Stichting Vrienden van het Natuur en Milieu Educatief Centrum De Ronde Venen

Stichting Vrienden van het Natuur en Milieu Educatief Centrum De Ronde Venen ondersteunt het Natuur en Milieu Educatie Centrum De Ronde Venen (De Woudreus) met sponsorgelden.

ANBI–status
Stichting Vrienden van het Natuur en Milieu Educatief Centrum De Ronde Venen is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de Stichting zijn hiermee aftrekbaar van de belasting. Meer weten? Zie www.anbi.nl. RSIN nummer: 8024.69.759 Contactgegevens: Pieter Joostenlaan 28a, 3648 XR Wilnis () 

Bestuurssamenstelling
Margreet Kokshoorn, voorzitter (tel. 06-51276689)
Vacature, secretaris (e-mail: )
Nol Verheul, penningmeester
Joop Goverts, bestuurslid
Jan van Breukelen, bestuurslid

Beleidsplan
Er is geen specifiek beleidsplan. De doelstelling van Stichting Vrienden van het Natuur en Milieu Educatief Centrum is het financieel ondersteunen van het Natuur en Milieu Educatief Centrum De Ronde Venen. Minimaal 3x per jaar overlegt het bestuur met medewerkers van het Centrum. Op basis hiervan worden fondsen geworven. Zie de Statuten.

Beloningsbeleid
De bestuurders (en eventuele vrijwilligers) van de Stichting krijgen geen beloning voor werkzaamheden en/of onkosten (zeker geen salaris). Eventuele reëel gemaakte kosten kunnen worden vergoed. 

Doelstelling
Uit de statuten: “De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van het Natuur en Milieu Educatief Centrum De Ronde Venen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen, sponsors en het verrichten van ondersteunende taken ten behoeve van het Natuur en Milieu Educatief Centrum De Ronde Venen.” 

Activiteiten
Sinds de oprichting in 1993 houdt de Stichting zich voornamelijk bezig met het zoeken van sponsoren voor extra activiteiten van het Centrum en voor tentoonstellingen die niet volledig uit het reguliere werkbudget kunnen worden betaald. Bij extra activiteiten kunt u denken aanschaf van GPS-apparaten, inrichting van tuin en gebouw en woensdagmiddagactiviteiten voor kinderen. In het Jaarverslag 2018 leest u welke activiteiten de Stichting heeft ondernomen in het afgelopen jaar.

Donaties
Wilt u het werk van de Stichting en daarmee van het NME-centrum ondersteunen? Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer NL46 RABO 0302 7559 18  t.n.v. A.A.M. Verheul ST.VR. NME Woudreus

Financiële verantwoording
Jaarlijks maakt het bestuur een overzicht van de inkomsten en uitgaven. De medewerkers van het Centrum hebben volledig inzicht in de financiële positie van de Stichting. De Jaarrekening 2022 kunt u hier nalezen. Indien u vragen heeft over de financiën van onze  Stichting, neemt u dan gerust contact met ons op. In grote lijnen komt het er op neer dat een ANBI minimaal 90% van z’n inkomsten ook daadwerkelijk aan het realiseren van het beoogde “Goede Doel” moet besteden. Hier voldoen wij ruimschoots aan: minimale andere kosten, vrijwilligersbestuur, geen bezittingen als Stichting (m.u.v. het eigen kapitaal). Geoormerkte donaties gaan voor 100% naar het doel waarvoor het is gevraagd/ontvangen.