Melding Activiteitenbesluit

Start je een bedrijf of verandert er iets in je bedrijfsvoering: dan moet je mogelijk binnen 4 weken een Melding Activiteitenbesluit doen. In dit artikel lees je hoe dat werkt.

Inhoud:

Moet je een melding doen?

Hoe doe je een melding?

Regels voor afval inzamelen

Voorkom geurhinder

Voorkom geluidsoverlast

Bodem schoon houden

Koelinstallatie keuren

Stookinstallatie keuren

Lozen van afvalwater

Melding Activiteitenbesluit

Moet je een melding doen?

Start je een bedrijf, controleer dan eerst op Aimonline.nl of je een Melding Activiteitenbesluit moet doen. Bij een verandering in de bedrijfsvoering hoef je alleen een melding te doen als de inrichting van het pand en/of de activiteiten afwijken van de eerder gemelde gegevens.

Hoe doe je een melding?

Een Melding Activiteitenbesluit regel je door deze stappen te doorlopen:

 • Doe de melding uiterlijk 4 weken voor oprichting of verandering van het bedrijf.
 • Je dient de melding gratis online in via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).
 • Wij maken een inschatting van de milieubelasting van jouw bedrijf op de omgeving.
 • Vervolgens krijg je een overzicht van de milieuvoorschriften.

Regels voor afval inzamelen

 • Een erkende inzamelaar haalt het bedrijfsafval op.
 • Bij gevaarlijke afvalstoffen ben je verplicht de afgiftebewijzen vijf jaar te bewaren.
 • Contracten voor al het andere afval moet je ook 5 jaar bewaren.

Meer informatie over afvalstromen en erkende afvalinzamelaars.

Voorkom geurhinder

De geur die vrijkomt tijdens voedselbereiding en productieprocessen moet je tot een minimum beperken. Dit kan op 2 manieren:

 • Voer de afgezogen dampen en gassen af met een pijp. Deze pijp moet minimaal 2 meter boven de hoogste daklijn uitsteken van alle bebouwing die binnen 25 meter ligt. Let op: mogelijk heb je hiervoor een vergunning nodig van de gemeente.
 • Plaats een goed functionerende ontgeuringsinstallatie. Bijvoorbeeld een actief koolstoffilter.

Voorkom geluidsoverlast

Heeft je omgeving mogelijk last van het geluid dat jouw bedrijf produceert (denk aan koelinstallaties, ventilatie of muziek)? Dan kun je samen met een akoestisch bureau onderzoeken wat de mogelijkheden voor jouw bedrijf zijn om aan de wettelijke norm te voldoen. Het akoestische rapport voeg je bij de melding.

Feestje?

Hou je meerdere keren per jaar een feest in je bedrijf, dan kun je via jouw gemeente een tijdelijke verruiming van de geluidsnorm aanvragen.

Bodem schoon houden

Is er kans dat de bodem rond of onder je bedrijf vervuilt raakt, bijvoorbeeld door het gebruik van vloeistoffen die kunnen morsen of lekken? Dan ben je verplicht om maatregelen te nemen en/of voorzieningen aan te schaffen die de kans op bodemverontreiniging verwaarloosbaar maken.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Vloeistofdichte- en vloeistofkerende vloeren en verhardingen.
 • Lekbakken en opvangbassins.

Koelinstallatie keuren

Koelinstallaties bevatten koudemiddelen die een schadelijk effect op het milieu kunnen hebben. Je bent daarom in de meeste gevallen verplicht om je koelinstallatie periodiek te laten controleren op lekdichtheid. Dat kan door een gecertificeerd bedrijf.

Hoe vaak controleren?

 • Hoe vaak je een koelinstallatie moet laten controleren op lekdichtheid en waar je nog meer rekening mee moet houden, is afhankelijk van het type en de hoeveelheid koudemiddel dat wordt gebruikt.
 • Koelinstallaties die gevuld zijn met gefluoreerde broeikasgassen met een hoeveelheid van 5 ton CO2 equivalent of meer moeten verplicht gekeurd worden op lekdichtheid. Raadpleeg je onderhoudspartij of dit van toepassing is voor jouw bedrijf.

Stookinstallatie keuren

Stookinstallaties die werken op gas en een vermogen hebben van 100 kW of meer moeten minimaal 1 keer per 4 jaar gekeurd worden op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Dit geldt ook voor de brandstoftoevoerleiding. Je moet de keuring uit laten voeren door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de richtlijnen van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud (SCIOS). Voor stookinstallaties die werken op vaste brandstoffen zoals hout geldt deze verplichting vanaf 20 kW vermogen.

Lozen van afvalwater

Bij de melding moet je aangeven op welke riolering je loost en of je afvalwater vervuild is met vet of olie.

 • Vethoudend afvalwater ontstaat bij het bereiden van voedingsmiddelen en alle activiteiten die hierbij komen kijken. Dit gaat niet om het frituurvet wat apart wordt afgevoerd, maar om het afwassen van borden, bestek en bijvoorbeeld keukengerei. Voor het lozen van vethoudend afvalwater moet het water via een vetafscheider op het vuilwaterriool geloosd te worden. De vetafscheider moet voldoen aan het kwaliteitskeurmerk NEN- EN 1825-1 en -2. Voor een goede werking van de vetafscheider moet je deze periodiek leegmaken, laten keuren en reinigen. Vervolgens moet de vetafscheider weer gevuld worden met koud water. Dit kan door de kraan een uur open te zetten.
 • Oliehoudend afvalwater komt vaak vrij bij het tanken, wassen of demonteren van auto- en motorvoertuigen of het afspuiten van vaartuigen. Olie is een ongewenste stof in het riool en moet daarom worden afgevangen met een olie/benzine afscheider (OBAS). Het is belangrijk om de juiste capaciteit te berekenen van de slibvangput en olieafscheider. Andere essentiële onderdelen zijn: de juiste plaatsing, goede aansluiting en een goed werkende vlotter. Er mag geen ander afvalwater bijvoorbeeld van sanitair of regenwater geloosd worden op de OBAS. De OBAS moet voorzien zijn van een CE-markering en voldoen aan kwaliteitskeurmerk NEN-EN 858. Voor een goede werking moet de OBAS tijdig leeg gemaakt worden en elke vijf jaar geïnspecteerd worden door een erkend bedrijf.