Melding Milieucalamiteit

 

Bedrijven moeten milieucalamiteiten en zogenoemde ‘ongewone voorvallen’ (incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoering) melden bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit volgt uit hoofdstuk 17 van de wet Milieubeheer. Dit kan telefonisch 088 – 022 500 (tijdens kantoortijden) of 0800 – 022 55 10 (buiten kantoortijden). Na de telefonische melding dient het formulier op de website te worden ingevuld.

Een ongewoon voorval is een gebeurtenis binnen uw bedrijf die afwijkt van het normale bedrijfsproces en die nadelige gevolgen voor het milieu kan opleveren. Denk bijvoorbeeld aan brand/explosie, een voorval waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, bijvoorbeeld lekkage, storing in de bedrijfsinstallatie of in het productieproces. Op basis van de melding kan het bevoegd gezag een onderzoek instellen. Belangrijk doel van de meldingen is te leren van incidenten en het realiseren van verbeteringen om herhaling of erger te voorkomen.

Het niet melden van een ongewoon voorval kan worden gezien als overtreding en kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gevolgen hebben. Zo kan het niet melden van een ongewoon voorval bestraft worden met een proces verbaal, het opleggen van een dwangsom of aanleiding geven tot een strafrechtelijk onderzoek.

 

  Persoonlijke Gegevens

  Bedrijfsnaam
  Voorletters
  Achternaam contactpersoon
  Adres Huisnummer
  Woonplaats Postcode
  Telefoon 1 Telefoon 2
  E-mail adres
  Website

  Milieucalamiteit

  Datum calamiteit Tijdstip
  Aard van calamiteit
  Zijn er slachtoffers bij gevallen? JaNee
  Locatie calamiteit
  Beschrijving calamiteit
  Oorzaak van de calamiteit
  Welke stoffen zijn vrijgekomen of welke milieuschade- of hinder is ontstaan?
  Wat zijn de eigenschappen van de eventueel vrijgekomen stoffen?
  Was/ is/ wordt de calamiteit merkbaar buiten het bedrijf? JaNee
  Zo ja, wat?
  Heeft nog verdere opmerkingen?

  Maatregelen

  Zijn er maatregelen getroffen om de oorzaak van de calamiteit weg te nemen?
  JaNee
  Wat is of wordt gedaan om verdere gevolgen (milieuschade- of hinder) te beperken, voorkomen of ongedaan te maken?
  Wat wordt / is gedaan om een volgend soortgelijke calamiteit te voorkomen?
  Eventuele aanvullende opmerkingen
  Is de calamiteit gemeld aan andere instanties?
  heeft calamiteit plaatsgevonden in grondewaterbeschermingsgebied?

  Bijlagen

  Bijlagen (bijvoorbeeld foto) toevoegen (maximaal 2Mb per file)