Ketentoezicht 2021: toezicht op illegale asbestsaneringen

Controle op illegale asbestsaneringen 

Voor het (laten) verwijderen van asbest(daken) is toestemming nodig van de gemeente en het is belangrijk dat dit op een veilige manier gebeurt. Dit om risico’s voor mens en milieu te voorkomen. De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) houdt hier toezicht op in opdracht van haar vijftien gemeenten. In 2021 is hier bij een aantal verdachte locaties extra op gecontroleerd waardoor er veel illegale asbestsanering is ontdekt. In dit bericht lees je er meer over.

Extra controles bij verdachte locaties
Collega’s van het  team Integraal Toezicht en Handhaving (ITH) draaiden in de maanden oktober t/m december 2021 samen een project in het kader van ketentoezicht. De collega’s stelden aan de hand van data in het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) een lijst met zestien verdachte locaties samen. Dit aan de hand van een verdachte stroom afgevoerd asbesthoudend afval, afkomstig van de betreffende locaties. Daarna heeft onze buitengewoon opsporingsambtenaar het toezicht op deze locaties verder opgepakt en de locaties bezocht.

Afvalverwerkers moeten al het afval dat zij verwerken registreren in het Landelijk Meldunt Afvalstoffen (LMA). Ze registreren onder andere afvalsoort, het aantal kilo’s en waar het afval vandaan komt. De ODRU heeft inzicht in deze gegevens en kan zo zien van welke locaties er asbest is afgevoerd, zonder dat hiervoor een sloopmelding is ingediend.

Resultaten
Op twaalf van de zestien locaties bleek sprake te zijn van een illegaal uitgevoerde asbestsanering. Het gaat hierbij voornamelijk om grote asbesthoudende daken die zonder melding, verplichte asbestinventarisatie en niet door een gecertificeerd bedrijf verwijderd zijn. Op deze locaties is proces verbaal opgemaakt richting de eigenaren. Deze ontvangen voor de geconstateerde overtredingen één of meerdere bestuurlijke strafbeschikkingen milieu (milieuboetes). Dergelijke boetes kosten enkele duizenden euro’s. De andere vier locaties betroffen: een bodemsanering met asbest, twee keer een locatie waar asbestgelijkend materiaal (aantoonbaar asbestvrij) was verwijderd en op de laatste locatie bleek de eigenaar (verdachte) recent te zijn overleden.

Legaal saneren van asbest
Voor het saneren van asbest moet altijd een sloopmelding worden ingediend bij de gemeente via het Omgevingsloket Online (OLO). In de meeste gevallen mag het asbest niet zelf verwijderd worden, maar moet dit door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf gebeuren. Particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden tot 35 m2 asbest zelf verwijderen. Meer informatie hierover is te vinden op www.asbestdakenopnul.nl.