Woerden

Regievoerder sparringpartner

De regievoerders van de gemeenten besloten in januari 2019 om met de ODRU mee te denken over onder andere de communicatie over de Informatieplicht energiebesparing naar bedrijven. Namens alle regievoerders was de regievoerder van Woerden en Oudewater sparringpartner voor de ODRU. Samen hebben we een projectplan, communicatiestrategie en diverse teksten voor brieven, social media en mailings gemaakt.

Informatieplicht energiebesparing

Uit de Nationale Energieverkenning van 2017 bleek dat de totale energiebesparing nog 25 PJ achterblijft op het Energieakkoord van 2013. Een deel van dit gat wordt veroorzaakt doordat bedrijven de energiebesparingsplicht niet naleven. Aanvullende maatregelen, waaronder de Informatieplicht energiebesparing, die 6,5 PJ extra energie moet besparen, moeten leiden tot het halen van de bespaardoelen.

Lees meer

Op 1 juli 2019 trad de Informatieplicht energiebesparing in werking. Deze verplicht bedrijven om de overheid te informeren over welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen en welke zij nog kunnen nemen. Wij controleren of bedrijven hebben voldaan aan de informatieplicht. Meer over de informatieplicht leest u op www.odru.nl/energiebesparing.

Gemeentestatistieken Woerden

VERDELING GEREALISEERDE UREN NAAR TAAKVELD

Meer Statistieken

Totaal Budget

Bijdrage (EUR) Budget 2019 Gerealiseerd 2019
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 1.315.645 1.237.862
2 Projectbudget (P) 93.879 55.056
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 159.249 102.082
TOTAAL 1.568.773 1.395.000

Totaal Gemeente Woerden 2019

Meer Statistieken

Educatie en recreatie

Educatie en Recreatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 14.408
Scholen 25
Producten / Activiteiten 580
Leerlingen boerderij in de Kijker 875
Deelname Excursies 3.107

NME-centrum inbredius

NME-centrum InBredius Aantal
Bezoekers 1.950
Vrijwilligers 45
Stagiares 6
Vrijwillige uren 2.400

Zeist

Samenwerking op gebied van horeca en milieu

In de gemeente Zeist startte in 2019 een pilot van de gemeente en de ODRU om de samenwerking op het gebied van horeca en milieu te verbeteren. Beide hebben we kennis van en informatie over horecabedrijven, alleen deelden wij dat nog onvoldoende.

Lees meer

Kennis en informatie delen

De ODRU ontwikkelde een ‘Horeca Informatieblad’. Hierin staat relevante informatie op het gebied van milieu. De gemeente Zeist verspreidt het ‘Horeca Informatieblad’ onder nieuwe (horeca)ondernemers. Wij verwachten dat dit ervoor zorgt dat de nieuwe ondernemers beter op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving en deze daardoor beter naleven.

Integraal horecaoverleg

Ook sluit onze projectleider horeca maandelijks aan bij het integrale horecaoverleg van de gemeente Zeist. Hierbij zijn diverse disciplines van de gemeente Zeist, politie, boa’s, brandweer en de ODRU betrokken. Tijdens het overleg bespreken we aandachtsbedrijven en nieuwe ontwikkelingen. Op deze manier ondersteunen we elkaar en spelen we in op actualiteiten. Zo konden we elkaar al aanvullen bij toezicht en handhaving bij meerdere horecagelegenheden.

Gemeentestatistieken Zeist

VERDELING GEREALISEERDE UREN NAAR TAAKVELD

Meer Statistieken

Totaal Budget

Bijdrage (EUR) Budget 2019 Gerealiseerd 2019
1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T) 1.531.135 1.421.513
2 Projectbudget (P) 376.860 360.533
3 Aanvullend afgenomen (A+B) 103.209 82.776
TOTAAL 2.011.204 1.864.822

Totaal Gemeente Zeist 2019

Meer Statistieken

Educatie

Educatie en Recreatie Aantal
Leerlingen B.O. bereik 3.353
Scholen 19
Producten / Activiteiten 137
Leerlingen boerderij in de Kijker 725
Leerlingen excursies (excl. BidK) 705

NME-centrum De Boswerf

NME-centrum De Boswerf Aantal
Bezoekers 15.000
Vrijwilligers 52
Stagiaires 25
Vrijwillige uren 12.480