Stichting MEC Maarssen

Stichting MEC Maarssen

De doelstelling van Stichting MEC betreft het in stand houden van een gebouw ten behoeve van milieu-educatieve activiteiten in de gemeente Stichtse Vecht. De Stichting stelt hiertoe haar gebouw ter beschikking aan de Omgevingsdienst regio Utrecht ten behoeve van de uitvoering van educatie, recreatie en participatie op het gebied van de natuur en duurzaamheidscommunicatie zoals opgedragen door de gemeente Stichtse Vecht. De belangrijkste doelgroep hierbij is het basisonderwijs. De stichting wil haar doel onder meer bereiken door het verwerven van fondsen, donaties en dergelijke ten gunste van het gestelde doel. Extra middelen komen voort uit een jaarlijkse bijdrage in de onderhoudskosten van het gebouw door gemeente Stichtse Vecht. Gemeente Stichtse Vecht huurt capaciteit in ter uitvoering van de NME-activiteiten bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. Verder worden vrijwilligers ingezet om deze activiteiten uit te kunnen voeren en het gebouw te exploiteren. De stichting MEC kent geen specifiek beleidsplan.

Activiteiten stichting en NME
In de diverse communicatiemiddelen (zoals website, NME wijzer etc.) richting de scholen en het algemeen publiek staat alle informatie over de jaarlijkse activiteiten en vormen van samenwerkingen. Het betreft de levering van een basispakket NME (leskisten, natuur in de klas pakketten, excursies) en maatwerk zoals afval scheiden op school.

Gerealiseerde plannen en onderhoud pand
In samenwerking met de stichting de vrijwilligers verrichten zij werkzaamheden om het MEC-pand te onderhouden. Bij grote of specifieke werkzaamheden zal het onderhoud in samenwerking met aannemers uitgevoerd worden. Om de uitgaven van het onderhoud zo laag mogelijk te houden. Naast de jaarlijkse gebruikelijke en de kleine onderhoudstaken, bepalen we elk jaar welk van het noodzakelijke onderhoud prioriteit heeft.

2020
In 2020 zijn we gestart met het schilderen van het houtwerk, opknappen van het rieten dak en het vervangen van de brand en rookmelders. In dat jaar vierde we ook het katoenen jubileum van Plant voor Plant, het plantenasiel van Stichtse Vecht en omstreken.

2021
Omdat het plantenasiel zo’n groot succes is en de zolder een nodige opknapbeurt nodig had, maakten de stichting en Plant voor Plant vorig jaar een bedrag vrij om eindelijk de zolder op te knappen. De vrijwilligers van Plant voor Plant hebben in de rustige zomervakantie de zolder met ruim meer dan 100 planten leeggehaald. , zodat we aan de slag konden. Het houtwerk is geschilderd en elektra en verlichting zijn vernieuwd.

Wij gaan voor duurzaam 2020 – 2026
Naast het in stand houden van het gebouw, kijken we samen met de stichting, ODRU, gemeente en de vrijwilligers naar de toekomst van het MEC. Door de samenwerking hebben wij de ambitie om in 2023 uit te groeien tot een duurzame inspiratieplek van Gemeente Stichtse Vecht. Dit middels zicht- en tastbare voorbeelden; interessante informatie; het aangaan van samenwerkingen binnen de gemeente; duurzame tips & tricks te delen; inspirerende workshops, lezingen en exposities voor jong en oud te organiseren. Zo willen we laagdrempelig en dus voor iedereen (gratis) voorbeelden en activiteiten aanbieden om inwoners te helpen en te motiveren om op eigen manier en mogelijkheden bij te dragen aan een beter milieu.

Subsidie Duurzame Dromen

Durf te dromen! Nou, dat hebben we gedaan en niet zonder resultaat. Onder de naam ‘Duurzame Dromen’ hebben we vanuit Stimuleringsfonds Duurzaamheid van gemeente Stichtse Vecht een subsidie van € 24.900 gekregen om onze plannen te verwezenlijken. 

We willen de komende jaren vanuit betrokkenheid voor onze inwoners en liefde voor onze mooie planeet heel graag een steentje bijdragen. Geen digitaal loket maar een groene, fysieke locatie waar inwoners, organisaties, vrijwilligers en initiatieven elkaar ontmoeten. Voor tastbare duurzame oplossingen.  We willen inwoners graag helpen bij het maken van keuzes die bij hen passen en voor hen haalbaar zijn. Denk aan simpele, goedkope aanpassingen in en om het huis en veranderingen in levensstijl.

Via de pagina duurzamedromen kun je op de hoogte blijven van alle plannen, workshops, duurzame tips en inloopactiviteiten.

Duurzame inspiratieplek
De voormalige bijenstal in onze tuin gaan we circulair afbreken om op deze plek een buitenleslokaal te bouwen. Een plek waar je lezingen, meetings en/of workshops kunt geven (of gewoon tot rust kunt komen). We willen bewoners van Stichtse Vecht kennis maken met simpele kleine of grote manieren van duurzamer leven, zoals bijvoorbeeld waterdoorlatende bestrating.

ANBI
Stichting MEC is een zogenaamde ANBI instelling, dat wil zeggen een algemeen nut beogende instelling. De belastingdienst bepaalt welke instellingen aan de ANBI voorwaarden voldoen. Een ANBI instelling heeft een aantal belastingvoordelen. Zo mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook de website van de belastingdienst

Als ANBI instelling dient Stichting NME de volgende gegevens op haar website te publiceren: Naam ANBI: Stichting “Milieu Educatief Centrum Maarssen M.E.C.” Het “Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer” (RSIN), voorheen fiscaal nummer genoemd, is: 8003.09.297

Bestuur

  • Arjan Wisseborn (voorzitter)
  • Lykle Ganzevoort (secretaris)
  • Joost Tanis (penningmeester)
  • Annemarieke Ankersmit
  • Moreno de Vries

Contactgegevens: Reigerskamp 197, 3607 HK Maarssen, telefoon 0346 – 554 406

De Statuten zijn hier te vinden.

Financiële verantwoording
De jaarrekening 2021 van Stichting MEC vindt u hier. Inkomsten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit huurinkomsten. Vermogen wordt niet actief beheerd en bestaat volledig uit liquide middelen aangehouden op een bankrekening t.b.v. het financieren van herstel- en verbeterwerkzaamheden aan het pand. In grote lijnen komt het er op neer dat een ANBI minimaal 90% van z’n inkomsten ook daadwerkelijk aan het realiseren van het beoogde “Goede Doel” moet besteden. Hier voldoen wij ruimschoots aan: minimale andere kosten, vrijwilligersbestuur, geen bezittingen als stichting (m.u.v. het gebouw en het eigen kapitaal). Geoormerkte donaties worden voor 100% besteed aan het doel waarvoor deze zijn toegekend. Het bestuur is onbezoldigd.

Indien u vragen heeft over de financiën van de Stichting, neemt u dan gerust contact op.