Over De Woudreus

NME-centrum De Woudreus ligt achter de Willisstee in Wilnis, naast het speelwoud.

NME-centrum De Woudreus verzorgt natuur & milieu educatie, communicatie en recreatie in de omgeving van gemeente De Ronde Venen.

De Woudreus gaat voor duurzaam

Als centrum voor Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie staan we voor een duurzame bedrijfsvoering.

De Woudreus duurzaam: zo doen wij het!

Onze uitgangspunten zijn gebaseerd op de drie P’s: People, Planet, Profit. Dit is zichtbaar in de manier waarop we inkopen, hoe we met beheer en onderhoud van onze locaties omgaan en hoe we met elkaar samenwerken.

Inkopen

Voor het inkopen betekent het dat we:

 • Streven naar zo min mogelijk in te kopen;
 • Streven naar zo duurzaam mogelijk inkopen van materialen voor onze diensten (educatie, recreatie en participatie) en onderhoud van de locaties;
 • Kiezen voor duurzame leveranciers van producten waar mogelijk;
 • Rekening houden bij onze aankopen met lokaal geproduceerd of leverbaar, biologische producten, impact van vervoersbewegingen en aanwezigheid van milieukeurmerken.

Huisvesting

Voor de huisvesting en dagelijkse gang van zaken betekent het dat we:

 • Afval scheiden en streven naar minder afval;
 • Verspilling voorkomen;
 • Zuinig omgaan met gebruik van energie en water;
 • Reparaties, waar mogelijk zelf verrichten;
 • Duurzame keuzes maken bij het onderhoud en beheer van het pand en de tuin;
 • Vegetarische maaltijden aanbieden bij samenkomsten;
 • Het gebruik van duurzaam vervoer (fiets en OV) stimuleren bij onze medewerkers, vrijwilligers en bezoekers;
 • Een voorbeeldfunctie hebben met de duurzame keuzes van gebruik, inrichting en beheer van het pand en de tuin.

Werkrelaties

Voor het onderhouden van onze werkrelaties betekent het dat we:

 • Werken op basis van gelijkwaardigheid;
 • Een gezonde werkomgeving bieden (sociaal, psychisch en fysiek);
 • Zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden voor onze medewerkers;
 • Kiezen voor passende werkzaamheden binnen de mogelijkheden;
 • Voldoende ondersteuning en begeleiding bieden voor de werkzaamheden die gedaan moeten worden;
 • Zorgen voor continuïteit, werkplezier en gezelligheid.

Zichtbare duurzame inspiratie, zo doen wij het!

NME centrum De Woudreus wil bezoekers inspireren tot een duurzame leefstijl. Dit doen we o.a. door de bovenstaande uitgangspunten actief uit te dragen. De samenwerking met zowel lokale partijen als partners met een gemeenschappelijk taakgebied zijn daar voorbeelden van.

Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij ons werk wat een grote maatschappelijke betrokkenheid geeft. De gemeente De Ronde Venen (eigenaar van het gebouw) zorgt voor duurzame aanpassingen aan het gebouw om het gemeentelijk doel te behalen in 2040 klimaat neutraal te zijn.

Ook de tuin is een voorbeeld voor bezoekers op het gebied van duurzaam/ natuurvriendelijk tuinieren. In de toekomst zal het ook voorbeelden laten zien wat inwoners kunnen doen op het gebied van klimaatadaptatie in de tuin.

Vrienden van De Woudreus

Stichting Vrienden van het Natuur en Milieu Educatief Centrum De Ronde Venen ondersteunt De Woudreus met sponsorgelden.

Over de Stichting Vrienden van NME De Ronde Venen

ANBI–status

Stichting Vrienden van het Natuur en Milieu Educatief Centrum De Ronde Venen is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de Stichting zijn hiermee aftrekbaar van de belasting. Meer weten? Zie www.anbi.nl. RSIN nummer: 8024.69.759 Contactgegevens: Pieter Joostenlaan 28a, 3648 XR Wilnis (vriendenwoudreus@gmail.com)

Bestuurssamenstelling

Monique Prins, voorzitter
Vacature, secretaris (e-mail: vriendenwoudreus@gmail.com)
Nol Verheul, penningmeester
Joop Goverts, bestuurslid
Jan van Breukelen, bestuurslid

Beleidsplan

Er is geen specifiek beleidsplan. De doelstelling van Stichting Vrienden van het Natuur en Milieu Educatief Centrum is het financieel ondersteunen van het Natuur en Milieu Educatief Centrum De Ronde Venen. Minimaal 3x per jaar overlegt het bestuur met medewerkers van het Centrum. Op basis hiervan worden fondsen geworven. Zie de Statuten.

Beloningsbeleid

De bestuurders (en eventuele vrijwilligers) van de Stichting krijgen geen beloning voor werkzaamheden en/of onkosten (zeker geen salaris). Eventuele reëel gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling

Uit de statuten: “De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van het Natuur en Milieu Educatief Centrum De Ronde Venen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen, sponsors en het verrichten van ondersteunende taken ten behoeve van het Natuur en Milieu Educatief Centrum De Ronde Venen.”

Activiteiten

Sinds de oprichting in 1993 houdt de Stichting zich voornamelijk bezig met het zoeken van sponsoren voor extra activiteiten van het Centrum en voor tentoonstellingen die niet volledig uit het reguliere werkbudget kunnen worden betaald. Bij extra activiteiten kunt u denken aanschaf van GPS-apparaten, inrichting van tuin en gebouw en woensdagmiddagactiviteiten voor kinderen.

Donaties

Wilt u het werk van de Stichting en daarmee van het NME-centrum ondersteunen? Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer NL46 RABO 0302 7559 18  t.n.v. A.A.M. Verheul ST.VR. NME Woudreus

Financiële verantwoording

Jaarlijks maakt het bestuur een overzicht van de inkomsten en uitgaven. De medewerkers van het Centrum hebben volledig inzicht in de financiële positie van de Stichting. De Jaarrekening 2022 kunt u hier nalezen.

Heeft u vragen over de financiën van onze  Stichting, neemt u dan gerust contact met ons op. In grote lijnen komt het er op neer dat een ANBI minimaal 90% van z’n inkomsten ook daadwerkelijk aan het realiseren van het beoogde “Goede Doel” moet besteden. Hier voldoen wij ruimschoots aan: minimale andere kosten, vrijwilligersbestuur, geen bezittingen als Stichting (m.u.v. het eigen kapitaal). Geoormerkte donaties gaan voor 100% naar het doel waarvoor het is gevraagd/ontvangen.