Luchtwassers

Hoe zorg je goed voor je luchtwasser?

Heb je een luchtwassysteem voor een varkens- of kippenstal? Dan is het belangrijk om te zorgen dat deze goed blijft functioneren. In dit artikel leggen we uit wat daar precies bij komt kijken.

Waarom is dit belangrijk?

Als je varkens- of kippenstal is uitgerust met een goed werkend luchtwassysteem, reduceer je ammoniak waardoor je meer varkens of kippen mag houden dan zonder of met een slecht werkend luchtwassysteem.  Ook voorkom je hogere energie- en onderhoudskosten en draag je bij aan een beter milieu. Het is dus belangrijk om je luchtwassysteem regelmatig op diverse punten te checken en onderhoud te plegen.

Wat heb je nodig om te checken of je luchtwassysteem goed functioneert?

Om te checken of je luchtwassysteem naar behoren functioneert heb je nodig:

  • Het leaflet (stal beschrijving)
  • De opleveringsverklaring
  • De gedragsvoorschriften van je luchtwassysteem

In deze documenten staan de belangrijkste parameters en de waardes waaraan je luchtwassysteem moet voldoen. Op de display van je luchtwassysteem kun je op elk willekeurig moment de waarde van de parameters aflezen en zien of het luchtwassysteem goed in werking is. Als deze waardes niet overeenkomen met de waardes uit het leaflet of de opleveringsverklaring dien je direct actie te ondernemen. De gedragsvoorschriften horen bij jouw luchtwassysteem en specifieke bedrijfssituatie. Hierin is beschreven hoe je het luchtwassysteem moet gebruiken en onderhouden. Je bent wettelijk verplicht om deze gedragsvoorschriften na te leven.

Dagelijkse check

Om de goede werking van het luchtwassysteem te borgen is het belangrijk dat je onderstaande punten dagelijks checkt.

1. pH-waarde waswater

De actuele pH-waarde van het waswater is af te lezen van de display van de installatie.

In het leaflet van je luchtwassysteem staat een minimale en maximale waarde van de pH.  De pH-waarde van het waswater dient binnen of onder de minimale en maximale pH-waarde te blijven.

2. EC-waarde waswater

De actuele EC-waarde van het waswater is af te lezen van de display van de installatie.

Als de EC-waarde van het waswater boven deze maximale waarde (leaflet) ligt, dan is het waswater verzadigd waardoor de ammoniak- en geur reductie afneemt. De EC-waarde van het waswater kun je laten dalen tot onder de voorgeschreven waarde door te spuien en schoon water aan het waswater toe te voegen. Bij veel luchtwassystemen is in het leaflet voorgeschreven dat het luchtwassysteem automatisch gaat spuien bij de maximaal voorgeschreven waarde.

3. Laagdebietalarmering

Voor een goede werking van het luchtwassysteem moet een bepaalde hoeveelheid waswater (debiet) over het filterpakket worden verdeeld. Als het debiet weg valt of minder is door bovengenoemde oorzaken dient er een alarmering in de vorm van bijvoorbeeld een lamp, sirene of een melding op de smartphone af te gaan. Het hebben van een laagdebietalarmering is een wettelijke verplichting.

Wekelijkse check

Voor de goede werking van het luchtwassysteem is het belangrijk dat je de onderstaande punten wekelijks checkt.

1. Zuurvoorraad

Heb je een chemische luchtwassysteem, controleer de zuurvoorraad zodat je op tijd nieuw zuur kunt bestellen.

2. Vuilophoping in het waswaterbassin

Vuil ophoping in het waswaterbassin is van invloed op de pH-waarde van het waswater bij een (combi) biologische luchtwassysteem. Hierdoor is het lastiger om de pH-waarde binnen de bandbreedte van het leaflet te houden. Controleer de hoeveelheid vuil en verwijder het opgehoopte vuil uit het waswaterbassin.

3. Filters

In de hoofdleiding van de waswaterpomp naar de sproeiers zit een filter. Een verstopping van dit filter zorgt ervoor dat er onvoldoende waswater of verontreinigd waswater naar de sproeiers stroomt of dat de sproeiers verstopt raken.

4. Sproeiers en filterpakket

Voorkom een hogere energienota door de sproeiers en het filterpakket te controleren op vervuiling.

Het rondpompen van vervuild waswater kan zorgen voor verstopte sproeiers waardoor het waswater niet goed wordt verdeeld over het filterpakket. Hierdoor ontstaan droge plekken in het filterpakket waardoor stof en vuil op het filterpakket opdrogen en het filterpakket verstopt raakt. Ventilatoren moeten harder gaan draaien om de stallucht door het filterpakket te laten stromen. Je kunt dit in de elektrische monitoringsgegevens zien aan de parameter drukval (Pa) die is hoger dan normaal. Om verstoppingen van het filter te voorkomen kin je een filter in de aanzuigleiding van de waswaterpomp plaatsen of in de waswaterbak tussenschotten te plaatsen waar het waswater afwisselend over of onder de schotten door stroomt. Dit zorgt ervoor dat het vuil de kans krijgt om te bezinken. Controleer desondanks toch wekelijks de sproeiers en het filterpakket, indien nodig maakt u de sproeiers en/of het filterpakket schoon. Let op: je kunt het filterpakket beter onder lage druk reinigen. Bij reinigen met hogedruk (hogedruk spuit) heb je kans dat het filterpakket beschadigd wordt en moet worden vervangen.

5. Werking van de elektrische monitoring

 Controleer of alle onderstaande parameters nog worden geregistreerd door de elektronische monitoring. Deze parameters moeten verplicht ieder uur worden geregistreerd. Je dient de gegevens van de elektronische monitoring vijf jaar op je bedrijf te bewaren.

  • pH-waarde waswater
  • EC-waarde waswater in mS/cm
  • Cumulatieve waarde van het spuiwater in m³
  • Cumulatieve waarde van het stroom gebruik in KWH
  • Drukval over het filterpakket in PA

6. Logboek

Door het bijhouden van een logboek waarin je de onderhoudswerkzaamheden, afwijkingen en ondernomen acties bijhoudt, kun je vragen van het bevoegd gezag sneller beantwoorden. Het bijhouden van een logboek is wettelijk geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.


Periodieke check

Voor de goede werking van het luchtwassysteem is het belangrijk dat je de onderstaande punten periodiek controleert.

1. Vervuiling druppelvanger

Controleer maandelijks de druppelvanger op vervuiling en indien nodig, reinig de druppelvanger. Een vervuilde druppelvanger kan ervoor zorgen dat het stroomverbruik van de ventilatoren aanzienlijk toeneemt. Vervuiling van de druppelvanger ontstaat doordat de druppelvanger kleiner is dan de oppervlakte van de filterpakketten. Hierdoor wordt de druppelvanger minder bevochtigd waardoor vuil aankoekt.

2. Preventief reinigen filterpakket

Het preventief reinigen voorkomt verstoppingen van het filterpakket. Door het preventief reinigen van het filterpakket voorkom je dat het filterpakket verstopt raakt en je op een ongelegen moment het filterpakket moet reinigen.

3. Kalibratie EC- en pH electrode elke 6 maanden laten kalibreren

Je bent verplicht EC- en pH- electrode elke 6 maanden te laten kalibreren door een deskundige (jouw onderhoudsmonteur).

De EC- en pH- electrode zijn van groot belang voor een goede werking van het luchtwassysteem. Het risico dat de electroden na verloop van tijd niet goed meer meten is groot.


Functioneert uw luchtwassysteem niet (goed)? Maak melding van een ongewoon voorval!

Ondanks al je goede zorgen kan het voorkomen dat je luchtwassysteem niet goed functioneert of zelfs uitvalt. Je dient dan zo spoedig mogelijk een melding ongewoon voorval in te dienen bij het bevoegd gezag via odru.nl/digitaal-loket/melding-ongewoon-voorval

Wat is een ongewoon voorval?

Een ongewoon voorval is elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de oorzaak van de gebeurtenis, die afwijkt van normale bedrijfsactiviteiten waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan. Een ongewoon voorval omvat derhalve zowel storingen in het productieproces en de voorzieningen als ongelukken en calamiteiten.  Voorbeelden van een ongewoon voorval met een luchtwassysteem zijn bijvoorbeeld een stroomstoring, een kapotte waswaterpomp, leidingen, zuur op tijd besteld maar te laat geleverd en dergelijke.

Twee voorbeelden van een niet goed functionerend luchtwassysteem

  1. Wijkt bij een (combi) biologische luchtwassysteem de pH-waarde af van de in het leaflet voorgeschreven bandbreedte van minimaal 6,5 en maximaal 7,5, dan wordt de ammoniak van de stallucht niet goed omgezet en afgebroken. Als deze waarde te veel afwijkt kan dit ook zeer negatieve consequenties hebben voor de biologie in het filterpakket. De ammoniak wordt dan niet afgebroken en dus ongezuiverd uitgestoten. Het rendement van het luchtwassysteem wordt dan niet behaald.
  2. Als bij een chemische luchtwassysteem (95%) drie weken per jaar het zuur op is, dan is in deze periode de pH-waarde van het waswater hoger dan de in het leaflet voorgeschreven maximale waarde. Het gevolg is dan dat de uitstoot van ammoniak verdubbeld wordt.

 

Download de brochure over luchtwassers en onze checklist om bij je luchtwasser te hangen.