Windturbines

Wat doet de ODRU?

De ODRU werkt aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. We ondersteunen en adviseren inwoners en bedrijven op het gebied van milieuvergunningen en zijn gespecialiseerd in milieutoezicht en -handhaving als het gaat om veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem.

Ondersteuning

De zorg voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving wordt steeds belangrijker en complexer. We zijn met steeds meer mensen in de regio Utrecht en daarmee voeren we de druk op het milieu, onze omgeving en elkaar continu verder op. De overheid moet keuzes maken over hoe we de openbare ruimte optimaal gebruiken en tegelijkertijd zorgen dat onze kinderen in een gezonde omgeving opgroeien. Om lokale overheden hierbij te ondersteunen is een goede omgevingsdienst onmisbaar.

Advies

De experts van de ODRU werken in opdracht van de gemeenten, die een deel van hun taken op het gebied van milieu (en in een aantal gevallen bouw) bij ons hebben ondergebracht. Wij zijn daarmee een adviseur van en voor de gemeenten, die gebruik maken van onze deskundigheid om de omgeving waarin we wonen en werken nog veiliger, duurzamer en gezonder te maken.

Vergunningen

Als omgevingsdienst doen wij ons werk vaak voor burgers en bedrijven en soms voor de gemeente zelf. We geven bijvoorbeeld vergunningen af als je iets wilt bouwen of een bedrijf wilt beginnen en controleren de naleving daarvan. Ook denken we mee bij nieuwe initiatieven en gaan we samen opzoek naar milieuvriendelijke oplossingen. Onze archeologen ondersteunen bij bodemonderzoek als er wordt gebouwd. Bij centra voor natuur- en duurzaamheidscommunicatie ontwikkelen we educatieve programma’s voor scholen.

Expertise

Maar we doen meer. 140 experts zetten dagelijks hun kennis en kunde in bij archeologie, asbest, bodem, bouwen, externe veiligheid, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, meldingen en vergunningen, milieu, informatieplicht, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Vraagstukken pakken we vaak samen met andere organisaties op, zoals de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, de veiligheidsregio, het waterschap en de GGD.

Leefomgeving

De samenleving verandert. Klimaat en duurzaamheid zijn thema’s die ons allemaal raken. De Omgevingsdienst regio Utrecht ondersteunt gemeenten bij hun duurzame ambities. Bijvoorbeeld met plannen voor het terugdringen van energieverbruik of met het toewerken naar aardgasvrije wijken. Bij alles wat we doen werken we vooruit en houden we nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Zo zorgen we er met elkaar voor dat niet alleen wij, maar ook onze kinderen en kleinkinderen in een prettige omgeving kunnen leven.

Het werkgebied van de ODRU
Het werkgebied van de ODRU