Melding ongewoon voorval

 

Heeft u een milieucalamiteit of ‘ongewoon voorval’ dan bent u volgens de Wet milieubeheer (hoofdstuk 17) verplicht om dit bij ons te melden. Doe dit door uw melding door te geven via 088 – 022 5000 (tijdens kantoortijden) of 0800 – 022 55 10 (buiten kantoortijden). Samen beoordelen we of onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is. Na uw telefonische melding is het belangrijk om het onderstaande formulier in te vullen.

Wat is een ongewoon voorval?
Een ongewoon voorval is een gebeurtenis binnen uw bedrijf die afwijkt van het normale bedrijfsproces en die nadelige gevolgen voor het milieu kan opleveren. Denk bijvoorbeeld aan:

• Brand / explosie
• Een voorval waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, zoals lekkage
• Storing in de bedrijfsinstallatie of in het productieproces.

Wat doen wij met uw melding
Het doel van uw melding is te leren van incidenten en het realiseren van verbeteringen om herhaling of erger te voorkomen.

Op basis van de melding kunnen wij of een ander bevoegd gezag een onderzoek instellen.

Het niet melden van een ongewoon voorval is een overtreding en kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gevolgen hebben zoals een proces verbaal, een dwangsom of een strafrechtelijk onderzoek.

 

Persoonlijke Gegevens

Functie contactpersoon
Bedrijfsnaam
Voorletters
Achternaam contactpersoon
Adres Huisnummer
Woonplaats Postcode
Telefoon 1 Telefoon 2
E-mail adres
Website

Ongewoon voorval

Datum voorval Tijdstip
Aard van het voorval
Zijn er slachtoffers bij gevallen? JaNee
Locatie ongewoon voorval
Beschrijving voorval
Oorzaak van het voorval
Welke stoffen zijn vrijgekomen of welke milieuschade- of hinder is ontstaan?
Wat zijn de eigenschappen van de eventueel vrijgekomen stoffen?
Was/ is/ wordt het voorval merkbaar buiten de inrichting? JaNee
Zo ja, wat?
Andere gegevens om aard en ernst van de gevolgen van het voorval voor het milieu te kunnen beoordelen

Maatregelen

Zijn er maatregelen getroffen om de oorzaak van het voorval weg te nemen?
JaNee
Wat wordt / is gedaan om een volgend soortgelijk voorval te voorkomen?
Is het ongewoon voorval gemeld aan andere instanties?
Eventuele aanvullende opmerkingen

Bijlagen

Bijlagen (bijvoorbeeld foto) toevoegen