Windturbines
Laatst gewijzigd op: 19 maart 2024

Regionaal beleidskader externe veiligheid ODRU-Gemeenten opgesteld

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) kondigt het nieuwe gezamenlijke beleidskader aan voor externe veiligheid in de regio Utrecht. Dit beleidskader is een belangrijke mijlpaal in het kader van de Omgevingswet, die per 1 januari 2024 van kracht is geworden.

Beheersing van risico’s

Met de Omgevingswet staan gemeenten voor de uitdaging om ambities en opgaven voor een veilige en gezonde leefomgeving vast te leggen. Dit geldt met name voor externe veiligheid, waarbij de beheersing van risico’s rondom gevaarlijke stoffen, windturbines, en luchthavens centraal staat.

Beleidsvrijheid

Het regionale project, genaamd ‘Voorbereiding Omgevingswet en Modernisering Omgevingsveiligheid’ (MOV), heeft geleid tot een gezamenlijk beleidskader. Hierin zijn uniforme beleidsuitgangspunten opgenomen die de gemeenten in staat stellen om beleidsvrijheid binnen de nieuwe wetgeving over externe veiligheid te benutten.

Belangrijke punten uit het beleidskader zijn onder andere:

  1. Uniformiteit en efficiëntie: Door het gezamenlijk vaststellen van deze beleidsnotitie wordt een gelijk speelveld gecreëerd binnen de regio Utrecht. Dit zorgt voor transparantie, een efficiënte uitvoering en eenduidige advisering.
  2. Duidelijkheid voor initiatiefnemers: Het beleidskader biedt helderheid aan initiatiefnemers over wat wel en niet mogelijk is op het gebied van externe veiligheid. Het geeft de gemeenten een instrument om beleidsverantwoordelijkheid en -vrijheid in te vullen.
  3. Beleidsneutraal en kostenbewust: Het beleidskader is beleidsneutraal en geldt alleen voor nieuwe situaties. Hiermee wordt rechtszekerheid gewaarborgd en worden kostenverhogende maatregelen op gebouwniveau vermeden.
  4. Balans tussen beschermen en ontwikkelen: Het beleidskader draagt bij aan een balans tussen het beschermen, ontwikkelen en gebruiken van de leefomgeving. Specifieke aandacht is er voor ‘zeer kwetsbare gebouwen’ die extra bescherming behoeven.

Beleidskader vaststellen

Het college van burgemeester en wethouders wordt voorgesteld om het beleidskader vast te stellen en het bestaande beleid in te trekken. De ODRU heeft een concept- collegevoorstel-, en een voorbeeld van een raadsinformatiebrief gemaakt voor regievoerders van de gemeenten.

Veilige leefomgeving

De gemeenten kunnen het vastgestelde beleidskader verder integreren in de omgevingsvisie en het omgevingsplan, waarmee een veilige fysieke leefomgeving wordt nagestreefd. Op 18 april wordt het beleidskader feestelijk aangeboden aan alle regievoerders. De ODRU kan gemeenten die daar behoefte aan hebben ondersteuning bieden bij de implementatie van het beleidskader.

Over de ODRU

De ODRU werkt aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. We ondersteunen en adviseren inwoners en bedrijven op het gebied van milieuvergunningen en zijn gespecialiseerd in milieutoezicht en -handhaving als het gaat om veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Lees meer over de ODRU.