Gemeente Bunnik calamiteit of ongewoon voorval

 

Bedrijven moeten milieucalamiteiten en zogenoemde ‘ongewone voorvallen’ (incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoering) melden bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit volgt uit hoofdstuk 17 van de wet Milieubeheer. Dit kan telefonisch 088 – 022 500 (tijdens kantoortijden) of 0800 – 022 55 10 (buiten kantoortijden). Na de telefonische melding dient het formulier op de website te worden ingevuld.

Een ongewoon voorval is een gebeurtenis binnen uw bedrijf die afwijkt van het normale bedrijfsproces en die nadelige gevolgen voor het milieu kan opleveren. Denk bijvoorbeeld aan brand/explosie, een voorval waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, bijvoorbeeld lekkage, storing in de bedrijfsinstallatie of in het productieproces. Op basis van de melding kan het bevoegd gezag een onderzoek instellen. Belangrijk doel van de meldingen is te leren van incidenten en het realiseren van verbeteringen om herhaling of erger te voorkomen.

Het niet melden van een ongewoon voorval kan worden gezien als overtreding en kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gevolgen hebben. Zo kan het niet melden van een ongewoon voorval bestraft worden met een proces verbaal, het opleggen van een dwangsom of aanleiding geven tot een strafrechtelijk onderzoek.

 

Persoonlijke Gegevens

Functie contactpersoon
Bedrijfsnaam
Voorletters
Achternaam contactpersoon
Adres Huisnummer
Woonplaats Postcode
Telefoon 1 Telefoon 2
E-mail adres
Website

Ongewoon voorval

Datum voorval Tijdstip
Aard van het voorval
Zijn er slachtoffers bij gevallen? JaNee
Locatie ongewoon voorval
Beschrijving voorval
Oorzaak van het voorval
Welke stoffen zijn vrijgekomen of welke milieuschade- of hinder is ontstaan?
Wat zijn de eigenschappen van de eventueel vrijgekomen stoffen?
Was/ is/ wordt het voorval merkbaar buiten de inrichting? JaNee
Zo ja, wat?
Andere gegevens om aard en ernst van de gevolgen van het voorval voor het milieu te kunnen beoordelen

Maatregelen

Zijn er maatregelen getroffen om de oorzaak van het voorval weg te nemen?
JaNee
Wat wordt / is gedaan om een volgend soortgelijk voorval te voorkomen?
Is het ongewoon voorval gemeld aan andere instanties?
Eventuele aanvullende opmerkingen

Bijlagen

Bijlagen (bijvoorbeeld foto) toevoegen