Luchtfoto spoor en woonwijk in Woerden
Laatst gewijzigd op: 13 november 2023

Koers 2023-2027: de toegevoegde waarde van de ODRU

De Omgevingswet, het stikstofdossier en de energietransitie: het zijn een paar van de vele ontwikkelingen die invloed hebben op het werk van de Omgevingsdienst regio Utrecht. Ze komen allemaal terug in onze koers 2023-2027 die op 6 juli 2023 vastgesteld door ons algemeen bestuur.

Wij vinden een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving essentieel voor de kwaliteit van leven, nu en in de toekomst. Hieraan dragen onze professionals bij door:

  • Goede vergunningverlening en toezicht en handhaving
  • Een goede informatievoorziening aan inwoners, bedrijven en gemeenten

Externe ontwikkelingen

Er is een aantal externe ontwikkelingen die invloed heeft op ons werk de komende 4 jaar. Denk aan: 

  • De Omgevingswet, WKB en de woningbouwopgave
  • Warmtetransitie, energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, circulaire samenleving
  • Invloed van de leefomgeving op gezondheid en veiligheid
  • Stikstofdossier en waterkwaliteit (Kaderrichtlijn water)
  • Interbestuurlijk programma versterking VTH
  • Maatschappelijke informatiebehoefte

Samenwerkingen

De ontwikkeling die de koers van ons vraagt, kunnen we niet in ons eentje doen. Daarom werken we samen met verschillende partijen. Denk aan gemeenten, de provincie, waterschappen en andere omgevingsdiensten. Voortbouwend op de samenwerking die we met de collega’s van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht al hebben, verkennen we bovendien de mogelijkheid voor één omgevingsdienst voor de provincie Utrecht.

Download het koersdocument